การดำเนินโครงการในรอบ 45 ปี
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ องค์การสหประชาชาติ
Sustainable Development Goals : SDGs

ชื่อโครงการแหล่งทุนสนับสนุนกิจกรรมSDGsPDAปี
1.      โครงการบริการวางแผนครอบครัวชุมชน Village Program (VP)IPPFการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหมู่บ้าน โดยใช้ระบบชุมชนช่วยชุมชน คัดเลือกตัวแทน และจัดอบรมให้เป็นอาสาสมัครวางแผนครอบครัวชุมชน (อส.วคช.) เพื่อให้บริการอุปกรณ์คุมกำเนิด ในหลักการ “ลูกมาก จะยากจน” พื้นที่ดำเนินการครอบคลุม 73 อำเภอทั่วประเทศ3,5,1,4212517-2552
2.      โครงการวางแผนครอบครัวสถาบัน Institution Program (IP)PDAการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถาบันต่างๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการและเอกชน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้ระบบชุมชนช่วยชุมชน คัดเลือกตัวแทน และจัดอบรมให้เป็นอาสาสมัครวางแผนครอบครัวชุมชน (อส.วคช.) เพื่อให้บริการอุปกรณ์คุมกำเนิด ในหลักการ “ลูกมาก จะยากจน”3,5,1,4212517-2552
3.      โครงการวางแผนครอบครัวชุมชนเอกชน Private Sector Program (PP)PDAการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย ผ่านหน่วยงานเอกชน เช่น ร้านขายยา ร้านขายของชำ โดยใช้ระบบชุมชนช่วยชุมชน และจัดอบรมให้ความรู้และให้บริการถุงยางคุมกำเนิดแก่ประชาชน เพื่อการคุมกำเนิดและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์3,5,4212517-2552
4.      โครงการจัดหาทุน Fund Raising ProgramDonationการรณรงค์จัดหาทุนโดยการจัดทำ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว เช่น เสื้อยืด เสื้อม่อฮ่อม กางเกงใน ผ้าเช็ดหน้า วงกลมระยะปลอดภัย เป็นต้น ในปัจจุบันมีกิจกรรมเพิ่มเติมได้แก่ วิ่งสู้เอดส์ ทุกปี3,10182518- ปัจจุบัน
5.      โครงการวางแผนครอบครัวผสมผสานงานสาธารณสุขขั้นพื้นฐานThe Family Planning Health and Hygiene Project (FPHH)USAIDการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหมู่บ้าน โดยใช้ระบบชุมชนช่วยชุมชน คัดเลือกตัวแทน และจัดอบรมให้เป็นอาสาสมัครวางแผนครอบครัวชุมชน (อส.วคช.) เพื่อให้บริการอุปกรณ์คุมกำเนิด ในหลักการ “ลูกมาก จะยากจน” และดำเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย พื้นที่ดำเนินการครอบคลุม 80 อำเภอทั่วประเทศ3,5,4,1212520-2526
6.      โครงการวางแผนครอบครัวผสมผสานการควบคุมโรคหนอนพยาธิ The Integrated Family Planning and Parasite Control Project (FPPC)JOICFPการคัดเลือกตัวแทน และจัดอบรมให้เป็นอาสาสมัครวางแผนครอบครัวชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตในหมู่บ้าน โดยใช้ระบบชุมชนช่วยชุมชน (อส.วคช.) เพื่อให้บริการอุปกรณ์คุมกำเนิด ในหลักการ “ลูกมาก จะยากจน” และดำเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันโรคหนอนพยาธิ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี พื้นที่ดำเนินการครอบคลุม 4 อำเภอทั่วประเทศ3,5,4,1,6212520-2542
7.      โครงการวางแผนครอบครัวและบริการแพทย์เคลื่อนที่The Village Family Planning and Health Care Project (FPHC)GTZ, GAAเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการที่ 1 และโครงการที่ 5 ส่งเสริมยาฉีดคุมกำเนิดแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ต้องการใช้วิธีคุมกำเนิดแบบใหม่3,5,4,1212522-2530
8.      โครงการพัฒนาชนบทผสมผสานเวียงป่าเป้า Community Based Integrated Rural Development Weing-Pa PaoATIเป็นการจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิทยาการพื้นบ้านนำร่องในระดับอำเภอ ส่งเสริมกิจกรรมด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ศูนย์สาธิต วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแผนใหม่ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ไก่ ปลา ผึ้ง รวมถึงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลระดับครัวเรือน และระบบโซล่าเซลล์ และมีพัฒนาการจัดตั้งเป็น “ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานเวียงป่าเป้า” ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาต้นแบบในภาคเหนือ1,2,3,5,6,7,11212522-ปัจจุบัน
9.      โครงการฝึกอบรมระหว่างประเทศ International Training ProjectPATH FINDERจัดตั้งศูนย์พัฒนาประชากรและชุมชนแห่งเอเซียเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ แนวคิด การวางแผนครอบครัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่บุคคลและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดอบรมหลักสูตรจากบทเรียนของสมาคมฯ ที่มีความหลากหลาย4,17,3,1,2,6,8,918,212523-2524
10.   โครงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาGAA /UNHCRเป็นงานด้านบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นทางการ ช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัยชาวกัมพูชาโดยประสานกับหน่วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ จัดให้บริการด้านต่างๆ เช่น การวางแผนครอบครัว สุขภาพอนามัย การเกษตร ฝึกอาชีพในค่ายผู้ลี้ภัยต่างๆ เช่น ค่ายเขาอีด่าง ค่ายสระแก้ว ค่ายกาบเชิง เป็นต้น2,3,6,17,16,4,118,212523-2526
11.   โครงการประชากรศึกษาและสุขภาพเยาวชน The Thai Youth to Youth ProjectFPIAเป็นการพัฒนาเยาวชนในเขตเมืองและชนบท ด้วยการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเจริญเติบโตของมนุษย์ เพศศึกษา การวางแผนครอบครัว การบำเพ็ญประโยชน์ การทำธุรกิจเพื่อเสริมรายได้ มีการจัดตั้งศูนย์ยุวลักษณ์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานระหว่างเยาวชนกับเยาวชน มีทั้งสิ้น 6 ศูนย์ ในจังหวัดกทม. เชียงราย พิษณุโลก นครราชสีมา มหาสารคาม และสงขลา3,4,1,5212523-2528
12.   โครงการส่งเสริมวิทยาการชุมชนในระดับหมู่บ้านPromotion of Village Level Technology in Thailand ProjectATIเป็นการนำความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีจากศูนย์พัฒนาวิทยาการพื้นบ้านไปสู่ระดับหมู่บ้าน โดยการจัดอบรมให้ความรู้ และนำผู้สนใจไปศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยาการพื้นบ้าน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป โดยสมาคมฯ มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิทยากรพื้นบ้าน เป็นศูนย์นำร่อง 2 แห่ง ในอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์พัฒนาสุขภาพและอาชีพชุมชน4,1,2,3,5,6182524-2530
13.   โครงการศูนย์พัฒนาเด็กลูกคนงานก่อสร้าง Construction Workers’ Children Day Care Center Projectสถานทูตเนเธอร์แลนด์เป็นการช่วยเหลือสังคมโดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กมีชัย เพื่อรับเลี้ยงดูแล บุตรคนงานก่อสร้างอายุ3-5 ปี ในเวลา 9.00-16.30 น. โดยมีการส่งเสริมพัฒนาเด็กตามช่วงวัยให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รวมกว่า 2,000 คน มีทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่ สมาคมฯสุขุมวิท12 ศูนย์เคลื่อนที่ถนนรัชดา และศูนย์ซอยอ่อนนุช172,3,4,5,10,182524-2530
14.   โครงการสุขภาพชุมชน Community Health ProjectJOICFPเป็นการส่งเสริมการตรวจสุขภาพนักเรียน และพนักงานในโรงงาน โดยมีหน่วยสุขภาพชุมชนของสมาคมฯ ออกให้บริการตามพื้นที่ต่างๆทั้งในเขตเมืองและชนบท3,4,5182520-2540
15.   โครงการอาหารช่วยเหลือผู้ลี้ภัยGAA / UNHCRเป็นการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชา ตามแนวชายแดนไทย จังหวัดสุรินทร์ เน้นหนักด้านการจัดหาอาหาร โดยการส่งเครื่องอุปโภค บริโภค อาหารประเภท เนื้อ ผัก เครื่องเทศ เครื่องปรุง ซึ่งจัดซื้อจากเกษตรกรโดยตรงและไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้เกษตรกรได้จำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม รวมทั้งมีการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย โครงการนี้ได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา มีผู้อพยพมากกว่า 20,000 คน ที่ได้รับประโยชน์ 2,3,4,6,10,1182523-2529
16.   โครงการน้ำดื่ม-น้ำใช้ชุมชน (ถังน้ำ)GAAเป็นการรณรงค์เพื่อให้มีน้ำสะอาดเพียงพอ สำหรับการดื่มและใช้ตลอดปี โดยมีภาชนะกักเก็บน้ำหลายรูปแบบ เช่น โอ่งยักษ์ ถังเก็บน้ำฝน เป็นต้น โดยเน้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งมีการส่งเสริมให้เกิดช่างอาสา เพื่อเป็นผู้ชำนาญการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการสร้างภาชนะเก็บน้ำ จุดเด่นของโครงการคือ มีการลงแรงร่วมกันในการสร้างภาชนะเก็บน้ำของแต่ละชุมชน6,9,1,3,4182523-ปัจจุบัน
17.   สร้างถังน้ำฝนATI/USAID/รัฐบาลเยอรมันเป็นการรณรงค์สร้างถังเก็บน้ำฝน รูปแบบต่างๆ เช่น คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ คอนกรีตเสริมเหล็ก อิฐขัดสาน โดยทั่วไปที่สร้างมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร สูง3.6 เมตร มีปริมาตร 11.3 ลบ.ม. เพื่อให้มีน้ำสะอาดเพียงพอ สำหรับการดื่มและใช้ตลอดปี จุดเด่นของโครงการ คือ การจัดตั้งองค์กรชุมชน การฝึกอบรม การสร้างช่างอาสา ชาวบ้านสมทบแรงงานในการก่อสร้าง ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ จำนวนถังน้ำฝนที่สร้าง 23,673 ถัง มีหลายรูปแบบหลายขนาด6,1,3,4,9182523-ปัจจุบัน
18.   โครงการหมันชุมชน Community Based Voluntary Sterilization ProjectMOPH / IPAVSเป็นการรณรงค์ให้ความรู้และบริการการทำหมันชายฟรี แก่คู่สมรสที่มีบุตรเพียงพอแล้วทั้งในเขตเมืองและชนบท ดำเนินการโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านหมันเจาะ ใช้เวลาเพียง 7 นาที ให้บริการทั้งในคลินิกชุมชน และหน่วยเคลื่อนที่ โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการตลาด สาขาส่งเสริมสังคม ของ Thailand Marketing Award ปี 2527 ปัจจุบันมีผู้รับบริการหมันชายเจาะ มากกว่า 90,000 คน3,1,4,5212519-ปัจจุบัน
19.   โครงการอบรมการเกษตร การจัดการฟาร์มและสุขภาพอนามัย Agriculture, Farm Management and Health Training Project (Rural Program)KAFเป็นโครงการแรกที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ KAF จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานระดับอำเภอ อาสาสมัครวางแผนครอบครัวชุมชน เกษตรกร ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษาดูงานด้านการเกษตร การสาธารณสุข และการตลาด จุดเด่น คือ การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านและสมาคมพัฒนาตำบล (TDA) ซึ่งเป็นองค์กรท้องถิ่นที่จะทำหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน4,1,2,3,618,212524-2534
20.   โครงการตลาดเพื่อสังคม Small Farmer Fair Price ProgramPDAเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุนเกษตรกรโดยจัดซื้อสินค้าการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงและไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้เกษตรกรได้จำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม โครงการนี้เชื่อมโยงกับการส่งอาหารให้ผู้ลี้ภัยในโครงการที่ 10 และ 151,3,10,8182524-2530
21.   โครงการแจกอาหารช่วยเหลือผู้ร่วมใจพัฒนาสาธารณประโยชน์ Food For Work ProjectGAAเป็นโครงการที่สนับสนุนงานด้านสาธารณประโยชน์ในชุมชน โดยประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของอาหารแทนเงินค่าจ้าง2,1,3,10,11182523-2530
22.   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวางแผนตำบลและอำเภอ Decentralized Development Management Project (DDMP)USAIDเป็นโครงการที่สมาคมฯส่งผู้แทนสมาคม ไปเป็นที่ปรึกษาโครงการของรัฐบาลตามนโยบายพัฒนาชนบท ที่มีการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่อบต. เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมีงานหลักคือ งานอบรมด้านการวางแผน และจัดทำแผนพัฒนาในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด4,1619,202525-2529
23.   โครงการพัฒนาหมู่บ้านชนบทผสมผสาน (มหาสารคาม-บ้านไผ่) Community Based Integrated Rural Development Project (CBIRD)GAAเป็นการจัดตั้งศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานต้นแบบระดับอำเภอ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ศูนย์สาธิต วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแผนใหม่ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ไก่ ปลา รวมถึงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลระดับครัวเรือน อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน และได้ปรับปรุงการส่งเสริมอาชีพโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมโดยประสานงานกับภาคเอกชนเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น1,2,3,4,6,8,10,12182524-ปัจจุบัน
24.   โครงการปลูกป่าชุมชน Community Afforestation Project (CAP)LDAP/ GAAส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลายและนำไม้ที่โตเต็มที่มาใช้ประโยชน์ในรูปของไม้ใช้สอย และมีกองทุนปลูกป่าชุมชน โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ชาวบ้านร่วมกันปลูกป่า มีการจัดตั้งคณะกรรมการปลูกป่าชุมชน เป็นแกนนำในการทำกิจกรรม พื้นที่ดำเนินการ 600 หมู่บ้าน ในจังหวัด มหาสารคาม ขอนแก่น บุรีรัมย์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สุรินทร์ พิษณุโลก กำแพงเพชร ปลูกต้นไม้ทดแทนมากกว่า 3.5 ล้านต้น ในพื้นที่ 20,000 ไร่13, 15, 1,17182525-2541
25.   โครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านชนบทบ้านไผ่ Village Experimental and Community Based Incentives Thailand (CBIT)The Population Crisis Committeeการใช้ระบบสร้างแรงจูงใจ โดยการจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมงานวางแผนครอบครัว ซึ่งภายหลังการดำเนินการ 2 ปี มีอัตราการคุมกำเนิดเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 46 เป็นร้อยละ75 และอัตราการตั้งครรภ์ลดลงจากร้อยละ 11 เหลือร้อยละ 5 และได้ขยายพื้นที่ดำเนินการไปในพื้นที่ที่มีอัตราการใช้วิธีการคุมกำเนิดค่อนข้างต่ำ ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดในภาคใต้5,3,1,4, 1018,192525-2530
26.   โครงการวางแผนครอบครัวและพัฒนาชุมชนแออัด Family Planning and Community Development Project (FPCD)FPIAเป็นโครงการเสริมโครงการที่ 1 และโครงการที่ 5 ขยายพื้นที่ดำเนินการไปสู่ชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้ระบบชุมชนช่วยชุมชนเป็นฐาน3,1,4,5,1018,212525-2528
27.   โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องสูบน้ำแบบมือโยก PVC Handpump at the Village Level in Thailand ProjectIDRCเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ 16 และ 17 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเครื่องสูบน้ำแบบมือโยก สำหรับบ่อบาดาล เพื่อใช้ในการอุปโภคในชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6,3,7,9182525-2530
28.   โครงการสร้างส้วมและโอ่งยักษ์มีชัย (ภาคใต้) Southern Thailand Latrine and Rainwater Collection and Storage Projectสถานฑูตแคนาดาเป็นการขยายพื้นที่ดำเนินการรณรงค์เพื่อให้มีน้ำสะอาดเพียงพอ สำหรับการดื่มและใช้ตลอดปี โดยมีภาชนะกักเก็บน้ำหลายรูปแบบ เช่น โอ่งยักษ์ และสร้างส้วมเพื่อสร้างสุขอนามัยในครัวเรือน ในภาคใต้ รวมทั้งมีการส่งเสริมให้เกิดช่างอาสา เพื่อเป็นผู้ชำนาญการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการสร้างภาชนะเก็บน้ำ และการสร้างส้วม จุดเด่นของโครงการคือ มีการลงแรงร่วมกันในการสร้างภาชนะเก็บน้ำของแต่ละชุมชน6,3,4182525-2530
29.   โครงการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเกษตร Small Farmers Bee Keeping ProjectGAAเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในเรื่องการเลี้ยงผึ้งอย่างถูกต้อง ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และประโยชน์อีกด้านหนึ่ง คือ ผึ้งสามารถทำให้การผสมเกสรผลไม้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ระยะแรกเริ่มดำเนินการที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาการของโครงการเกิดเป็น “น้ำผึ้งมีชัย” ที่มีชื่อเสียง1,2,4182525-ปัจจุบัน
30.   โครงการวางแผนครอบครัวและพัฒนาชุมชนชาวเขา Hilltribes of Northern Thailand ProjectFPIAเป็นโครงการเสริมโครงการที่ 1 และโครงการที่ 7 ขยายพื้นที่ดำเนินการไปสู่ชุมชนชาวเขาในภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ โดยใช้ระบบชุมชนช่วยชุมชนเป็นฐาน สร้างอาสาสมัครวางแผนครอบครัวชุมชนชาวเขาที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการคุมกำเนิด และดูแลสุขภาพอนามัย1,5,718,212525-2529
31.   โครงการพัฒนาหมู่บ้านชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สุรินทร์ Development of a Self-Help Assistance Program for Displace PersonsCUSOเป็นงานด้านบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นทางการ ช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัยชาวกัมพูชาโดยประสานกับหน่วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ จัดให้บริการด้านต่างๆ เช่น การวางแผนครอบครัว สุขภาพอนามัย การเกษตร ฝึกอาชีพในค่ายผู้ลี้ภัยค่ายกาบเชิง2,3,6,4,1,5182525-2528
32.   โครงการเด็กกำพร้า Orphanage ProgrammeFord Foundationเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ขาดผู้ปกครองด้วยการให้ทุนการศึกษา ให้ที่พักอาศัย ดูแลทั้งสุขภาพกายและจิต เพื่อให้เติบโตขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี2,3,1018,212526-ปัจจุบัน
33.   โครงการศูนย์ต่อต้านการข่มขืน Rape Crisis Centre (RCC)PDAจัดตั้งศูนย์ให้บริการคำแนะนำ ป้องกัน ปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่สตรีที่ถูกข่มขืนทางด้านกฎหมาย ด้านการแพทย์ และฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตให้ดีขึ้น มีผู้เข้ารับบริการมากกว่า 1,000 ราย3,4,5,10,1618,192526-2530
34.   โครงการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันสำปะหลัง Protein Enriched Cassava ProjectATIเป็นโครงการร่วมมือกับสถาบัน ATI เพื่อวิจัยเรื่องการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มคุณภาพอาหารสัตว์ให้ดีขึ้น และส่งผลต่ออัตราการเติบโตของสัตว์เศรษฐกิจ4,9-2526-2528
