สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
02 2294611-28
pda@pda.or.th

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

Population and Community Development Association (PDA)
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2517  เพื่อดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบทและเขตเมือง ดำเนินงานโครงการต่างๆ มามากกว่า 300 โครงการอย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรอบรมและดูงาน

โครงการปัจจุบัน

โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

ค่าย STEM แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม ลาดหลุมแก้ว

วารสาร คิดนอกกรอบ

โครงการและผลงาน

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้ดำเนินงานโครงการต่างๆ มามากกว่า 300 โครงการ อย่างต่อเนื่อง

35 โครงการ
การวางแผนครอบครัวและสาธารณสุข
27 โครงการ
การรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
18 โครงการ
การพัฒนาแหล่งน้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
35 โครงการ
การบรรเทาสาธารณภัยชุมชน
27 โครงการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
18 โครงการ
การฝึกอบรมนานาชาติ
35 โครงการ
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
27 โครงการ
การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท
18 โครงการ
โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน
35 โครงการ
การสร้างจิตสาธารณะ
27 โครงการ
การศึกษาวิจัยและประเมินผล
18 โครงการ
การพัฒนาและการส่งเสริมการศึกษา
35 โครงการ
ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน
27 โครงการ
การเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม
35 โครงการ
การวางแผนครอบครัวและสาธารณสุข
27 โครงการ
การรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
18 โครงการ
การพัฒนาแหล่งน้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
35 โครงการ
การบรรเทาสาธารณภัยชุมชน
27 โครงการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
18 โครงการ
การฝึกอบรมนานาชาติ
35 โครงการ
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
27 โครงการ
การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท
18 โครงการ
โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน
35 โครงการ
การสร้างจิตสาธารณะ
27 โครงการ
การศึกษาวิจัยและประเมินผล
18 โครงการ
การพัฒนาและการส่งเสริมการศึกษา
35 โครงการ
ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน
27 โครงการ
การเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม