สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

Population and Community Development Association (PDA)

องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
ที่มุ่งให้โอกาสและสร้างความเข้มแข็งให้กับคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส
ในการดำรงชีวิตอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

บทสรุปโครงการ

โครงการธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน

ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน คือ สถาบันการเงินที่ตั้งในหมู่บ้าน โดยชุมชนเป็นเจ้าของและบริหารจัดการด้วยตนเอง ดำเนินกิจกรรมมากกว่า การรับฝากเงิน ถอนเงิน และบริการสินเชื่อ แต่ยังจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก ส่งเสริมการทำธุรกิจชุมชน และเป็นแกนกลางในการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รายละเอียด

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง

“โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนในชุมชนและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”

มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ได้ผลักดันแนวความคิด “โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนในชุมชนและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าการเป็นสถานที่สอนหนังสือ โดยการจัดทำ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง” เพื่อบูรณาการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ากับการฝึกทักษะอาชีพ ตามกลยุทธ์ของ “โรงเรียนมีชัยพัฒนา” ด้วยการทำให้โรงเรียนเป็นทั้งสถานที่สอนหนังสือ ปลูกฝังความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ และรู้จักแบ่งปัน ฝึกทักษะชีวิต อาชีพ และการทำธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียด

โครงการจัดการน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

Water Go Green

Help the community in the rural area of Rayong province to improve their water resources and water quality as well as to efficiently manage water supply system in the community. Solar powered water pump system ad storage tanks will be set up in the community to supply adequate water for agricultural purposes and general usage during the dry season.

รายละเอียด

CLEAN WATER FOR COMMUNITIES
SOLAR POWERED WATER SYSTEMS

The SPWS project also focuses on the promotion of renewable solar energy to mitigate climate change, protect the environment and combat poverty in northeastern and southern Thailand. Where required, diesel water pumps or insufficient/unreliable grid power will be replaced with environmentally friendly solar pumps. By doing this it is hoped that the perception and awareness of villagers and community leaders of clean energy and optimal use of water resources will be changed, resulting in investments of government funds in SPWS.

รายละเอียด

ธุรกิจเพื่อสังคม

บริษัท ส่งเสริมอุตสาหกรรมชนบท จำกัด
Rural Small Scale Industry Development Company Limited (RSSI)

Cabbages and Condoms
Resort | Restaurant

RSSI Education & Travel

โครงการเพื่อการพัฒนา

Card image cap

โครงการวางแผนครอบครัวและการสาธารณะสุข

นับย้อนไปในอดีตเมื่อ 36 ปีที่แล้ว ในช่วงปลายปีพุทธศักราช 2517 โครงการวางแผนครอบครัวชุมชน ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบการให้บริการโดยอาสาสมัครในชุมชน หรือระบบชุมชนช่วยชุมชน (Community-Based Distribution System) ด้วยเงินสนับสนุนก้อนแรก จำนวน US$ 2,000 (เกือบ 50,000 บาท ในเวลานั้น) และต่อมาจึงได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (International Planned Parenthood Federation – IPPF) เพื่อดำเนินการงานวางแผนครอบครัวชุมชน โดยได้ดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่แรก

รายละเอียด
Card image cap

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

หลังจากที่ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อเอดส์รายแรกเมื่อปี พ.ศ. 2527 โครงการแรกที่สมาคมฯ ดำเนินการมีชื่อว่า Operation Research Into IEC Strategies for STD’s Prevention ซึ่งเป็นโครงการ 1 ปี โดยได้รับการสนับสนุนจาก URC (เมื่อ ปี พ.ศ. 2530) กลุ่มเป้าหมายคือ หญิงและชายขายบริการ นักเรียนอาชีวะในกรุงเทพฯ ต่อมาสมาคมฯ ได้ดำเนินโครงการด้านการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ / รณรงค์ และการป้องกัน HIV/AIDS จนถึงปัจจุบัน ประมาณ 91 โครงการ