35.   โครงการโอ่งยักษ์มีชัย (ภาคเหนือ) Northern Thailand Rainwater Collection and Storage Projectสถานฑูตแคนาดาเป็นการขยายพื้นที่ดำเนินการรณรงค์เพื่อให้มีน้ำสะอาดเพียงพอ สำหรับการดื่มและใช้ตลอดปี โดยมีภาชนะกักเก็บน้ำหลายรูปแบบ เช่น โอ่งยักษ์ ถังเก็บน้ำฝน เพื่อสร้างสุขอนามัยในครัวเรือน ในภาคเหนือ รวมทั้งมีการส่งเสริมให้เกิดช่างอาสา เพื่อเป็นผู้ชำนาญการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการสร้างภาชนะเก็บน้ำ จุดเด่นของโครงการคือ มีการลงแรงร่วมกันในการสร้างภาชนะเก็บน้ำของแต่ละชุมชน6,3.4182526-ปัจจุบัน
36.   โครงการพัฒนาเขาค้อ Khao Kor Development ProjectGAAสมาคมฯร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเขาค้อ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ อาชีพของเกษตรกรในอำเภอเขาค้อ และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดำเนินการใน 34 หมู่บ้าน 24,292 ไร่ และโครงการนี้เป็นต้นแบบของการส่งเสริมการท่องเที่ยวและงานพัฒนาให้กับโครงการอนุรักษ์การท่องเที่ยว และพัฒนาที่บ้านหล่อชา จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวอาข่า โดยโครงการนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ The Seventh Mekong Tourism Forum11,16,1,3,6,1018,212526-2540
37.   โครงการปลาป่น Fish Powder Concentrate Marketing ProjectNorsilmel Inc.เป็นโครงการส่งเสริมการตลาด ประสานความร่วมมือกับกรมประมงและภาคเอกชนในการผลิต ผลิตภัณฑ์ปลาป่นไท-ไท เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาหาร เพิ่มโปรตีน ดำเนินการที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ชัยภูมิ ขอนแก่น และกรุงเทพ4,3,1,12182527-2528
38.   โครงการน้ำเกลือผง Oral Rehydration Salts Project (ORS)PIACTเป็นโครงการนำร่องทดลองส่งเสริมการใช้น้ำเกลือผง ในการบำบัดรักษาโรคท้องร่วง ท้องเดิน อ่อนเพลีย ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพิจิตร3,4,12182527-2528
39.   โครงการโทรศัพท์เพื่อชีวิตและสุขภาพ Telephone Health Message ProjectFPIAเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร จากเทปบันทึกเสียงผ่านโทรศัพท์ สู่ผู้รับบริการ โดยจัดทำข้อมูลข่าวสาร 50 เรื่อง มีสาระสำคัญ ความยาวประมาณ 2.5 นาที ให้ความรู้เกี่ยวกับ เพศศึกษา การวางแผนครอบครัว การอนามัยเพื่อสุขภาพ และความรู้ใกล้ตัวคุณ เช่น กามโรค โรคเอดส์ โดยใช้คำขวัญ “มีปัญหา โทรมา มีชัย” มีผู้โทรมาใช้บริการเฉลี่ยเดือนละ 250 ราย3,4,518,212527-2530
40.   โครงการศูนย์ข่าวสารและบริการวางแผนครอบครัว Family Planning Information and Services Center (FPIC)IPAVSมีการจัดตั้งศูนย์ข่าวสารและบริการวางแผนครอบครัวที่ให้ความรู้เกี่ยวการคุมกำเนิด และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งให้บริการการตรวจสุขภาพ และให้บริการคุมกำเนิด เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีด ใส่ห่วงอนามัย การทำหมัน และถุงยางอนามัย โดยจัดตั้งอยู่ที่ 2 แห่ง คือ ศูนย์ฯรัชดา และศูนย์ฯจตุจักร3,4,518,212527-2540
41.   โครงการเงินทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อม Rural Small Scale Industry Project (RSSI)ATIเป็นโครงการที่ริเริ่มส่งเสริมการตลาด พัฒนาอาชีพ ให้แก่ประชาชนจำนวน 3,435 คน ใน 40 หมู่บ้าน 13 อำเภอ 3 จังหวัด คือ ขอนแก่น ชัยภูมิ อุดรธานี ผลการดำเนินงานในภาพรวมก่อให้เกิด การมีอาชีพเสริม มีรายเพิ่ม มีการเรียนรู้ประกอบธุรกิจ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีการรวมกลุ่ม มีความสามัคคีเพิ่มขึ้น 8,9,12,1182527-2532
42.   โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน School Food Sanitation ProjectJOICFPเป็นโครงการนำร่องส่งเสริมเรื่องโภชนาการในโรงเรียน โดยการอบรมให้ความรู้ โดยหน่วยสุขภาพชุมชนออกให้บริการตามสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร6,3,4, 12182528-2530
43.   โครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านชนบท (สุรินทร์) Village Experimental and Community Based Incentives Thailand (CBIT SURIN)USAIDการใช้ระบบสร้างแรงจูงใจ โดยการจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมงานวางแผนครอบครัว ซึ่งเป็นการขยายพื้นที่จากจังหวัดขอนแก่น มาที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยอัตราการใช้วิธีคุมกำเนิดเพิ่มสูงขึ้น5,3,1,4,1018,192528-2530
44.   โครงการผลิตเอกสารและโสตทัศนูปกรณ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Development Communication ProjectPIACTเป็นการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ ด้านการวางแผนครอบครัว เช่น ผลิตภัณฑ์วางแผนครอบครัว แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ชุดนิทรรศการ คู่มือ อนุสารวางแผนครอบครัว สไลด์ ภาพนิ่ง เป็นต้น สำหรับกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ4,3182528-2529
45.   โครงการสนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตจากกลุ่ม YPO (9 โครงการ) Young President Organization ProjectYPOเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม YPO ซึ่งสนใจและต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยใช้รูปแบบอาสาสมัคร ชุมชนช่วยชุมชน ของสมาคมฯ ในเขตเมืองรอบกรุงเทพมหานคร4,3,5,10182528
46.   โครงการปลูกป่าชุมชน The Community Woodlot ProjectLDAP /UNEPเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการที่ 24 ดำเนินการในรูปของกองทุนปลูกป่าชุมชน โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ชาวบ้านร่วมกันปลูกป่าเพื่อใช้เป็นไม้ใช้สอย โดยปลูกป่ายูคาลิปตัส มีการจัดตั้งคณะกรรมการปลูกป่าชุมชน เป็นแกนนำในการทำกิจกรรม พื้นที่ดำเนินการยังคงเน้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีหน่วยงานภาคเอกชนให้การสนับสนุน13,15,17,1182529-2533
47.   โครงการพัฒนาหมู่บ้านชนบทผสมผสานนางรอง Community Based Integrated Rural Development of Nang Rong ProjectCIDAเป็นการจัดตั้งศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานระดับอำเภอ ที่ได้พัฒนารูปแบบดำเนินงานมาจากศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ และมหาสารคาม ดำเนินการส่งเสริมอาชีพรายได้ ความเป็นอยู่ งานสาธารณสุขมูลฐาน การจัดตั้งสหกรณ์ รวมถึงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลระดับครัวเรือน มีการจัดอบรมให้ความรู้ และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ศูนย์สาธิต วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหน่วยงานในการติดตามและประเมินผลโครงการ ปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบของโครงการไปสู่ การพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งได้รับสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยประสานงานกับภาคเอกชนเพื่อสร้างงาน และรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ในรูปของโรงงานอุตสาหกรรม ลดการย้ายถิ่น ครอบครัวเป็นสุข1,2,3,4,6,8,10,12,18,212527-ปัจจุบัน
48.   โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ Water Resources Development Project (WRD)GAAเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการน้ำดื่มน้ำใช้ชุมชน ซึ่งส่งเสริมเรื่องสุขอนามัยและให้ความรู้แก่ชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน และประปาภูเขา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย จุดเด่นของโครงการ คือ การพัฒนาศักยภาพของประชาชนด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน เพื่อบริหารจัดการกลุ่ม และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน6,3,4, 1018,192528-ปัจจุบัน
49.   โครงการสนับสนุนหน่วยงานด้านการวางแผนครอบครัวชุมชนภาคใต้ Southern Thailand Appropriated Resources and Technical Support ProjectFPIAเป็นโครงการต้นแบบในการสนับสนุนส่งเสริมงานวางแผนครอบครัว ในเขตภาคใต้ ซึ่งมีอัตราการใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำ ให้เพิ่มสูงขึ้น ด้วยการให้ความรู้ คำแนะนำ การให้บริการ การติดตามผล การประเมินผลและนิเทศงาน โดยมีคณะกรรมการประสานงานโครงการ (Steering Committee) ผู้แทนสมาคมฯ กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 6 โครงการ ในจังหวัดตรัง สงขลา ชุมพร และสุราษฎร์ธานี3,5,1,418,212528-2531
50.   โครงการพัฒนาชนบทเพื่อการอนุรักษ์ (ซับใต้) Rural Development for Conservation Project (Sub Tai Project)GAAเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจนของชาวบ้าน เพื่อสร้างรายได้ ลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม มีการจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พื้นที่ดำเนินการ คือ หมู่บ้านในตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยสมาคมฯร่วมดำเนินการกับกรมป่าไม้ โครงการนี้ได้รับรางวัล Global 500 Roll of Honour จาก United Nations Environment Programme (UNEP) ปี 254515,1,2,3,4,8,10,12,13182528-ปัจจุบัน
51.   โครงการจัดการป่าชุมชน Community Forestry Management Project (CFMP)GAAเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการ 46 ในรูปของกองทุนปลูกป่าชุมชน โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ชาวบ้านร่วมกันปลูกป่า มีการจัดตั้งคณะกรรมการปลูกป่าชุมชน เป็นแกนนำในการทำกิจกรรม พื้นที่ดำเนินการยังคงเน้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหน่วยงานภาคเอกชนให้การสนับสนุน13,15,1118,19,202528-2531
52.   โครงการพัฒนาระบบข้อมูลด้านการวางแผนครอบครัวในโรงงานอุตสาหกรรม Factory-Based Family Planning Service and MIS Development ProjectJSIเป็นการพัฒนาระบบข้อมูลด้านการวางแผนครอบครัวในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้ระบบMIS เพื่อการติดตามและวางแผนส่งเสริมการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ4, 9,1018,212529-2532
53.   โครงการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมEnvironmental Sanitation ProjectGAAเป็นการส่งเสริมสุขอนามัยในระดับชุมชน ด้วยการสร้างส้วม และส่งเสริมการใช้ที่ถูกต้อง เพื่อลดโรคติดต่อทางเดินอาหาร6,3,10182529-2533
54.   โครงการวางแผนครอบครัวโรงงานอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่ Chiang Mai Plaza ProjectJSIสมาคมฯริเริ่มจัดทำโครงการส่งเสริมการคุมกำเนิดแก่พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้พื้นที่บริเวณเชียงใหม่ Night Bazaar เป็นศูนย์กลางให้บริการ3,4,5,1018,212530-2535
55.   โครงการบริการวางแผนครอบครัวในสถานประกอบการ The Factory Based Family Planning Services ProjectJSIเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการที่ 2 ซึ่งเน้นหนักในการให้บริการแก่พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีการอบรมแกนนำ TOT (Training for the Trainer) เพื่อให้บริการอุปกรณ์คุมกำเนิด เช่น ยาคุม ยาฉีด ใส่ห่วงอนามัย และการทำหมัน3,5,1,418,212530-2533
56.   โครงการวิจัยการใช้สื่อสำหรับการรณรงค์ป้องกันโรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ Operation Research into IEC Strategies for STDS PreventionThe University Research Cooperation(URC)เป็นโครงการแรกที่สมาคมฯดำเนินการเกี่ยวกับโรคเอดส์ เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอันตราย การแพร่ระบาดและการป้องกันโรคเอดส์ ส่งเสริมให้มีการใช้ถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ให้บริการเพศพาณิชย์ นักศึกษาระดับอาชีวะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล4,5,1018,212530-2532
57.   Direct AID to Educational Establishment in Development Countriesสถานฑูตเนเธอร์แลนด์เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการที่ 9 โดยมีศูนย์พัฒนาประชากรและชุมชนแห่งเอเซีย ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ แนวคิด การวางแผนครอบครัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่บุคคลและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดอบรมหลักสูตรจากบทเรียนของสมาคมฯ ที่มีความหลากหลาย4,17,1018,212530-2532
58.   โครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการป้องกันยาเสพติด Parent / Peer Group Drug Abuse Prevention Project (PDAP)USAIDโครงการมีจุดมุ่งหมาย ศึกษาถึงความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชนแออัด จังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทมหานคร โดยใช้หลักการเพื่อนช่วยเพื่อน อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชน จากการประเมินผล พบว่า ผู้ปกครองและเยาวชนมีความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม ในการแก้ปัญหายาเสพติด ในทิศทางที่ดีขึ้น3,4,1018,19,212530-2533
59.   โครงการวิจัยเชิงคุณภาพ พฤติกรรมการเจริญพันธุ์ของคนวัยรุ่นในประเทศไทย Qualitative Research on Fertility Behavior of Thai Adolescentsมูลนิธิฟอร์ดเป็นโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสมาคมฯร่วมกับสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย สำรวจข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้ทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพ เพื่อให้ทราบปัญหาที่แท้จริงเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการ ของหน่วยงานต่างๆ3,4,5,1018,212531-2533
60.   โครงการพัฒนาชนบทผสมผสานจักราช Community-Based Integrated Rural Development Project-Chakkarat ProjectGTZเป็นโครงการที่มีการจัดกระบวนการวางแผนอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้ ZOPP Technique จัดตั้งศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน 40 หมู่บ้าน โดยจัดตั้ง “กองทุนธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน” การพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมบทบาทสตรีและเยาวชน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง มีการจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาจักราช ซึ่งดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน4,1,2,3, 6,8,10,1218,212531-ปัจจุบัน
61.   โครงการฝาย Weir ProjectGAAเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร มีการจัดตั้งฝายกั้นลำน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำทำการเกษตรโดยประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสมทบแรงงานในการก่อสร้าง ดำเนินการรวม 21 แห่ง ในจังหวัด ขอนแก่น มหาสารคาม บุรีรัมย์6,3,9,12,118,192531-ปัจจุบัน
62.   โครงการปฏิรูปการพัฒนาหมู่บ้านชนบทผสมผสาน CBIRD Consolidation ProjectGAAเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการที่23 เน้นแนวคิดและแนวปฏิบัติในด้านการเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรประชาชน ซึ่งได้แก่ สมาคมพัฒนาตำบล (TDA: Tambon Development Association) จำนวน 25 แห่งในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่น โดยใช้หลักการพึ่งตนเอง และพัฒนาปรับปรุงระบบเงินกองทุนหมุนเวียน ให้ง่ายและเหมาะสมในการปฏิบัติ4,1,2,3,8,1018,212531-2535
63.   โครงการแท็กซี่ไทยสู้เอดส์ Taxi-Based HIV/AIDS Education and Prevention ProjectFHIเป็นการอบรมให้ความรู้ เรื่องโรคเอดส์แก่คนขับแท็กซี่ในเขตกรุงเทพ จำนวน 767 คน เพื่อเป็นอาสาสมัครเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ โดยมอบเอกสารความรู้ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ สติกเกอร์ เทป วิทยุ บัตรปลอดเอดส์ รวมทั้งถุงยางอนามัย เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสาร3,4,518,212532-2534
64.   โครงการวางแผนครอบครัวผสมผสานงานอาชีวอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม Family Planning and Occupational Health Project (FPOH)MOPHเป็นการอบรม ส่งเสริม ควบคุม ดูแล การป้องกันโรค ตลอดจนอุบัติเหตุ และรักษาสุขภาพอนามัยของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความปลอดภัย มีสภาพ ร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง โดยผสมผสานร่วมกับการวางแผนครอบครัว ซึ่งมีอาสาสมัครแกนนำในโรงงานเป็นผู้ขับเคลื่อน3,4,5,118,212532-2533
65.   โครงการธุรกิจเพื่อสังคม The Thai Business Initiative in Rural Development Project (TBIRD)GAA/FORD/ AusAID/บ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จก.(มหาชน)สมาคมฯได้ริเริ่มดำเนินการชักชวนบริษัทเอกชนที่มีจิตสาธารณะและมีความพร้อม ที่จะช่วยเหลือสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท โดยการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถในด้านการจัดการ การผลิต การเงินและการตลาด รวมทั้งสนับสนุนเงินทุนให้แก่ประชาชนในชนบทที่ขาดโอกาสในการสร้างรายได้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดการย้ายถิ่น ไปหางานทำในเมือง โดยมีบริษัทภาคธุรกิจเอกชน สถานทูต จำนวน 227 หน่วยงานให้การสนับสนุนโครงการ เกือบ 450 โครงการ8,9,10,17,1,2,3,4,5,6,1118,202532-ปัจจุบัน
66.   โครงการริเริ่มการป้องกันเอดส์ในประเทศไทย โดยภาคเอกชน Private Sector Initiative for AIDS Prevention in Thailand Projectมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์เป็นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ เช่น กองทัพบก (จัดรายการสนทนาปัญหาบ้านเมือง) บ.AIA ประกันภัย (ส่งข่าวสารเรื่องเอดส์ให้แก่ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของบริษัทประมาณ 5 แสนคน) บ.AVON (จัดบริการตรวจสุขภาพสตรีและเด็ก) และมีการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้โดยการบรรยายให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทห้างร้าน โรงเรียน โรงงาน เป็นต้น รวมทั้งผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และจัดนิทรรศการตามสถานที่ต่างๆ3,4,5,10,1718,212532-2535
67.   โครงการอบรมผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม The Small and Medium Sized Entrepreneurs Training ProjectKAFเป็นโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ อาสาสมัครวางแผนครอบครัว เกษตรกร ผู้ประกอบการในด้านการจัดการธุรกิจทั้งในด้านการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการประกอบธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม พื้นที่ดำเนินงานได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม และเชียงราย118,19,202532-2537
68.   โครงการพัฒนาชนบทผสมผสานเวียงป่าเป้า Community Based Integrated Rural Development Weing-Pa Pao CBIRD-SASAKAWASASAKAWAเป็นการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องกับโครงการที่ 8 โดยส่งเสริมกิจกรรมด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ศูนย์สาธิต วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแผนใหม่ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ไก่ ปลา ผึ้ง รวมถึงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลระดับครัวเรือน1,2,3,4,6,8,10,1218,212532-2533
69.   โครงการเอดส์ยุวชน Youth AIDS Awareness and Prevention Project (YAPP)USAIDเป็นการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์แก่เด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ ตระหนักถึงอันตรายของโรคเอดส์ และปลูกฝังทัศนคติให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรค ดำเนินการในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา และกรุงเทพ ผลสำเร็จของโครงการ คือ เพิ่มความรู้ ปรับทัศนคติของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมวิธีการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง3,4,5,1018,212533-2535
70.   โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ด้านประชากรศึกษาและโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ Peer Outreach Family Planning /STDs ProjectFPIAเป็นโครงการอบรมให้ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านการวางแผนครอบครัว โรคเอดส์ และประชากรศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดนครราชสีมา นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และเยาวชนที่อาศัยอยู่ใกล้หอพัก มหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งสิ้น 80,000 คน3,4,5,1018,212533-2535
71.   โครงการให้การศึกษาป้องกันเอดส์ในชนบทโดยผ่านข้าราชการท้องถิ่น Rural AIDS Prevention Education Through Local Government Officer Projectรัฐบาลออสเตรเลียเป็นการอบรมเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ข้าราชการท้องถิ่น 750 อำเภอ 76 จังหวัด ด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ เป็นโครงการต้นแบบในการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ แก่หน่วยงานภาครัฐ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้ข้าราชการท้องถิ่นตื่นตัวและตระหนักในการป้องกันดูแลตนเองและครอบครัวจากโรคเอดส์3,4,5,1018,212533-2536
72.   โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ AIDS Prevention Education Through the Mass Media ProjectWHOเป็นการจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ด้วยการจัดทำสปอต์วิทยุ จำนวน 8 เรื่อง ความยาว 30 วินาที เพื่อเผยแพร่ทางสถานีวิทยุทั่วประเทศไทย จำนวน 478 สถานี และจัดทำ VDO เทปความรู้เรื่องโรคเอดส์ ความยาว 30 นาที จำนวน 500 ม้วน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในสถานประกอบการ3,4,5,1018,212533-2535
73.   โครงการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณหมู่บ้านรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ The Environmental Awareness and Mobilization Project (TEAM)WFTสมาคมฯและมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันดำเนินงานส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัย และการสุขาภิบาล พื้นที่ดำเนินงาน 47 หมู่บ้าน ในอำเภอปากช่อง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โครงการประสบผลสำเร็จในหลายระดับ โดยชาวบ้านมีทัศนคติและพฤติกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยดีขึ้น15,13,1,4,6,1018,192533-2536
74.   โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในการจัดการ Women's Organizing Abilities ProjectODIIสมาคมฯ ร่วมกับสถาบันวิจัย ODII (Organizing for Development and International Institute) ส่งเสริมบทบาทสตรีในการพัฒนา โดยส่งเสริมให้มีผู้แทนกลุ่มสตรีในระดับหมู่บ้าน ตำบล เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เป็นการเปิดโอกาสให้สตรีมีส่วนร่วมตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ใน 16 หมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า การที่ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในงานพัฒนา จะเป็นการการเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะ ผู้หญิงมีมุมมองที่แตกต่างจากชาย5,4,10,1718,19,202533-2535
75.   โครงการสอนเอดส์ในสถาบัน AIDS Education in Institutions ProjectFHIเป็นการจัดอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์ให้แก่ อาสาสมัครแกนนำจากสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครประจำหน่วยงานนั้นๆ เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ และอบรมพนักงานต่อไป3,4,5,1018,212533-2534
76.   โครงการทุนวิจัยนโยบายเอดส์ AIDS Policy Research Fund ProjectFord Foundationเป็นการวิจัยผลกระทบโรคเอดส์ ต่อสภาวะเศรษฐกิจไทย โดย 1. ศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับอาชีพของเด็กหญิง เพื่อป้องกันการเข้าสู่อาชีพเพศพาณิชย์ 2.การวิจัยข่าวสาร ที่จะนำไปใช้กับการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคเอดส์ 3.ศึกษาระดับความรู้เรื่องโรคเอดส์และความสนใจในการป้องกันโรคเอดส์4,3,5,1018,212533-2535
77.   AIDS Education through PDA’s Family Planning Volunteers ProjectWHOเป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ แก่อาสาสมัครวางแผนครอบครัว ของสมาคมฯ จำนวน 1,000 คน ใน 25 อำเภอ 7 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และนำสื่อประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ ไปเผยแพร่แก่ผู้มารับบริการวางแผนครอบครัว4,3,518,212533-2534
78.   โครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.) Promotion of Rural Industrial Development-PRID Projectกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นโครงการที่สมาคมฯเชิญชวน หน่วยงานภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ขยายการผลิตไปสู่ชนบท โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้หน่วยงานภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ในการกระจายการผลิตไปสู่ชนบท ให้ราษฎรสามารถดำเนินการผลิต หรือมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของธุรกิจ สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มราษฎร และเศรษฐกิจของชุมชน ในชนบทให้สามารถพึ่งตนเองได้ การดำเนินงานเป็นลักษณะความร่วมมือ 3 ประสาน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และราษฎร พื้นที่ดำเนินการของโครงการครอบคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปีพ.ศ.2561 มีการดำเนินโครงการแล้ว 109 โครงการ หน่วยงานภาคธุรกิจเข้าร่วมโครงการ 14 บริษัท ราษฎรเข้าร่วมโครงการ 4,478 คน รวมรายได้จากการจ้างงาน 403 ล้านบาท8,9,10,1,2,3,4,5,1218,202533-ปัจจุบัน
79.   Training Capability Building in Integrated Community Development Projectสถานฑูตเนเธอร์แลนด์เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการที่ 9 และ57 โดยมีศูนย์พัฒนาประชากรและชุมชนแห่งเอเซีย ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ แนวคิด การวางแผนครอบครัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่บุคคลและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดอบรมหลักสูตรจากบทเรียนของสมาคมฯ ที่มีความหลากหลาย4,17,1,2,3,5,8,9182533-2544
80.   โครงการส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมไทย Thai Handicraft ProjectOXFAMเป็นการส่งเสริมหัตถกรรมไทย โดยสมาคมฯประสานความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่รอบบริเวณศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน นำผลิตภัณฑ์มาเผยแพร่และให้บริการจำหน่าย แก่ผู้มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานพัฒนาของสมาคมฯ ที่ศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้าไทย กรุงเทพมหานคร8,9,10182534-ปัจจุบัน
81.   โครงการวางแผนครอบครัวและสอนเรื่องเอดส์กับ ผู้ขายบริการที่มีรายได้ต่ำและ เยาวชน Family Planning and AIDS Education with Low-Income Commercial Sex and YouthsJohns Hopkins Universityเป็นการจัดอบรมให้ความรู้เจ้าของสถานประกอบการและผู้ประกอบอาชีพเพศพาณิชย์ ในอำเภอเมือง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อกระตุ้นให้เจ้าของสถานประกอบการจัดหามาตรการป้องกันโรคเอดส์ รวมทั้งจัดอบรม นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และวิทยาลัยครู เพื่อทำหน้าที่เป็น Peer Counselors ในสถาบันการศึกษา3,4,5,118,212534-2536
82.   โครงการพัฒนาลุ่มน้ำขนาดเล็ก Community Water Management ProjectGAAเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ดำเนินงานในอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ และกิ่งอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคามก่อสร้างระบบ ส่งน้ำเพื่อการเกษตร 7 ระบบใน 4 หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ 505 ไร่ อบรมความรู้ด้านการเกษตร และการบริหารจัดการกลุ่ม ส่วนเสริมเงินทุนหมุนเวียนแก่สมาชิก จัดหาแหล่งตลาดเพื่อรองรับผลผลิตการเกษตรของสมาชิก ส่งเสริมกองทุนปุ๋ย จัดตั้งกลุ่มใช้น้ำ และพัฒนาบทบาทสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วม ผลที่เกิดขึ้น สมาชิก 124 ครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น6,1,2,3, 9,12182534-2540
83.   Thai Farmers Bank AIDS Education Projectมูลนิธิ ธนาคารกสิกรไทยเป็นโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โรคเอดส์ ซึ่งมูลนิธิธนาคารกสิกรไทยให้การสนับสนุน เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ลูกค้าของธนาคาร โดยใช้ประสบการณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯเป็นต้นแบบ3,4,5,1018,212534-2535
84.   โครงการให้ความรู้เรื่องเอดส์ แก่ผู้ประกอบอาชีพเพศพาณิชย์ AIDS Education for Commercial Sex Workers ProjectWHOเป็นการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งหมายรวมถึงเจ้าของสถานประกอบการการให้บริการเพศพาณิชย์ และจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาชีพเพศพาณิชย์ ดำเนินการในจังหวัดเชียงราย3,4,5,1018,212535
85.   โครงการสร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์เคลื่อนที่Mobile AIDS Compassion VanAustralian Embassyเป็นการติดต่อประสานงานกับเจ้าของกิจการภาคธุรกิจ เพื่อขอใช้พื้นที่ในการจัดนิทรรศการเรื่องโรคเอดส์ ด้วยรถเคลื่อนที่ เช่น ศูนย์การค้า สถานีขนส่ง สวนสาธารณะ สถาบันการศึกษา มีกิจกรรมสำคัญ คือ การให้คำปรึกษา และตอบปัญหาเอดส์ชิงรางวัล3,4,5,1018,212535
86.   โครงการ HIV และเอดส์ในสถานที่ทำงาน HIV/AIDS in the Workplace ProjectUNDPเป็นการจัดสัมมนาผู้บริหารและเจ้าของกิจการภาคธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายในการป้องกันโรคเอดส์ในสถานที่ทำงาน หากลวิธีในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคเอดส์ รวมทั้งจัดตั้งกลุ่มทำงานเพื่อช่วยเหลือพนักงานที่ติดเชื้อ ในสถานที่ทำงาน3,4,5,1018,212535
87.   โครงการศึกษาสำรวจข้อมูลพลังงานในครัวเรือนชนบท Household’s Energy Consumption in Rural Area ProjectDEDPสมาคมฯได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้สำรวจข้อมูลความพร้อม และความเหมาะสมของหมู่บ้าน ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนอกระบบใน 30 หมู่บ้าน จังหวัดราชบุรี มหาสารคาม อุบลราชธานี พิษณุโลก เชียงใหม่ และนครศรีธรรมราช รวมทั้งศึกษาแผนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าประจุแบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ของกรมโยธาธิการ 60 หมู่บ้าน4,7182535-2536
88.   โครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน Safe Food at School ProjectMOPHเป็นโครงการส่งเสริมเรื่องโภชนาการในโรงเรียน โดยการอบรมให้ความรู้ โดยหน่วยสุขภาพชุมชนออกให้บริการตามสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร3,4,1018,202535
89.   โครงการให้ความรู้เรื่องเอดส์กับชาวเขา และกลุ่มบุคคลอาชีพต่างๆ AIDS Education with Hilltribe People and the other groups ProjectWHO / MOPHเป็นการคัดเลือกอาสาสมัครชาวเขา 100 คน มาฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องโรคเอดส์และการป้องกันตนเอง จากโรคเอดส์ ดำเนินการในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา3,4,5,1018,212535
90.   โครงการบาดาลลอยฟ้า Sky Irrigation Projectสถานฑูตเนเธอร์แลนด์/- GAA- Australian Embassy- Japan Embassy- ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โครงการธนาคารผัก มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การก่อสร้างระบบน้ำเพื่อการเกษตร โดยการสูบน้ำจากใต้ดินขึ้นมาเก็บไว้ที่ถังเก็บน้ำ และส่งต่อไปตามท่อยังแปลงเพาะปลูกของสมาชิก มีการอบรมวิธีการปลูกผัก อบรมความรู้พื้นฐานด้านการทำบัญชี การบริหารจัดการด้านการเกษตร เป็นการนำพื้นที่สาธารณะที่ถูกทิ้งร้างมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ให้กับประชาชน ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 180 ระบบ มีพื้นที่ในการเพาะปลูก 2,600 ไร่ และเกษตรกรยากจน 5,000 ครัวเรือนที่ได้เข้าร่วมโครงการ ครอบคลุมผู้ได้รับประโยชน์ 18,000 คน โดยระบบแรกดำเนินการที่บ้านหนองทุ่ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น1,6,3,4,5,9,1218,19,202535-2550
91.   Ramkamhaeng University HIV/AIDs Resource Center ProjectMOPHเป็นการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้ง 2 วิทยาเขตในกรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสนใจทำงานช่วยเหลือสังคม มีการจัดอบรมความรู้ให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นอาสาสมัครแกนนำ และจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในมหาวิทยาลัย3,4,5,1018,212535-2540
92.   โครงการให้ความรู้เรื่องเอดส์และสอนวิชาชีพในหมู่ชาวเขา AIDS Education and Occupational Training Among Hilltribe People Project- MOPH , HWDC- NCAเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ 90 มีการคัดเลือกอาสาสมัครชาวเขา และชาวเขาที่เคยประกอบอาชีพเพศพาณิชย์ มาฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องโรคเอดส์และการป้องกันตนเอง จากโรคเอดส์ รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ รวมทั้งจัดตั้งกองทุนหมุนเพื่อการประกอบอาชีพ ดำเนินการในอำเภอแม่จัน และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย3,4,5,118,212535-2540
93.   โครงการร่วมทุนเฉพาะกลุ่มเพื่อดำเนินการด้านธุรกิจ Gender Sensitive Venture Capital Project (GSVC)ATI / UNIFEMเป็นโครงการทดลองให้สินเชื่อระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการขนาดย่อม ที่เป็นสตรี และส่วนเสริมการพัฒนาทักษะในด้านการทำธุรกิจ ดำเนินการในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้ประกอบการ 153 ราย ดำเนินธุรกิจ 7 ประเภท มาขอรับบริการสินเชื่อ ได้แก่ ร้านอาหาร งานฝีมือ หัตถกรรม การตัดเย็บเสื้อผ้า การเกษตร การทำเฟอร์นิเจอร์ ร้านขายของชำ พบว่า ความสำเร็จของโครงการเกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ สตรีมี Business Mind รวมทั้งมีความสามารถในการนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้5,4,8,10,1218,202536-2540
94.   โครงการวิจัยกลยุทธ์ในการป้องกันเอดส์โดยให้ทางเลือกด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่สตรีในภาคเหนือของไทย Economic and Social HIV/AIDS Prevention Strategies for Northern Thai Women : Operations Research ProjectIDRCสมาคมฯร่วมกับโครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ดำเนินโครงการวิจัย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กหญิง และเด็กชาย อายุ 12-19 ปี ผู้ปกครองชายหญิง ผู้นำชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดกั้น ไม่ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่อาชีพเพศพาณิชย์ กิจกรรมในโครงการ ได้แก่ การให้ทุนการศึกษา การฝึกอาชีพ และการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ผลการดำเนินงานพบว่า กลุ่มเป้าหมาย มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และแนวคิดในการดำเนินชีวิต ให้ความสำคัญกับการศึกษา รวมทั้งมีความเข้าใจและการยอมรับผู้ที่เคยประกอบอาชีพเพศพาณิชย์4,1,2,3, 5,10,1618,212536-2538
95.   โครงการส่งเสริมและศึกษาศักยภาพสตรีในการมีส่วนร่วมตัดสินใจในงานพัฒนาหมู่บ้าน Strengthening Women’s Abilities to Participate in Village Development Planning and Decision Making Process (WAPD)WELDสมาคมฯและ WELD (Women Economic and Leadership Development Programme) ดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพของสตรีในการมีส่วนร่วมตัดสินใจในงานพัฒนาหมู่บ้าน โดยใช้เทคนิค AIC (Appreciation Influence Control) ศึกษาบทบาทของผู้หญิงใน 40 หมู่บ้าน ใน 4 ภาคของประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีเป้าหมายให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท ในบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นหลัก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบของการส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม ในงานพัฒนาชนบทและธุรกิจ5,4, 1018,20,212536-2538