รายละเอียด
Card image cap

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและสุขาภิบาลชุมชน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2523 โดยระยะแรกของการดำเนินงานจะเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งชาวบ้านประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันทางสมาคมฯ ได้ขยายงานพัฒนาแหล่งน้ำและสุขาภิบาลชุมชนไปทุกภาคของประเทศ จากการดำเนินงานของสมาคมฯ ได้ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตรให้กับชุมชนได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้การดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำและสุขาภิบาลชุมชนของสมาคมฯ ได้เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มาศึกษาเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งยังได้รับการยอมรับจาก World Bank อีกด้วย

รายละเอียด
Card image cap

โครงการการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

ในช่วงปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ.2533 สมาคมฯ ได้มีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ซึ่งลี้ภัยสงครามและความวุ่นวายในประเทศของตนมาอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยตามชายแดนไทยซึ่งค่ายผู้ลี้ภัยตามชายแดนไทยเหล่านี้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบร่วมกันของรัฐบาลไทยโดยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย และ United Nation High Commissioner for the Refugee – UNHCR ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว สมาคมฯ ได้ตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นมามีชื่อว่า สำนักงานบริการสาธารณภัยชุมชน (Community - Based Emergency Relief Service - CBERS)

รายละเอียด
Card image cap

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี เริ่มเดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนพฤษภาคม 2552 โดยศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานราชบุรี รับผิดชอบการปฏิบัติงานศูนย์ฯ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 75 หมู่ที่ 7 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานโครงการฯ และเป็นสถานที่สาธิตฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ให้การศึกษาดูงานแก่ผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งสมาชิกโครงการได้ผลิตขึ้น

รายละเอียด
Card image cap

การฝึกอบรมนานาชาติ

ศูนย์พัฒนาประชากรและชุมชนแห่งเอเซีย (ACPD) ได้เริ่มจัดการอบรมขึ้นครั้งแรกในปี 2522 โดยเป็นหลักสูตรระยะเวลา 2 สัปดาห์ ชื่อ “International Training Program on Development and Management of Community- Based Family Planning, Health and Development Programs” มีผู้เข้าอบรมระดับผู้บริหารด้านการวางแผนครอบครัวจากประเทศต่างๆ เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 61 คน จาก 13 ประเทศ อาทิ เคนยา ซูดาน อินเดีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา เกาหลี บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อียิปต์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย เป็นการอบรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวสาร ข้อมูล และประสบการณ์เรื่องการวางแผนครอบครัวชุมชน การพัฒนาชนบท และการส่งเสริมสุขภาพ

รายละเอียด
Card image cap

โครงการการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

การส่งเสริมประชาธิปไตยในระยะแรกสมาคมฯ มีรถประชาธิปไตยเคลื่อนที่เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ ซึ่งหลังจากการเปิดตัวรถประชาธิปไตยเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2542 มีหน่วยงานภาครัฐ และโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจติดต่อมายังสมาคมฯ เพื่อให้จัดแสดงให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับให้สนใจและร่วมรับผิดชอบกับสังคม

รายละเอียด
Card image cap

โครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท

Rural Small Scale Industry Development Company Limited (RSSI)

เป็นโครงการที่สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเชิญให้หน่วยงานภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ขยายการผลิตออกไปสู่ชนบท ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ราษฎรสามารถดำเนินการผลิต หรือมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของธุรกิจสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มราษฎรและเศรษฐกิจของชุมชนในชนบท ส่งผลให้หน่วยงานภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน

รายละเอียด
Card image cap

โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน

Village Development Partnership (VDP)

เป็นโครงการพัฒนาแบบองค์รวมในระดับหมู่บ้านเพื่อขจัดปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาต่าง ๆ ไม่ใช่การแก้ที่ปลายเหตุด้วยวิธีการช่วยเหลือแบบสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นวิธีเก่าๆ ที่ไม่ได้ผล สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเชื่อว่าสิ่งที่จะสามารถขจัดความยากจนได้ คือ การเปลี่ยนจากความช่วยเหลือแบบสังคมสงเคราะห์ไปสู่การส่งเสริมให้ชาวบ้านมีทักษะในการทำธุรกิจ โดยใช้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของโครงการของชาวบ้าน ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ระดมความร่วมมือจากชาวบ้านในการวางแผน การดำเนินโครงการ ไปจนถึงการติดตามและประเมินผล

รายละเอียด