96.   โครงการศึกษาการใช้ฟืน ถ่านไม้ ศักยภาพการผลิตเตาประสิทธิภาพสูง Study of Charcoal, Firewood and Capabilities of Producing Hi-Effective OvensDEDPสมาคมฯได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ให้ศึกษาการใช้ฟืน ถ่านไม้ และศักยภาพการผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง เพื่อวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การใช้พลังงานของครัวเรือนในแต่ละภาคในการประกอบอาหาร ดำเนินการใน 24 จังหวัด ทั่วประเทศ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มโรงงานผู้ผลิตเตา กลุ่มผู้จำหน่ายเตา กลุ่มผู้ใช้รายครัวเรือน กลุ่มราษฎร์ผู้ผลิต กลุ่มผู้นำหมู่บ้าน และกลุ่มแม่บ้าน เพื่อนำไปพัฒนาการผลิตเตาประสิทธิภาพสูงให้เหมาะสมต่อไป4,7182536
97.   โครงการคลินิกนิรนามเคลื่อนที่ Anonymous Mobile HIV Testing Clinic ProjectMOPH, Thai Red Crossเป็นคลินิกนิรนามเคลื่อนที่ (เป็นรถบัสขนาดใหญ่)ให้ความรู้ คำแนะนำปรึกษา ห้องตรวจโรค ห้องวิเคราะห์ผล และมีวีดิทัศน์ ฉายให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และกามโรคแก่ผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ พื้นที่ดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสามารถตรวจสอบผลเพิ่มได้ที่สภากาชาดไทย3,4,518,212536-2537
98.   โครงการบ้านเด็กกำพร้าจากแม่ที่ติดเชื้อเอดส์ Baby Home ProjectCanada Fundสมาคมฯ ได้ริเริ่มศึกษาการดูแลทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอดส์และถูกทอดทิ้ง ไว้ตามโรงพยาบาล หรือสถานที่ต่างๆ เพื่อดูแลให้มีชีวิตอยู่ต่อไปให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นตัวอย่างในการดูแลทารกที่มารดาติดเชื้อเอดส์โดยไม่รังเกียจ2,3,10182536-2537
99.   โครงการวางแผนครอบครัวในเวียดนาม Family Planning Services in VietnamAIDABเป็นการนำประสบการณ์ด้านการวางแผนครอบครัวของสมาคมฯ ไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในประเทศเวียดนาม โดยมีคณะผู้แทนจากภาครัฐของประเทศเวียดนาม มาศึกษาดูงานระบบอาสาสมัครวางแผนครอบครัว โดยมีศูนย์พัฒนาประชากรและชุมชนแห่งเอเซีย ของสมาคมฯ เป็นหน่วยงานประสานงาน3,4,5,1,1718,212536-2538
100.            โครงการมูลนิธิโรคเอดส์ระดับอำเภอ District-level AIDS Prevention Foundation Partnership Program (DAFP)AIDABโครงการนี้ได้จัดตั้งมูลนิธิในระดับอำเภอเพื่อสนับสนุนและดำเนินงานป้องกันโรคเอดส์ในหมู่บ้าน เป็นการนำร่องในการขยายผลสู่การดำเนินงานทั่วประเทศ มีคณะกรรมการมูลนิธิ 136 คน มีอาสาสมัครผ่านการอบรมจำนวน 3,475 คน ซึ่งมีการจัดตั้งมูลนิธิ 7 แห่ง คือ 1.มูลนิธิชาวพิษณุโลกรวมใจต้านภัยเอดส์ 2.มูลนิธิวังทองต้านภัยเอดส์3.มูลนิธิสายธารแม่จัน4.มูลนิธิควบคุมป้องกันโรคเอดส์ มหาสารคาม5.มูลนิธิบ้านไผ่ประสานใจต้านภัยเอดส์ 6.มูลนิธิชาวตากรวมใจต้านภัยเอดส์7.มูลนิธิธารน้ำใจชาวระยอง3,4,5,1018,212537-2540
101.            โครงการเอดส์ระดับอำเภอ District Level HIV/AIDS Foundation Program (DAP)GTZเป็นการดำเนินงานคู่ขนานกับโครงการ 100 โดยมีการสนับสนุนการจัดตั้งมูลนิธิ และจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ที่วัด จัดอบรมอาสาสมัครเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยโรคเอดส์ ส่งเสริมอาชีพแก่สตรีและครอบครัวผู้ติดเชื้อ ดำเนินการที่ อำเภอเมือง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย3,4,5,1018,212536-2542
102.            โครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่คู่สมรส AIDS Education at Marriage Registration : AIM ProjectECสมาคมฯร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขเชียงราย ดำเนินการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่คู่รัก คู่สมรส หรือวัยรุ่น อายุ 17-30 ปี ครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอในจังหวัดเชียงราย มีผู้ได้รับความรู้จากโครงการ 625 คน ผลการดำเนินโครงการได้กระตุ้นให้เกิดความตระหนัก ในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยมากขึ้น3,4,5,1018,212537-2540
103.            โครงการบ้านธารน้ำใจ Tarn Nam Jai Baby Home Project (Community-Based AIDS Care:Baby Home)GAAสมาคมฯ กรมประชาสงเคราะห์ และสภากาชาดไทย ได้ประสานความร่วมมือ เพื่อดูแลทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอดส์และถูกทอดทิ้ง ไว้ตามโรงพยาบาล หรือสถานที่ต่างๆ ด้วยการจัดตั้งสถานเลี้ยงเด็กและทารก “บ้านธารน้ำใจ” ขึ้นเพื่อดูแลให้มีชีวิตอยู่ต่อไป ให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นตัวอย่างในการดูแลทารกที่มารดามีเชื้อเอดส์โดยไม่รังเกียจ3,1018,212537-2538
104.            โครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในสถานประกอบการ Working as Partners AIDS Education in the Workplace (WAP) ProjectECAIDSสมาคมฯร่วมกับ 5 องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์จัดทำหลักสูตร อบรมเรื่องโรคเอดส์แก่พนักงานในสถานประกอบการ 5 หลักสูตร จำนวน 1,185 คน ได้แก่ 1.หลักสูตรอบรมพนักงานระดับปฏิบัติการ (Blue Collar) 2.หลักสูตรอบรมพนักงานทั่วไป (White Collar) 3.หลักสูตรครูฝึกอบรม (TOT) 4.หลักสูตรเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Educator) 5.หลักสูตรที่ปรึกษา (Counselor)3,4,518,212537-2540
105.            โครงการอารามเมตตา Temple-Based Community Child Care Program (TBCCCP)GAAเป็นโครงการนำร่องให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่ได้ผลกระทบจากโรคเอดส์ เป็นการให้ความสงเคราะห์ขั้นพื้นฐาน และให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ โดยมุ่งหวังให้เด็ก ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพปราศจากบรรยากาศของการรังเกียจเดียดฉันท์ โดยอาศัยสถาบันทางศาสนา (วัด) มีการฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่พระ สามเณร และแม่ชี เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลเด็กกำพร้า มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ครอบครัว กองทุนนี้เป็นกองทุนให้เปล่า เพื่อเป็นทุนการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล และค่าครองชีพ มีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ จำนวน 65 ครอบครัว ในจังหวัดเชียงราย และพิษณุโลก3,4,5182537-2538
106.            โครงการ AIDS Lady GroupLady Groupเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของการส่งเสริมให้ความรู้ เพื่อป้องกันการเข้าสู่อาชีพเพศพาณิชย์ของเด็กหญิงในภาคเหนือ รวมทั้งการให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์3,4,518,212537
107.            โครงการเรือนเพาะชำกล้าไม้ Sapling Production House ProjectPTTเป็นการจัดตั้งเรือนเพาะชำกล้าไม้เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในจังหวัดชลบุรี13,15182537
108.            โครงการให้การศึกษาเรื่องเอดส์และทางเลือกในการประกอบอาชีพแก่สตรีภาคเหนือ (โครงการสยามพัฒนา) Education and Alternatives to Prostitution for Northern Thai Women ProjectSoroptimist International-UK National Lottery Grant Committeeโครงการฯร่วมกับองค์กรสตรีสากล (Soroptimist International) และUK National Lottery Grant Committee มีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งการเข้าสู่อาชีพเพศพาณิชย์ของเด็กสาวในหมู่บ้าน ทั้งโดยสมัครใจและถูกล่อลวง กิจกรรมหลัก คือ การสนับสนุนทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา การสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชน และจัดค่ายแกนนำเยาวชน รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร5,10,1,2,3,4,16,1718,212538-2545
109.            โครงการเอดส์อาสาสมัครวางแผนครอบครัวภาคเหนือ AIDS Education Through Family Planning Volunteers Projectมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์เป็นการอบรม (Re-training) ต่อเนื่องกับโครงการ76 ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ แก่อาสาสมัครวางแผนครอบครัวของสมาคมฯ ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และนำสื่อประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ ไปเผยแพร่แก่ผู้มารับบริการวางแผนครอบครัว3,4,518,212537
110.            โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ Reforestation in Honor of His Majesty The King ProjectPTT IFCT บ.สหยูเนียน, บ.ลีเวอร์ฯสมาคมฯ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ฉลองศิริราชย์สมบัติ 50 ปี โดยปลูกป่า 1 ล้านไร่ ในจังหวัดเชียงราย พิษณุโลก แพร่ พะเยา มหาสารคาม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี ราชบุรี กาญจนบุรี สระแก้ว นครศรีธรรมราช และกระบี่ โดยมีภาคเอกชน เช่น บริษัท ลีเวอร์บราเธอร์ประเทศไทย จำกัด บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน13,15182537-2538
111.            โครงการพัฒนาชุมชนผสมผสานเพื่อการอนุรักษ์ผาแต้ม Pa Taem Integrated Community Development for Conservation ProjectGAAเป็นโครงการพัฒนาชนบทผสมผสานเพื่อการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติผาแต้ม โดยการส่งเสริมอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้และสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ ป่าไม้ เพื่อลดการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชาวบ้าน จัดตั้งกองทุนหมุนเวียน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และต่อยอดการใช้แบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ใน 6 หมู่บ้านเป้าหมาย ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม15,13,1,3,6,7,4,10182537-2541
112.            โครงการรวมใจต้านภัยเอดส์ Fighting HIV/AIDS Through Entertainment and Recreation ProjectMOPH, Thai Red Crossเป็นความร่วมมือของ 5 องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์เพื่อจัดทำหลักสูตรอบรมเรื่องโรคเอดส์แก่พนักงานในสถานประกอบการ 5 หลักสูตร และนำหลักสูตรเหล่านี้ไปใช้ในการอบรมในสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร3,4,518,212538
113.            โครงการทุนการศึกษาและฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่เยาวชน Nang Rong Youth Scholarship and Computer Training Programสถานทูตออสเตรเลียเป็นการส่งเสริมการศึกษานำร่องแก่เยาวชน ด้วยการให้ทุนการศึกษาและจัดการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์โดยดำเนินการที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์4,5,9182538
114.            โครงการศูนย์ข้อมูลเพื่อการสนับสนุนโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ Asian AIDS IEC Resource Collection Center ProjectAIDSCAP / USAIDเป็นการจัดตั้งศูนย์รวบรวมข่าวสารและสื่อความรู้โรคเอดส์ในภาษาอังกฤษ และภาษาในประเทศแถบเอเชีย โดยมีการผลิตสื่อต่างๆ และเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจ และมีการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อรวบรวมสื่อต่างๆ รวมถึงรายลเอียดการติดต่อกับองค์กรด้านการป้องกันโรคเอดส์ ทั่วภูมิภาคเอเซีย4,3,518,212538
115.            โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครวางแผนครอบครัว Family Planning Volunteer Re-Training ProgramAusAIDเป็นการอบรมฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว อนามัยเจริญพันธุ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์ให้แก่อาสาสมัครวางแผนครอบครัวชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของอาสาฯ ในการดำเนินงานระบบชุมชนช่วยชุมชน (อส.วคช.) เพื่อให้บริการอุปกรณ์คุมกำเนิด ในหลักการ “ลูกมาก จะยากจน” พื้นที่ดำเนินการครอบคลุม 157 อำเภอทั่วประเทศ4,318,212538-2539
116.            โครงการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน Women's Participation & Environmental Awareness Project (KONRAD-WPE)KAFเป็นการพัฒนาศักยภาพสตรีในการเป็นผู้นำเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม สร้างความรู้ ความตระหนัก การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาธุรกิจ โดยใช้เทคนิค AIC (Appreciation Influence Control) มาจัดทำแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน พื้นที่ดำเนินการ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย บุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม พิษณุโลก มีเป้าหมายให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท ในบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นหลัก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบของการส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม ในงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและธุรกิจชุมชน13,5,3,4,1182538-2540
117.            โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและวางแผนครอบครัวชาวเขา Family Planning and Quality of Life Improvement for Hilltribe People of Northern Thailand ProjectAusAIDดำเนินงานในพื้นที่ 40 หมู่บ้าน ของอำเภอเมือง อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการวางแผนครอบครัว ชะลอการแต่งงาน และมีจำนวนบุตรที่เหมาะสมของชาวเขา กิจกรรมสำคัญ คือ การให้บริการหน่วยเคลื่อนที่ การเผยแพร่ความรู้ โดยการฉายภาพยนตร์ การจัดรายการวิทยุ และการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน และกองทุนยาสามัญประจำหมู่บ้าน ความสำเร็จของโครงการคือ การประสานความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ กับหน่วยงานต่างๆของภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่3,4,1,5,618,212538-2541
118.            โครงการทุนการศึกษากาญจนาภิเษก Golden Jubilee Scholarship and Internship ProgramPDAในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ทรงครองราชย์สมบัติ 50 ปี สมาคมฯได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชั้นอุดมศึกษา 50 ทุน เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศึกษาต่อในประเทศแคนาดา4,5,10182538-2542
119.            โครงการคืนชีวิตสู่ดินและสายน้ำ Environmental “Return of Life to Motherland and Rivers” Projectกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมดำเนินการในจังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาและประชาชน รวม 2,000 คน โดยการจัดค่ายศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดค่ายคืนชีวิตสู่สายน้ำ และจัดตั้งชมรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เช่น กลุ่มเกลียวเชือกของสถาบันราชภัฏ นอกจากนี้มีการจัดประกวดภาพวาดเกี่ยวกับระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม จัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ จัดทำสปอร์ตวิทยุ การโต้วาที และการแสดงดนตรี รวมทั้งการจัดซื้อเวลาสถานีวิทยุ อสมท. FM. จัดรายการสดสอดแทรกความรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อม การตอบปัญหาให้แก่ผู้สนใจฟังรายการ4,13,1518,192539-2540
120.            โครงการธุรกิจเพื่อสังคมส่งเสริมกิจกรรมธุรกิจค้าปลีกในชุมชน Thai Business Initiative in Rural Development for Promotion of Community Based Retail Business Projectบริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เป็นการส่งเสริมธุรกิจค้าปลีกในชุมชน ที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยประสานงานกับร้านค้าในชุมชนให้ทำธุรกิจการขายน้ำมันพืชของบริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นการลดค่าใช้จ่ายในด้านตลาดไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ซื้อน้ำมันพืชในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด8,9182539
121.            AIDS Training for Specific Populations ProjectMOPHเป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และสร้างความตระหนักในการป้องกันตัวเอง ให้แก่กลุ่มอาสาสมัครแกนนำ ในกลุ่มมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ผู้ขับแท็กซี่ รวมถึง หน่วยอาสาสมัครกู้ภัย เพื่อลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน รวมถึงผลักดันให้ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อของโรคเอดส์ รวมถึงการนำไปถ่ายทอดแก่เพื่อนในกลุ่มตามอาชีพของตน3,4,518,212539
122.            โครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์แก่เยาวชนในโรงเรียนมัธยมศึกษา AIDS and Reproductive Health Education in Girls’s and Boy’s Secondary Schools in the Bangkok Metropolitan Area Projectสถานฑูตอังกฤษเป็นโครงการให้ความรู้ เรื่องโรคเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์แก่เยาวชนในเขตกรุงเทพ ผ่านกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 10 โรงเรียน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,200 คน กิจกรรมในโครงการได้แก่ การอบรมครูและนักเรียนแกนนำ การรณรงค์ให้นักเรียนหญิงมีทักษะในการปฏิเสธในการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น3,4,518,212539-2542
123.            โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม Life-Quality and Environmental Improvement ProjectEast Waterเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในโครงการธุรกิจเพื่อสังคม โดยส่งเสริมการจัดตั้งถังน้ำฝนในโรงเรียนและจัดการเกษตรอาหารกลางวัน แก่นักเรียนในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15,13,3,4,6,718,192539-2546
124.            โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวท่อก๊าซบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) และสมาคมฯ ได้ประงานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน 45 หมู่บ้าน จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี ด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ การพัฒนาสุขภาพอนามัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการจัดตั้งธนาคารพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเป็นแหล่งออมเงินของประชาชน ปัจจุบันประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนมีศักยภาพสูงขึ้น16,1,3,4,6,10,13,1518,192539-ปัจจุบัน
125.            โครงการหมู่บ้าน ปตท.พัฒนาคุณภาพชีวิต PTT Village Development ProjectPTTสมาคมฯและการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมดำเนินงานส่งเสริมการดูแลอนุรักษ์ป่า ส่งเสริมอาชีพ และตั้งกองทุนให้กับชาวบ้าน 113 หมู่บ้าน ตั้งอยู่รายรอบแปลงปลูกป่า 31 แปลงพื้นที่ 152,580 ไร่ ครอบคลุมประชากร 13,235 ครอบครัว ใน 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แพร่ พิษณุโลก พะเยา มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อุดรธานี ราชบุรี กาญจนบุรี สระแก้ว นครศรีธรรมราช และกระบี่ โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาป่าไม้ ความสำเร็จของโครงการที่สำคัญคือ การมีส่วนร่วมของชุมชนทุกขั้นตอน การเกิดกลุ่มอาชีพใหม่ การสนับสนุนเงินกองทุนหมู่บ้านปตท.พัฒนา และชุมชนร่วมดูแลทรัพยากรป่าไม้13,14,15,1,2,3,4,6,1018,192539-2547
126.            โครงการกองทุนการศึกษาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ Scholorship of Children Affected by HIV/AIDS12 แหล่งทุนเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาให้แก่บุตรผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นเป็นแบ่งเบาภาระ รวมทั้งสิ้น 1,435 ทุน โดยมีผู้สนับสนุนดังนี้ กระทรวงสาธารณะสุข บ.ประกันชีวิตกรุงศรีอยุธยา โรงเรียนนานาชาติใหม่ Elton Jone BARCLAYS ปตท.สผ. Japan National Council of Social Welfare บ.เจนตานา คุณบัณฑูร ล่ำซำ มูลนิธิพัฒนาประชากรและอาหาร ELLE และ PDA 4,5,1018,212539-ปัจจุบัน
127.            โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ภูเชียงทอง Phou Xiang Tong Community Development for Conservation ProjectGAAเป็นการส่งเสริม พัฒนาสังคมชนบทและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยใช้บทเรียนของสมาคมฯ ดำเนินการที่ ภูเชียงทอง หลวงพระบาง15,3,4,518,192540
128.            โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ภาคเหนือ Northern Thai Community Support for HIV/AIDS ProjectUNFPAเป็นการให้ความช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่องค์กรพัฒนาเอกชนขนาดเล็ก องค์กรชุมชน ในภาคเหนือเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ รวมถึงวิธีการระดมทุนในการดำเนินกิจกรรม3,4,518,212540
129.            โครงการสิ่งแวดล้อมชุมชน Student Environmental Education and Demonstration Project (SEED)DANCEDเป็นโครงการนำร่องเพื่อเสริมความรู้และปลูกฝังจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่ เยาวชน โครงการประสบความสำเร็จในการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของครู นักเรียนและประชาชนในชุมชน ให้เรียนรู้และมีประสบการณ์ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดตั้งชมรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 862 ชมรม และมีการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม รวม 28 แห่ง มีรถสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ 2 คัน เข้าไปจัดกิจกรรมในโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม 332 ครั้ง มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 305,035 คน จาก 1175 โรงเรียน ในจังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น นครราชสีมา และบุรีรัมย์13,15,3,4,10182540-2545
130.            โครงการศึกษาวิจัยระบบการศึกษาแนวใหม่ (ประภาคารแห่งการเรียนรู้) Study of New Education System ProjectMIT/ มูลนิธิศึกษาพัฒน์สมาคมฯ ประสานงานกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน วชิราวุธวิทยาลัย จัดการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Micro Worlds Robot Design Competition Pluto : Electronic Newspaper รวมทั้งจัดทำห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้า ดำเนินการใน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลลำไทรโยง และตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์4,902540-2541
131.            โครงการจัดหาเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชา Emergency Aid for Refugees from Cambodia in Thailand ProjectGAAเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชา โดยสมาคมฯได้จัดหาเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมทั้งการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย1,2,3,4,5,6,16,17182540
132.            โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนในเรือนจำ Prison-Based AIDS Information and Support ProgramAusAIDเป็นโครงการอบรมให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ แก่ผู้ต้องขังชายในเรือนจำคลองเปรม ด้วยการคัดเลือกผู้ต้องขังจากแดนที่ 1 แดนที่ 13 รวม 314 คน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 20 คน เจ้าหน้าที่เรือนจำ 30 คน เข้ารับการอบรม เพื่อทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครแกนนำด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผลการดำเนินงานเกิดอาสาสมัครแกนนำที่มีความรู้ ความเข้าใจเผยแพร่ความรู้แก่เพื่อนในเรือนจำ3,4,10182540-2541
133.            HIV/AIDS Education for Migrant Workers and Population at the Border ProjectMOPHเป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่แรงงานอพยพและประชาชน ตามจุดผ่านแดน3,4,5,17182541
134.            โครงการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย Grey Water System ProjectGAAเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการที่ 48 ที่มีการส่งเสริมการจัดการน้ำเสียโดยสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน (150 ระบบ) ดำเนินการในจังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น บุรีรัมย์ และสุรินทร์6,3,9182541-2542
135.            โครงการประภาคารแห่งการเรียนรู้ The Lighthouse ProjectCanadian for Occupational Health and Safet (CCOHS)เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการที่ 130 สมาคมฯจัดการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Micro Worlds Robot Design Competition Pluto : Electronic Newspaper รวมทั้งพัฒนาจัดทำห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้า ดำเนินการใน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลลำไทรโยง และตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์4,9182541-2542
136.            โครงการทุนเพื่อการพัฒนาโครงการ Planning Grant Projectมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์เป็นการสนับสนุนทุนเพื่อจัดทำโครงการพัฒนา สำหรับขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ3,4,17182541
137.            โครงการเยาวชนไทยเข้าใจเอดส์ Integrating HIV/AIDS into Peer Education on Quality of Life in Thailand ProjectUNAIDS-GENEVAเป็นการอบรมให้ความรู้ แบบบูรณาการแก่เยาวชนในด้านทักษะคุณภาพชีวิต การป้องกันโรคเอดส์ เพศศึกษา การคุมกำเนิด เพื่อเป็นการขยายผลเผยแพร่จากเยาวชนสู่เยาวชน3,4,518,212541-2543
138.            โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน Community Participation and Income Generation Project (CPI)KAFเป็นโครงการนำร่องที่มุ่งเน้นการหารูปแบบ ผสมผสานแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมรายได้ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมประชาธิปไตยในรูปแบบการพึ่งกาตนเอง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรี ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน การอบรมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย การพัฒนาธุรกิจในชุมชน ที่สำคัญคือ การจัดตั้งชมรมเยาวชนต่อต้านคอรัปชั่น ใน 10 โรงเรียน ใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พิษณุโลก มหาสารคาม ขอนแก่น บุรีรัมย์ และสุรินทร์16,1,5,418,192541-2543
139.            โครงการทุนการศึกษาเจมส์คลาร์ค PDA-James Clark Scholarship Fund ProjectJames Clarkเป็นการส่งเสริมการศึกษาโดยให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 2,280 ทุน 4, 10182541-2550
140.            Income Generation and Social Integration Project for People Living with or Affected by HIV/AIDS ProjectUNAIDS-GENEVAเป็นการส่งเสริมทุนเพื่อการประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ มีการส่งเสริมเรื่องการตลาด ระบบน้ำเพื่อการเกษตร การฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร เพื่อลดการรังเกียจจากสังคม และเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ดำเนินการในภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย และบุรีรัมย์1,2,3,4,5,1618,212542-2544
141.            โครงการเรือประมงไทยต้านภัยเอดส์ HIV/AIDS Awareness Education Program for Commercial FishermenMOPHAUSAIDSเป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และการใช้ถุงยางอนามัยแก่ลูกเรือประมง ไต้ก๋ง หญิงบริการและร้านอาหาร จังหวัดระยอง โดยมีการผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ เป็นภาษาพม่า ภาษาเขมร ภาพรวมของโครงการประสบความสำเร็จในการสร้างความตระหนักแก่กลุ่มเป้าหมาย ในการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์3,4,518,212541-2545
142.            Strategies to Strengthen NGOs Capacity in Resource Mobilization through Business Activities (Best Practice)UNAIDSเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ และโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ในการจัดทำสรุปบทเรียน “องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์กับกลยุทธ์เชิงธุรกิจ” เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์โดยจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่แก่ผู้สนใจในรูปแบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) เอกสารนี้ได้รับการยกย่องเป็น Best Practice จาก UNAIDS4,9,1718,192542
143.            โครงการเคหะชนบท (บ้านอิฐดิน นางรอง) Low-Cost Village/Rural Housing Projectสถานทูตญี่ปุ่นเป็นนวัตกรรมการสร้างบ้านอยู่อาศัยจากอิฐดิน ที่มีต้นทุนต่ำ เหมาะสมกับการอยู่อาศัย ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ บ้านตัวอย่างสร้างอยู่ในศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์4,9,11182542-ปัจจุบัน
144.            โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านไนกี้ Nike Village Development ProjectNike Inc.เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน 5 หมู่บ้าน ในตำบลจักราช ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช รอบที่ตั้งของโรงงานผู้ผลิตรองเท้าไนกี้ อำเภอจักราช ที่มีพนักงานของโรงงานอาศัยอยู่หนาแน่น โดยพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย 8 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การปลูกผักปลอดสารพิษ พัฒนากลุ่มผู้นำสตรี สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ทุนการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การเพิ่มความรู้ทักษะต่างๆ ผู้ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น 18,734 คน8,9,1,2,3,4,5,6, 11182542-2549
145.            โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน Scholarship and Youth Development ProjectLucent Technology Foundationเป็นการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศักยภาพครู ดำเนินการจัดอบรมและสัมมนาครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 50 คน จาก 50 โรงเรียน ภายใต้หัวข้อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพครู สู่การเป็นผู้นำทางวิชาการ เพื่อให้ครูเป็นผู้นำทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพิ่มพูนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สู่การเป็นครูมืออาชีพ4182542-2545
146.            โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และปลูกฝังทัศนคติเพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่เยาวชนและชุมชน Educational Campaign and Development of Youth’s and Communities’ Attitudes towards Health Product Consumption Projectสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสม และปลอดภัย ให้แก่เยาวชนและประชาชนในชุมชน ดำเนินการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล3,4,9202542-2546
147.            โครงการให้การศึกษาเพื่อสิทธิของเด็ก และสตรีต่อการรับรู้ และป้องกันโรคเอดส์บริเวณรอบๆ เขตนิคมอุตสาหกรรม จ.ลำพูน AIDS Education as Children’s and Women’s Rights around Lampoon Industrial Estateสถานฑูตอังกฤษเป็นการอบรมให้ความรู้ เรื่องสิทธิของเด็ก สิทธิของสตรี และความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ แก่พนักงานในโรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรม จ.ลำพูน3,4,519,212543
148.            Sustainable use of Natural Resources : Income Generation for Inhabited Wetlands Projectสถานฑูตอังกฤษเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่รอบบริเวณป่าพรุควนเคร็ง และป่าพรุควนขี้เสียน รอยต่อระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง รวมทั้งอำเภอชะอวด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าพรุ มีกิจกรรมที่สำคัญคือ กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการด้านการตลาด การพัฒนาสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขมูลฐาน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาป่าพรุ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์13,15,1,318,192543
149.            โครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่พนักงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม HIV/AIDS Education for Young Women in 40 Factories in the Greater Bangkok and Metropolitan AreaBristol-Myers Squibb Foundation, INC.เป็นการอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์ ให้แก่พนักงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 40 แห่ง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อให้เกิดอาสาสมัครแกนนำในการเผยแพร่ความรู้ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันโรงเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์3,5,418,212543
150.            โครงการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา Lam Plai Mat Pattana School ProjectMr.James Clarkโรงเรียนลำปลามาศพัฒนาเกิดจากดำริของนายมีชัย วีระไวทยะที่ต้องการให้มีโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สร้างเยาวชนที่เป็นพลเมืองดีของประเทศ ให้เด็กในชนบทมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับเด็กในเมือง ซึ่งดำริดังกล่าวสอดคล้องกับนักธุรกิจชาวอังกฤษ ได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโรงเรียน โดยทำพิธีเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2546 นักเรียนรุ่นแรก มีจำนวน 3 ชั้นเรียน ได้แก่ อนุบาล 1 อนุบาล 2 และประถมศึกษาปีที่ 1 รวม 90 คน4,5182543-2553
151.            โครงการรวมใจต้านภัยเอดส์ อ.เวียงป่าเป้ามูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์เป็นการประชุมสัมมนาและอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ แก่ประชาชนทั่วไป ในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน3,4,518,212543-2545
152.            โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กแบบบูรณาการ Integrated Children’s Health Improvement Projectกรมประชาสงเคราะห์เป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างบูรณาการของเด็ก ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมการศึกษาและโภชนาการ3,4,2182544
153.            โครงการส่งเสริมคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ Improving Life-Quality of Elderly People Projectกรมประชาสงเคราะห์เป็นการนำร่องการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชนเขตเมือง ให้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โภชนาการ และการออกกำลังกาย3,4,2182544
154.            โครงการเงินกู้ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ในชุมชน Generating Loans for HIV/AIDS Positive Communities in Thailand ProjectUNAIDSเป็นการสนับสนุนทุนเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ของผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ในชุมชน เพื่อสร้างคุณค่าและลดการรังเกียจจากสังคม1,2, 3,418,212544-2545
155.            โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้แบบปลูกฝังทัศนคติเพื่อป้องกัน การติดเชื้อเอดส์แก่ชุมชน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ HIV/AIDS Awareness Promotion Campaign for Community ProjectMOPHเป็นการอบรมให้ความรู้และจัดนิทรรศการ เรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่นักเรียนแกนนำใน 12 โรงเรียน และผู้นำชุมชน จำนวน 120 คน ใน 12 ตำบล รวมทั้งผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น 5,000 คน แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์3,4,518,212544
156.            Thai youths' Understanding of HIV/AIDS Information Integrated Environmental Protection Association's works ProjectMOPHเป็นการอบรมความรู้ บูรณาการและสร้างความเข้าใจ ความรู้เรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่เยาวชน จำนวน 160 คน 16 หมู่บ้าน ในตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาส จังหวัดบุรีรัมย์ มีการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้ความรู้แก่ อบต.โคกกลาง3,4,5,1318,212544-2545
157.            โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจในการขึ้นทะเบียนกับ อย. Study on Business person Satisfaction of Registration with Food and Drug Administrationสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ผู้มาติดต่อกับอย. เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง การบริหารจัดการ และการให้บริการเพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ4,3,918,192544-2547
158.            โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าไม้กับพุทธศาสนา Buddhism-Based Forest Conservation Awareness Projectมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน พระสงฆ์ให้มีบทบาทเป็นแกนนำในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ร่วมกับให้ความรู้แก่ชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับประโยชน์และความสำคัญ ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง กระตุ้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้15,13,418,192544
159.            โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์เป็นการสรุปบทเรียนการพัฒนาชุมชนชนบทให้มีความเข้มแข็ง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆต่อไป4,1618,192544
160.            โครงการฟื้นฟูรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยในสถานบริการและประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงใน จ.พิษณุโลก Condom Promotion at Commercial Sex Establishments Among High Risk Groups in Phitsanulok Province ProjectUNFPAเป็นการอบรมให้ความรู้แก่หญิงบริการ จำนวน 134 คน ในสถานประกอบการ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 32 แห่ง เพื่อรณรงค์เรื่องการใช้ถุงยางอนามัย เพื่อให้มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และเป็นทางเลือกในการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ จากการดำเนินงานพบว่า โครงการได้รับความสนใจ และความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี3,4,5182544
161.            โครงการประเมินความต้องการ และความตระหนักในเทคโนโลยีสารสนเทศของชุมชนกรณีศึกษา ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ Assessment of Buriram Communities’ Needs and Information Technology Awareness ProjectWorld Bankเป็นการประเมินความต้องการ และศึกษาถึงความตระหนักในเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคนในชนบท เพื่อใช้เป็นข้อมูลแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อลดช่องว่างของการเข้าถึงข้อมูลได้ สำรวจข้อมูลใน 4 หมู่บ้าน ของอำเภอนางรอง และอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผลการศึกษาที่สำคัญ คือ การอบรมให้มุ่งเน้นที่เยาวชน ครู ผู้นำชุมชน และการพัฒนาสื่อพื้นบ้าน เพื่อนำมาใช้ร่วมกับการใช้ระบบสารสนเทศของชุมชน4,9,10182544
162.            THE INNOVATION DAY WINNING PROJECTS 2001World Bankเป็นการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับเลือกจากธนาคารโลก เกี่ยวกับ นวัตกรรมใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดตาม 16 โครงการใน 11 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุบลราชธานี พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน เชียงราย เชียงใหม่ สงขลาและกรุงเทพ4,9,10182544-2545
163.            โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน Village Democracy Promotion Project (VDP)KAFเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน โดยมีการสร้างคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเยาวชน 210 หมู่บ้าน (Youth Village Development Committee) และคณะกรรมการพัฒนาตำบลเยาวชน 17 แห่ง (Youth Tambon Administration Organization Committee) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำสตรี จำนวน 100 คน (Women‘s Democracy Assembly) รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลใน 10 อำเภอ ในจังหวัดเชียงราย พิษณุโลก บุรีรัมย์ มหาสารคาม ขอนแก่น4,5,1618,19,202544-2546
164.            Fighting HIV/AIDS through Recreation ProjectMOPHเป็นการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง และส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ดำเนินการให้มีส่วนร่วมในการป้องกันโรคเอดส์ มีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อการประกอบอาชีพ พื้นที่ดำเนินงานอำเภอลำปลายมาศ และอำเภอใกล้เคียง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยร่วมกันจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อการป้องกันโรคเอดส์3,4,518,212544
165.            HIV/AIDS Awareness for YouthsMOPHเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เยาวชนเพื่อป้องกันการติดโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ที่ติดเชื้อHIV และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม โดยจัดอบรมครู อาจารย์แนะแนว และนักเรียนแกนนำ 60 คน จังหวัดนครราชสีมา3,4,518,212545
166.            Hilltribe People’s Understanding of AIDS ProjectMOPHเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติงาน (workshop) ให้กับผู้นำชุมชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 30 คน เพื่อวิเคราะห์และจัดหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องโรคเอดส์ในพื้นที่ และอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กับแกนนำของชุมชนชาวเขา พื้นที่ดำเนินการ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย3,4,518,212545
167.            HIV/AIDS Prevention in Schools and CommunitiesMOPHเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับครูจำนวน 50 คน นักเรียนแกนนำจำนวน 125 คน (ระดับมัธยมศึกษา6 โรงเรียน และระดับประถมศึกษา 19 โรงเรียน) ภายหลังจากการอบรมมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโรคเอดส์ในโรงเรียน ทั้ง 25 โรงเรียน และจัดประชุมกับองค์กรพัฒนาเอกชน 75 องค์กร พื้นที่ดำเนินการ คือ จังหวัดนครราชสีมา มหาสารคาม สุรินทร์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ3,4,518,212545
168.            Strengthening and Networking Development for Underprivileged in Preventing AIDS Problems in Mahasarakham Province ProjectMOPHเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความมีรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีการประชุมระดมความคิดในจัดกิจกรรมป้องกันการป้องกันโรค เอดส์ ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายของอาสาสมัคร มีการดำเนินการอบรมกลุ่มเป้าหมาย หลากหลาย ได้แก่ 1.เยาวชนนอกระบบโรงเรียน จำนวน 30 คน 2.กลุ่มแรงงาน จำนวน 50 คน (กรรมการ สามล้อรับจ้าง และเด็กเร่ร่อน) 3.ผู้นำชุมชน จำนวน 50 คน พื้นที่ดำเนินการอำเภอแกดำ และอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม3,4,518,212545
169.            Community's Understanding on HIV/AIDSPlan Thailandเป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้แก่ อาสาสมัครแกนนำ เพื่อทำหน้าที่ “ผู้ให้คำปรึกษา” แก่ครอบครัวของผู้ติดเชื้อและครอบครัวของคู่บัดดี้ ดำเนินการ 474 คน ใน 158 หมู่บ้าน อำเภอบรบือ และอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม3,4,518,212546
170.            The Understanding of AIDS for Communities at the Border ProjectNorwegian Church AIDS (NCA)เป็นการจัดตั้งเครือข่ายชมรม “ปาท่องโก๋” (ชมรมผู้ติดเชื้อHIV พร้อมคู่บัดดี้) เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับโรคเอดส์ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกชมรม เพื่อให้ชมรมดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคเอดส์ในชุมชน นอกจากนี้มีการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก พื้นที่ดำเนินการชายแดนไทย-พม่า และชายแดนไทย-ลาว3,4,5,1718,212546 2547 2548
171.            Workshop on Sexual Education Models for Adolescents in Thai Society ProjectICOMPเป็นการจัดตั้ง “เครือข่ายองค์กรดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ และสุขภาวะทางเพศ” และจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ประการณ์ทำงานของแต่ละองค์กร นำไปสู่การพัฒนารูปแบบการสอนเรื่องเพศศึกษาให้แก่เยาวชน3,4,518,212545-2548
172.            โครงการพื้นที่ป่าพรุ Recovery and Sustainable Use of the Wetlands: Benefit Sharing among Natural Resources and Inhabitants ProjectUNOCALเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่รอบบริเวณป่าพรุควนเคร็ง และป่าพรุควนขี้เสียน รอยต่อระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง จำนวน 14 หมู่บ้าน โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าพรุ มีกิจกรรมที่สำคัญคือ กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการด้านการตลาด การพัฒนาสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขมูลฐาน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาป่าพรุ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์15,13,1,3,618,192545-2546
173.            โครงการเยาวชนร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จ.บุรีรัมย์ HIV/AIDS Prevention by Youth Project- MOPH TAO of Kok Klangเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ในพื้นที่ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์3,4,518,212545
174.            โครงการสร้างความเข้มแข็งสิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศไทย (ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) Strengthening Environmental Education in Thailand Project (SEET-PDA)DANIDA, Denmark เป็นโครงการที่สนับสนุนโดย Danish International Development Assistance และต่อเนื่องจากโครงการ 129 โดยศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่เป็นหน่วยงานดำเนินการ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการบูรณาการ สิ่งแวดล้อมศึกษา เข้าสู่ระบบการเรียนรู้ในโรงเรียน และสามารถจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมกับชุมชน ดำเนินการใน 9 โรงเรียน เขตอำเภอบ้านไผ่ และอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยการจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของครู และศึกษานิเทศก์ ให้สามารถจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ มีการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการ เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน มีการรวบรวมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา จัดทำเป็นคู่มือครู โดยมีการสรุปบทเรียนจากการดำเนินโครงการว่าครูจะต้องปรับบทบาทจากผู้ให้ความรู้ เป็นให้คำแนะนำ และให้ความสำคัญกับการเตรียมกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน4,3,10,13,1518,192545-2547
175.            โครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในกลุ่มวัยรุ่นYoung People’s Reproductive Health Development Through South-South Collaboration Project (YPRH)ECเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ แก่กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ผลการดำเนินงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการลด หยุด การเปลี่ยนคู่นอน เพิ่มการใช้ถุงยางและยาเม็ดคุมกำเนิน เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเพิ่มทักษะการปฏิเสธ การต่อรอง การมีเพศสัมพันธ์ ของคู่รักวัยรุ่นโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดค่ายเยาวชน การประกวดสื่อ การสร้างระบบอาสาสมัครแกนนำ การให้คำปรึกษาผ่าน Youth Friendly Center และ Drop in Center และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มวัยรุ่นกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในประเทศไทย อินโดนีเซีย และอินเดีย3,4,518,212545-2549
176.            โครงการศึกษา ประเมินผล บทบาท ภารกิจ อาสาสมัครแรงงานประจำหมู่บ้านกระทรวงแรงงานเป็นการประเมินผลบทบาท ภารกิจ อาสาสมัครแรงงานประจำหมู่บ้าน ทั่วประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์วิธีการปฏิบัติหน้าที่ และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบกับวิธีการทำงานของอาสาสมัครด้านอื่นๆ4,8,10182545-2546
177.            โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเอดส์ อ.เวียงป่าเป้า HIV/AIDS Network Establishment in Wiang Pa Pao District Projectอ.บ.ต. ป่างิ้วเป็นการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานด้านเอดส์ ในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาประสานความร่วมมือกัน3,4,518,212545
178.            โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนในเรือนจำ จ.ตาก Prison-Based Peer Education ProjectMOPHเป็นโครงการต่อเนื่องและขยายผลจากโครงการ 132 โดยอบรมให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ แก่ผู้ต้องขังชายในเรือน ด้วยการคัดเลือกผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่เรือนจำ เข้ารับการอบรม เพื่อทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครแกนนำด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผลการดำเนินงานเกิดอาสาสมัครแกนนำที่มีความรู้ ความเข้าใจแก่เพื่อนในเรือนจำ3,4,1018,212545
179.            โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่พนักงานบริการในสถานอาบอบนวด และคาราโอเกะ HIV/AIDS Education to Workers at Traditional Massage and Karaoke Places ProjectMOPHเป็นการประสานงานกับผู้ประกอบการร้านนวดแผนไทย และร้านคาราโอเกะ เพื่อจัดหาพนักงานแกนนำ เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ให้แก่เพื่อนพนักงาน โดยทางโครงการได้จัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้แก่แกนนำดังกล่าว ภายหลังการอบรมมีการให้คำปรึกษา และสร้างสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เกิดแก่พนักงานแกนนำ พื้นที่ดำเนินงาน อำเภอจักราช และอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา3,4,518,212545-2546
180.            โครงการกองทุนสร้างอาชีพและรายได้แก่ผู้ติดเชื้อ HIV Income and Occupation Creation for People with HIV/AIDS Projectสถานฑูตอังกฤษจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนสำหรับคู่ปาท่องโก๋ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ รวมถึงสร้างอาชีพเสริม ให้กับคู่ปาท่องโก๋ ในพื้นที่อำเภอนางรอง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์1,3,4,518,212545-2547
181.            Modern Housewives ProjectMOPHเป็นการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์ และการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยแก่แม่บ้าน 40 คน ใน 2 ตำบลคือ ตำบลโคกกลาง และตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการป้องกันในระดับครัวเรือนและชุมชน1,418,212545
182.            โครงการวิทยาลัยข้าวไทยปตท.สผ.เป็นการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตข้าว และเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ให้มากขึ้น รวมทั้งกระตุ้นเกษตรกรให้ตระหนักถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการผลิตและวางแผนร่วมกัน และส่งเสริมให้กลุ่มวิทยาลัยข้าว ปตท.สผ.โคกกลางพัฒนามีการดำเนินการอย่างเข้มแข็ง และสามารถบริหารจัดการกลุ่มให้ยั่งยืน นอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ การจัดทำกิจกรรมชาวนานำร่อง กองทุนกู้ยืม และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 และกิจกรรมปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด ดำเนินการในจังหวัดบุรีรัมย์1, 4,12182545-2551
183.            Friends Fight AIDS in Factories ProjectMOPHเป็นการสร้างอาสาสมัครแกนนำในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 50 คน เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่พนักงานในโรงงาน จำนวน 750 คน ซึ่งประมาณการผู้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานี้ 1,000 คน พื้นที่ดำเนินการ ได้แก่ บริษัท บุรีรัมย์ ยูเนี่ยนชู จำกัด ที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์3,4,518,212545-2548
184.            Community Leaders of Mahasarakham Fight AIDS ProjectMOPHเป็นจัดอบรมผู้นำชุมชนใน 5 ตำบล จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ อำเภอแกดำ 5 ตำบล และอำเภอวาปีปทุม 1 ตำบล โดยให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์3,4,518,212545-2546
185.            Community’s Understanding of AIDS in the Remote Area ProjectMOPHเป็นการอบรมอาสาสมัครแกนนำเพื่อเป็นผู้ให้คำนำแนะนำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 200 คน ใน 11 อำเภอ จังหวัดมหาสารคาม โดยเป็นการช่วยเหลือด้วยการเป็นพี่เลี้ยง ให้แก่ครอบครัวผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์3,4,518,212545-2546
186.            AIDS Knowledge and Counseling Provision to Commercial Sex Workers through Volunteers ProjectMOPHเป็นการจัดอบรมภายใต้การประสานงานกับเจ้าของสถานประกอบการ ร้านอาหาร คาราโอเกะ และบาร์ จำนวน 10 แห่ง ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพเพศพาณิชย์ 30 คน และพนักงานต้อนรับของร้านอาหาร พื้นที่ดำเนินการอำเภอห้วยแถลง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา3,4,518,212545-2456
187.            Tambon Administration Organizations’ Officers Fight AIDS at VillageMOPHเป็นการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์ แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในตำบลหนองพลวง และตำบลจักราช อำเภอจักราช รวม 29 หมู่บ้าน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคเอดส์3,4,518,212545-2546
188.            โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีต่อบทบาทการเป็นผู้นำชุมชนกรมประชาสงเคราะห์เป็นการอบรมให้ความรู้แก่สตรี ในเรื่องการเป็นผู้นำชุมชน อย่างมีส่วนร่วมโดยส่งเสริมศักยภาพสตรีในด้านต่างๆ เช่น การทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการการเงิน การตลาด และการทำธุรกิจชุมชน4,518,19,202546
189.            Youth Network of AIDS Understanding and PreventionMOPHเป็นการอบรมเยาวชนแกนนำ ให้มีความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา แก่เยาวชนในระบบและนอกระบบการศึกษา ตำบลป่างาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมีการจัดตั้งองค์กรเยาวชน และการจัดค่ายให้ความรู้4,518,212546
190.            โครงการฝึกอบรม EU-BAAC’s Social Support Training Programธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสมาคมฯได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมของ ธกส. เพื่อจัดการฝึกอบรมด้านการพัฒนาชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่ ธกส. รวมทั้งได้ดำเนินการฝึกอบรมใน 2 ลักษณะคือ 1) พัฒนาศักยภาพสถาบันการเงิน ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และพังงา 2) พัฒนาศักยภาพกลุ่มลูกค้าของ ธกส. ที่เป็นกลุ่มการเงินและกลุ่มอาชีพ ใน 6 จังหวัดได้แก่จังหวัดอุทัยธานี พะเยา นครสวรรค์ กระบี่ สุราษฎร์ธานี และพังงา12,16,1,2,3,4,5182546-2548
191.            การศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณพื้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสมาคมฯ ได้จัดทำการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอแม่เมาะ จำนวน 45 หมู่บ้าน 5 ตำบล ด้วยขั้นตอนการศึกษา 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน (2) การประเมินคุณภาพชีวิตด้วยเทคนิคบันได (Ladder) (3) การทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่ (4) การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วม (AIC) (5) การสนทนากลุ่มกับตัวแทนส่วนราชการ และเอกชนในพื้นที่4182546-2547
192.            โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดีสนง.คณะกรรมการอาหารและยาเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการ 147 ในการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสม และปลอดภัย ให้แก่ประชาชนในชุมชน ดำเนินการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล4,12182546
193.            โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่หลีกเลี่ยงบุหรี่และเครื่องดื่มมึนเมา(20 โรงเรียน)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เป็นการรณรงค์ให้นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 10 แห่ง หลีกเลี่ยงบุหรี่และเครื่องดื่มมึนเมาในโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมต่างๆให้เข้าถึงเยาวชนเป้าหมาย ได้แก่ การจัดค่ายอาสาสมัครแกนนำ การจัดทำสื่อชุดนิทรรศการรณรงค์หลีกเลี่ยงบุหรี่และเครื่องดื่มมึนเมา3,4,5182546-2547
194.            School and Community Alcohol Education ProjectRiche Mondeเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่นักเรียนในโรงเรียนและประชาชนในชุมชน ให้รู้จักป้องกันตนเองและครอบครัว จากอันตรายของแอลกอฮอล์3,4,5182546-2547
195.            - โครงการป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบการ - HIV/AIDS Prevention and Management in the Workplace ProjectGlobal Fund ผ่าน TBCAเป็นการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในสถานประกอบการ จำนวน 25 บริษัท 40 โรงงาน เพื่อให้เป็นแกนนำในการเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันตนเองและครอบครัว จากโรคเอดส์ รวมทั้งเป็นสถานประกอบการตัวอย่างในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์3,4,518,212546-2552
196.            การศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าราชบุรี จ.ราชบุรีบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)สมาคมฯได้จัดทำการศึกษา เพื่อจัดทำการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี จำนวน 72 หมู่บ้าน 8 ตำบล 3 อำเภอ ด้วยขั้นตอนการศึกษา 5ขั้นตอน ได้แก่ (1) การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน (2) การประเมินคุณภาพชีวิตด้วยเทคนิคบันได (Ladder) (3) การทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่ (4) การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วม (AIC) (5) การสนทนากลุ่มกับตัวแทนส่วนราชการ และเอกชนในพื้นที่418,19,20,212546-2547
197.            โครงการจัดทำฐานข้อมูล NGO ในกลุ่มประเทศเอเซีย-แปซิฟิค Asia Pacific Non-Government Organizations Research, Database and OutreachPhilip Morris Internationalเป็นการรวบรวมข้อมูลองค์กรพัฒนาเอกชนระดับชาติ และระดับภูมิภาคในเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อสร้างเครือข่าย ระหว่างกลุ่มประเทศเป้าหมาย 11 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง ไทย ฟิลิปปินล์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงค์โปร เวียดนาม และญี่ปุ่น402546-2547
198.            โครงการทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ9 แหล่งทุนเป็นการส่งเสริมทุนการศึกษา จำนวน 856 ทุน สำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ Melbourne University บริษัท East Water ปตท.สผ. คุณมีชัย วีระไวทยะ ดร.ฐานฑัต พุทธสุวรรณ C COM Foundation KIRF (KIRWIN INTERNATIONAL RELIEF FOUNDATION) กองทุนการศึกษาทั่วไป - มูลนิธิพัฒนาประชากร และMr.Kane4182547-2554
199.            Micro Credit Loans for Women Living with & Affected by HIV/AIDS ProjectTIAW (กลุ่มสตรี APEC)เป็นอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ติดเชื้อ การป้องกันโรคเอดส์ รวมถึงการอบรมด้านอาชีพอาชีพ ให้แก่ภรรยาหรือญาติของผู้ติดเชื้อ จำนวน 12 คู่ รวมถึงสนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวผู้ติดเชื้อ และเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวได้ ดำเนินการในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1,3,4,518,212547
200.            Family Planning HIV/AIDS and Sex Education To Teenagers ProjectBristol-Myers Squibb Foundationเป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา การวางแผนครอบครัวและการป้องกันโรคเอดส์ แก่ครู และนักเรียน ใน 20 โรงเรียน เขตกรุงเทพมหานคร นครราชสีมาและชลบุรี เพื่อสร้างความตระหนัก และป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ด้วยการจัดค่ายเยาวชนและจัดตั้งอาสาสมัครแกนนำ3,4,518,212547-2549
201.            Community Based Project : HIV and STI Prevention in PattayaUNFPA UNAIDSเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้แก่เจ้าของกิจการร้านอาหาร บาร์ คาราโอเกะ รวมถึงผู้ประกอบอาชีพเพศพาณิชย์ พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้มีการจัดทำแผนที่ตั้งของสถานประกอบการในเมืองพัทยา3,4,518,212547
202.            โครงการเงินกู้สายสัมพันธ์ สร้างอาชีพผู้ติดเชื้อHIV/AIDS Positive Partnership :Micro Credit Loans for People Living with and Affected by HIV/AIDS ProjectPfizer Foundationเป็นการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ติดเชื้อ HIV และบัดดี้ (Buddy) เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ การอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ติดเชื้อกับบุคคลทั่วไป เพื่อลดการรังเกียจ แบ่งแยกผู้ติดเชื้อออกจากสังคม มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 804 ราย ใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น มหาสารคาม บุรีรัมย์ และนครราชสีมา โครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ได้รับรางวัล UNAIDS Best Practice Publication ในปี 254810,1,3,4,5,1618,212547-2552
203.            โครงการเรียนรู้ครอบครัวสุขสันต์ Happy Family Projectกระทรวงพัฒนาสังคมฯเป็นการอบรมให้ความรู้แก่คู่สมรสใหม่ 90 คู่ ด้านการเป็นคู่สมรสที่ดี เพื่อให้มีสุขอนามัยทั้งด้านร่ายกายและจิตใจ3,4,518,212547 2548
204.            การประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล และสนับสนุนกิจกรรมระดับหมู่บ้าน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน บริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าราชบุรี จ.ราชบุรีบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)สมาคมฯได้ดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการ 196 เพื่อจัดทำพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล 8 ตำบล ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก คือ (1) การจัดประชุมสังเคราะห์แผนการพัฒนาระดับตำบล (2) การนำเสนอผลการสังเคราะห์แผนโครงการให้กับตัวแทนชุมชน418,19,20,212547
205.            โครงการ การสำรวจพฤติกรรม การบริโภคน้ำมันประกอบอาหารบริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)เป็นการสำรวจพฤติกรรมการเลือกซื้อ และการบริโภคน้ำมันประกอบอาหารของประชาชน ใน 4 ภูมิภาคของไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม และช่องทางการเข้าถึงน้ำมันพืชที่มีคุณภาพ ที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนต่อไป4,12182547
206.            โครงการสร้างความเข้มแข็งกองทุนสายใยลำมาศ Strengthen Development for Saiyai Lammat Fund ProjectMOPHเป็นการอบรมให้ความรู้การป้องกัน การติดเชื้อโรคเอดส์และการดูแลสุขภาพของผู้ติดเชื้อ ให้แก่ สมาชิกในครอบครัวผู้ติดเชื้อและคู่บัดดี้ ผู้นำชุมชน สมาชิกกองทุนสายใยลำมาศ รวม 90 คน ในพื้นที่16 ตำบล อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์1,3,518,192547
207.            โครงการให้บริการปรึกษาและเสริมสร้างความเข้าใจให้กับอาสาแกนนำในโรงงาน HIV/AIDS Education and Consulting to Factories Workers Projectกองโรคเอดส์ กรุงเทพมหานครเป็นการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษาแก่อาสาสมัครแกนนำในโรงงาน จำนวน 20 โรง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มพนักงานโรงงาน และมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ในโรงงานอุตสาหกรรม3,4,518,212547-2548
208.            Positive Partnership in Bangkok Slum ProjectUSAID ผ่าน FHIเป็นการส่งเสริมธุรกิจชุมชนขนาดย่อมแก่ผู้ติดเชื้อและบัดดี้ (Buddy) จำนวน 29 คู่ เพื่อลดการรังเกียจและลดการแบ่งแยกผู้ติดเชื้อ จากคนในชุมชน ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์และการติดต่อของโรค เพิ่มมากขึ้น มีอาชีพและรายได้ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความมั่นใจ และแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวได้10,1,3,4,5182547-2548
209.            โครงการอาสาสมัครเพื่อนยุวชนเข้าใจเอดส์ HIV/AIDS Education to Youth Projectกองโรคเอดส์ กรุงเทพมหานครเป็นการอบรมครูและนักเรียนแกนนำ ให้มีความรู้สร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ใน 20 โรงเรียน เขตกรุงเทพมหานคร3,4,518,212547-2548
210.            Economic Empowerment of Women and OrphansNorwegian Government TIAW Novartis (Thailand) Ltd.เป็นการส่งเสริมศักยภาพในการทำธุรกิจชุมชนขนาดย่อมแก่ผู้ติดเชื้อและ Buddy จำนวน 33 คู่ เพื่อลดการรังเกียจและลดการแบ่งแยกผู้ติดเชื้อ จากคนในชุมชน ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์และการติดต่อของโรค เพิ่มมากขึ้น มีอาชีพและรายได้ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความมั่นใจ และแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมศักยภาพของสตรีให้มีบทบาทในครอบครัวเพิ่มขึ้น10,1, 3,4,5182547-2548
211.            โครงการพัฒนาเพื่อประชาธิปไตย Integrated Democracy and Rural Development Project (IDR)KAFเป็นการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ ผู้นำสตรี เยาวชน สมาชิกอบม. และอบต.เยาวชน โดยมีการจัดสัมมนา การเข้าค่ายเยาวชน การจัดทำรถประชาธิปไตยเคลื่อนที่ การจัดทำหนังสือคู่มือจดหมายข่าว และวารสาร เช่น ชุมทางพัฒนา จัดพิมพ์หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ชั่วคราว) ปีพ.ศ.2549 และจัดทำกรณีศึกษา อบม.เยาวชน 3 ตำบลรวมทั้งการณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง16,1,4,5,1018,19,202547-2549
212.            Youth Life Skills Development Project on Smoking & Alcohal Prevention and Sex EducationPhilip Morris Foundationเป็นการจัดอบรมความรู้ ผ่านฐานกิจกรรม เช่น โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สิ่งเสพติด และทักษะชีวิต ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 40 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล (20 โรงเรียน) จังหวัดพิษณุโลก (10 โรงเรียน) และอำเภอบ้านไผ่ (10 โรงเรียน)3,4,5182547-2548
213.            โครงการโรงไฟฟ้าราชบุรีพัฒนาบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน 84 หมู่บ้าน 9 ตำบล 4 อำเภอ บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี การดำเนินงานมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานราชบุรี เป็นศูนย์กลางและศูนย์สาธิตงานพัฒนาชนบท ได้ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพรายได้ และจัดตั้งธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน 28 แห่ง สวนสาธารณะประจำตำบล 8 แห่ง ชมรมผู้รักคลองบางป่า 13 แห่ง เป็นต้น16,11,1,3,4,5,10,1318,19,20,212547-2552
214.            โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน 45 หมู่บ้าน 5 ตำบล บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง การดำเนินงานมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานแม่เมาะ เป็นศูนย์กลางและศูนย์สาธิตงานพัฒนาชนบท ได้ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพรายได้ และจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านรักแม่เมาะ 45 แห่ง ส่งเสริมด้านการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในทุกกลุ่มประชากร เป็นต้น16,11,1,3,4,5,10,1318,19,20,212547-2556
215.            Skills Building for People Who Work in the Field of HIV/AIDS Prevention and Sex Education in the Implementing Area of Regional Office for Communicable Disease Control 5, Nakhon Ratchasima Province ศูนย์ควบคุมโรค เขต 5 จ.นครราชสีมาเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งควบคุมโรค เขต 5 จ.นครราชสีมา เป็นหน่วยงานกำกับดูแล3,4,518,212548
216.            โครงการอาสาสมัครเยาวชนรู้ทันเอดส์ Youth Volunteers for HIV/AIDS Prevention ProjectAIDS Control Division, Health Department, Bangkok Metropotitan Administrationเป็นการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนแกนนำ เรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 40 คน จากและครูแกนนำ 20 คน จาก 10 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นแกนนำเผยแพร่ความรู้ในโรงเรียนระดับอาชีวศึกษา3,4,518,212548
217.            การศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน อ.สิงหนคร จ.สงขลาบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)สมาคมฯ ได้จัดทำการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จำนวน 39 ชุมชน/หมู่บ้าน 5 ตำบล ด้วยขั้นตอนการศึกษา 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน (2) การประเมินคุณภาพชีวิตด้วยเทคนิคบันได (Ladder) (3) การทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่ (4) การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วม (AIC) (5) การสนทนากลุ่มกับตัวแทนส่วนราชการ และเอกชนในพื้นที่418,19,20,212548
218.            โครงการฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ จ.กระบี่ และพังงา Donations to Tsunami Projectหลายแหล่งทุน**JDC, World Bank, SET, SCBเป็นการฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆได้แก่ (1) สนับสนุนอาหารกลางวัน (2) การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (3)ทุนการศึกษา (4)พัฒนาเยาวชน/อบม. (5)การจ้างงานระยะสั้น (6)พัฒนาศักยภาพสตรี (7)ธนาคารเรือ (8)ธนาคารหมู่บ้าน (9) การจัดหาน้ำดื่มน้ำใช้และการสุขาภิบาล (10) การปลูกป่าและใช้พื้นที่ตามชายฝั่ง ครอบคลุมพื้นที่ 77 โรงเรียน 100 หมู่บ้าน ในจังหวัด กระบี่ พังงาน ตรัง และภูเก็ต16,17,14,10,1,2,3,4,5,618,219,20,212548-ปัจจุบัน
219.            โครงการสมัชชาเอดส์ภาคประชาชน Citizen’s AIDS Assembly ProjectUNDPเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์แก่ภาคประชาสังคม จำนวน 100 คน ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท รวมถึงผู้สนใจ เพื่อช่วยทำหน้าที่ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและสาธารณชน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น กลุ่มผู้เสพยาเสพติด แรงงานข้ามชาติ ผู้ต้องขัง กลุ่มลูกเรือประมง และกลุ่มชายรักชาย เพื่อให้ช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ดำเนินการใน 5 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา พิษณุโลก บุรีรัมย์ และขอนแก่น3,4,5,18,19,202549
220.            HIV/AIDS and Sex Ed. To Advisory Teachers BKK. Projectสถานฑูตอังกฤษเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และเพศศึกษารวมถึงทักษะในการให้คำปรึกษา แก่ครูใน 20 โรงเรียน เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่นักเรียนต่อไป3,4,5,18,212548
221.            โครงการการริเริ่มการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน The IT Learning Initiative in Rural Community Development Projectบริษัท ไมโครซอฟท์ จำกัดบริษัทฯจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ IT ชนบท โดยมีพื้นที่ดำเนินการ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช จังหวัดราชสีมา และศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยพัฒนารูปแบบให้การเรียนรู้สู่ชุมชน โดยใช้กลุ่มเยาวชนเป็นแกนนำ และจะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน จำนวน 20 แห่ง โดย ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนเพิ่ม เพื่อความยั่งยืนของโครงการ9,3,4,10182549 2551
222.            Development of Positive Partnership Program Scaling up Model Project (PPP-PACT)USAID ผ่าน PACT Thailandดำเนินการคู่ขนานกับโครงการที่ 202 1. เป็นการจัดตั้งองค์กรชมรมเอดส์ปาท่องโก๋ ในเขตเมืองโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ติดเชื้อ และบัดดี้ 2.ในเขตชนบทเป็นการจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและบัดดี้ โดยมีการแบ่งผลกำไรให้ผู้ติดเชื้อและบัดดี้ 3.มีการจัดทำคู่มือเพื่อเผยแพร่ความรู้ และวิธีดำเนินการของโครงการ 4.มีการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ ได้แก่ โปสเตอร์ สปอตทีวี รวมทั้งมีการจัด Event ในรูปของ Fun Fair 5.เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)10,16,1,3,4,5,182549-2554
223.            โครงการการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)เป็นการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานชองพนักงานบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดยใช้เทคนิคบันไดเป็นเครื่องมือ4182549
224.            โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและโคลนถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์ผู้ประสบภัยธรณีพิบัติภาคใต้ จ.กระบี่ และ จ.พังงาเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและโคลนถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยชาวบ้านผู้ประสบภัยสินามิ ภาคใต้ ประกอบด้วย ทุนอาหารกลางวัน เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และเงินทุนด้านการศึกษา1,2,3,16182549
225.            โครงการส่งเสริมศักยภาพแก่พนักงานในสถานประกอบการ Capacity Building for Bangkok Mass Transit Authority Employees Projectกองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย กทม.เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคติดต่อโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ รวมถึงวัณโรค ให้แก่พนักงานในองค์การ ขนส่งมวลชน กรุงเทพ รวมถึงสร้างอาสาสมัครแกนนำ เป็นผู้ให้คำปรึกษา และถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนพนักงาน โดยดำเนินการในโครงการ - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ - โครงการส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครแกนนำพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารด้านการป้องกันการติดเอดส์และวัณโรคในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ3,4,518,19,20,212548-2552
226.            โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนมูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนดำเนินงานภายใต้โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดการน้ำระดับชุมชน ดำเนินงานใน 10 หมู่บ้าน ตำบลหนองโบสถ์ และตำบลทุ่งแสงทอง ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีหน่วยงานเครือข่ายเช่น สถาบันสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร บริษัทโคคา โคล่า ประเทศไทยจำกัด มูลนิธิไทยคม มูลนิธิศึกษาพัฒน์ และคมชลประทาน4,16,15182550-2551
227.            โครงการการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย Democracy Development Partnership Project : DDPKAFเป็นการส่งเสริมประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตย โดยจัดให้มีการประชุมสัมมนาให้ความรู้แก่ สมาชิกอบม.เยาวน อบต.เยาวชน และผู้นำสตรี โดยผลักดันความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติ และตระหนักในการใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด พื้นที่ดำเนินการจังหวัดเชียงราย มหาสารคาม บุรีรัมย์ และกระบี่16,10,1,4,518,19,202550-2551
228.            โครงการการสำรวจความคิดเห็นต่อการทำงานใน บริษัท บี ฟู๊ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท บี ฟู๊ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นการสำรวจความคิดเห็นต่อการทำงานของพนักงานบริษัท บี ฟู๊ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบการดำเนินงาน ภายในโรงงานของบริษัท รวมถึงการปรับปรุงสวัสดิการพนักงาน4,8182549
229.            โครงการสร้างระบบประปาหมู่บ้านมูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์เป็นการสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 2 ระบบในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์3,6182550
230.            การศึกษาและจัดทำแผนแม่บทโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรีพัฒนาบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)เป็นการศึกษาวิจัยต่อเนื่องจากโครงการที่ 196 และโครงการ 206 ที่สมาคมฯได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดทำพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี จำนวน 84 หมู่บ้าน 9 ตำบล 4 อำเภอ ด้วยขั้นตอนการศึกษา 7 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน (2) การประเมินคุณภาพชีวิตด้วยเทคนิคบันได (Ladder) (3) การทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่ (4) การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วม (AIC) (5) การสนทนากลุ่มกับตัวแทนส่วนราชการ และเอกชนในพื้นที่ (6) การประชุมสังเคราะห์แผนแม่บทโครงการระดับตำบล ทั้ง 8 ตำบล (7) การนำเสนอผลการสังเคราะห์แผนโครงการให้กับตัวแทนชุมชน418,19,20,212550
231.            โครงการสนับสนุนทางสังคม ส่วนขยายเวลาเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ประสบธรณีพิบัติภัย (ชีวิตใหม่หลังสึนามิ ระดับภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่)EU / ธกส.เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ 218 ที่มีการประสานงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ ธุรกิจเอกชน องค์กรประชาชน และชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัย ให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถส่งเสริมกิจรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของประชาชน16,17,14,10,1,2,3,4,5,618,19,20,212550-ปัจจุบัน
232.            รางวัลมีชัย วีระไวทยะ โดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปีละ 2,000,000 บาทมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสมาคมฯได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กร ที่ได้รับรางวัลสาขาการพัฒนาสังคมชนบท ภายใต้ชื่อ “รางวัลมีชัย วีระไวทยะ” ตั้งแต่ปีพ.ศ.2550-2562 เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลหรือองค์กร ผู้ทำความดีเพื่อสังคม ด้านการพัฒนาสังคมชนบท เพื่อรับการเชิดชูเกียรติ รางวัลนี้เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของสมาคมฯ17,16,1118,192550-2562
233.            โครงการจัดการน้ำสะอาดเพื่อชุมชนมูลนิธิ โคคา โคลา ประเทศไทยเป็นโครงการจัดการน้ำสะอาดแก่ชุมชนใน 3 หมู่บ้าน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี บริษัทโคคา โคล่า ประเทศไทย จำกัด มูลนิธิฯจึงได้สนับสนุนการสร้างถังน้ำฝน จำนวน 60 ถัง6,3,1,4, 7,1018,19,202550-2555
234.            โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชนบท Implementation of Rural Water Supply in Thailand ProjectPPIAF ผ่าน World Bankเป็นการสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ดำเนินงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับการรับรองจาก Public-Private Infrastructure Advisory Facility : PPIAF และธนาคารโลก (World Bank) รับรองว่า “เป็นระบบประปาดีเด่น และเป็นต้นแบบในการสร้างระบบประปาหมู่บ้าน”6,3,1,4,718,19,202550-2552
235.            การศึกษาและจัดทำแผนคุณภาพชีวิต ต.ช่องสาลิกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรีบริษัท บี ฟู๊ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จำนวน 13 หมู่บ้าน 1 ตำบล ด้วยขั้นตอนการศึกษา 7 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน (2) การประเมินคุณภาพชีวิตด้วยเทคนิคบันได (Ladder) (3) การทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่ (4) การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วม (AIC) (5) การสนทนากลุ่มกับตัวแทนส่วนราชการ และเอกชนในพื้นที่ (6) การประชุมสังเคราะห์แผนแม่บทโครงการระดับตำบล (7) การนำเสนอผลการสังเคราะห์แผนโครงการให้กับตัวแทนชุมชน4182550
236.            การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านในพื้นที่โครงการศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน จ.สมุทรสงคราม และ จ.สมุทรสาคร- บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด บริษัท แบ็บค็อก แอนด์ บราวน์ จำกัดสมาคมฯ ได้จัดทำการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามและอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 28 หมู่บ้าน 3 ตำบล ด้วยขั้นตอนการศึกษา 2 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน (2) การประเมินคุณภาพชีวิตด้วยเทคนิคบันได (Ladder)4182550
237.            โครงการ การศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพานและอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรเครือสหวิริยาเครือสหวิริยาสมาคมฯ ได้จัดทำการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 37 หมู่บ้าน 4 ตำบล ด้วยขั้นตอนการศึกษา 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน (2) การประเมินคุณภาพชีวิตด้วยเทคนิคบันได (Ladder) (3) การทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่ (4) การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วม (AIC) (5) การสนทนากลุ่มกับตัวแทนส่วนราชการ และเอกชนในพื้นที่4182550
238.            โครงการพัฒนาสื่อให้ความรู้ด้าน HIV/AIDS ผ่านเกมส์คอมพิวเตอร์EDCเป็นการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดย Education Development Center Inc. มาพัฒนาเป็นเกมส์เพื่อการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน9,3,4,5,1718,212550
239.            โครงการสร้างห้องน้ำและถังน้ำฝนบริษัท ติลิกี แอนด์ กิบบินส์ จำกัดเป็นการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลชุมชนโดยการสร้างห้องน้ำและถังน้ำฝนจำนวน 2 ถัง ให้แก่ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ตำบล บ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์6,318,19,202551
240.            โครงการจัดตั้งองค์การบริหารหมู่บ้านเยาวชน (อบย.)มูลนิธิสยามกัมมาจลเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา โดยมีการอบรมให้ความรู้ การพัฒนาศักยภาพเยาวชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ ประชาธิปไตย การบริหารจัดการกองทุน และมีกองทุนหมุนเวียนเพื่อการประกอบอาชีพ ดำเนินการใน 22 หมู่บ้าน จังหวัดกระบี่ และพังงา5,4,1,10,1618,19,202551-2553
241.            โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทอย่างยั่งยืนPhilip Morris Thailand Limitedเป็นการสรุปบทเรียนการพัฒนาชุมชนชนบทให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆต่อไป1,3,4,5,18,212551
242.            โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เอไอเอสบมจ.แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิสเป็นการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เอไอเอส สานรัก อบต.จักราช จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเด็กเล็กได้เข้าเรียนเมื่อเดือนมกราคม 2552 และอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่1,2,3,4182551-2554
243.            โครงการประปาหมู่บ้านWorld Bankจากความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมประปาหมู่บ้าน ธนาคารโลกได้สนับสนุนการสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม บุรีรัมย์และนครราชสีมา6,3,118,19,202551
244.            ศูนย์ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงกล้าไม้Equitech (Thailand) Ltd.ได้มีการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงกล้าไม้ และสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ที่ศูนย์ซับใต้เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมให้แก่ผู้สนใจ นักเรียนที่มาเข้าค่าย13,15182551
245.            โครงการชุมชนน่าอยู่อนุรักษ์เขาอังคารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และชุมชนชนบท อนุรักษ์พื้นที่ รอบเขตเขาอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีความยั่งยืนควบคู่กับสภาพสังคมชนบท13,15182551
246.            โครงการสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้Plant a Tree Todayเป็นการต่อยอดโครงการ VDP ที่บ้านโนนทอง ตำบลยายอาม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยหมู่บ้านนี้มีอบม.เยาวชนเป็นแกนนำในการพัฒนา มีบทบาทสำคัญในการสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ และนำกล้าไม้ ไปปลูกและจำหน่ายให้กับกิจกรรมปลูกป่าของหมู่บ้าน13,15182551
247.            โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน School Lunch Farms Project- บริษัท Grundfos- Milk Fund (ประเทศสิงคโปร์)เป็นการส่งเสริมการปลูกพืชผัก และการเลี้ยงไก่ เป็ดเพื่อนำมาใช้เป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในโรงเรียน รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง โรงเรียน 2 แห่ง สถานีอนามัย 4 แห่ง ในอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์4,1,2,3182551 2551
248.            โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนKrung thai AXA Life Insuranceเป็นการสนับสนุนโครงการ่วมพัฒนาหมู่บ้านบ้านพญาเย็น ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยพนักงานของบริษัท Krungthai AXA Life Insurance ได้จัดกิจกรรมขายสินค้าของบริษัทและระดมเงินบริจาคจากพนักงาน เพื่อดำเนินโครงการใน 3 โรงเรียน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์318,212551-2555
249.            โครงการพัฒนาโรงเรียนบริษัท เนสท์เล่(ไทย) จำกัดเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพของโภชนาการแก่นักเรียนในโรงเรียน ในพื้นที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์3,418,212551
250.            Women and Wealth Project Small Business Enterprises (Cambodia, China and India)UNDPเป็นการส่งเสริมธุรกิจชุมชน ขนาดเล็กขนาดย่อมเพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรี โดยใช้บทเรียนของสมาคมฯ ในการพัฒนาสตรีให้เป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน และนำไปเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศกัมพูชา จีน และอินเดีย1,5,1718,212551-2552 2553
251.            โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและสร้างอาชีพกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และสุขภาพอนามัย แก่ผู้ติดเชื้อ รวมทั้งมีการส่งเสริมธุรกิจชุมชนขนาดย่อมแก่ผู้ติดเชื้อและบัดดี้ (Buddy) เพื่อลดการรังเกียจและลดการแบ่งแยกผู้ติดเชื้อ จากคนในชุมชนและสร้างความเข้าใจในครอบครัวของผู้ติดเชื้อ ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์และการติดต่อของโรค เพิ่มมากขึ้น มีอาชีพและรายได้ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความมั่นใจ และแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวได้10,3,4,518,212551
252.            โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนTemasek Foundationเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ ในการบริหารจัดการโรงเรียนแก่ผู้บริหาร และบุคลากรจากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา โรงเรียนมัธยมลำปลายมาศ และโรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา มหาสารคาม ขอนแก่น รวม 80 โรงเรียน4182551
253.           โครงการเบทาโกรพัฒนาเครือเบทาโกรเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ 235 เครือเบทาโกร ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลช่องสาลิกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยจัดตั้งสำนักงานโครงการที่หมู่ 12 บ้านช่องสาลิกา ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ การจัดตั้งธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ และจังหวัด16,11,1,3,4182551-2554
254.            โรงเรียนมัธยมลำปลายมาศพัฒนา โรงเรียนมีชัยพัฒนา- Credit Lyonnais Securites Asia- คุณมีชัย วีระไวทยะ- รางวัล Gates ของคุณมีชัย- คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนาภักดี (บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ)เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2551 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 อาคารเรียนทั้งหมดสร้างจากไม้ไผ่ เปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 เป้าหมายสูงสุดของโรงเรียนคือ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของคนในชุมชน มุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปัน โรงเรียนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการเป็นโรงเรียนต้นแบบ4,9,1018,19,202551-ปัจจุบัน
255.            Village Development Partnership for Sustainable Health Development and Poverty Alleviation ProjectBill & Melinda Gates Foundationเป็นการนำประสบการณ์การพัฒนาชุมชน ในด้านต่างๆของสมาคมฯ มาผสมผสานเป็นรูปแบบการพัฒนาแบบองค์รวมในระดับหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใน 5 ด้านได้แก่ (1)การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของคณะกรรมการหมู่บ้าน (2) การพัฒนาเศรษฐกิจและทักษะในการทำธุรกิจ (3) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งน้ำ (4) การพัฒนาการศึกษาและเยาวชน (5)การส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ มีผู้สนับสนุนการดำเนินงานเต็มรูปแบบ 50 ราย จำนวน 77 หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉพาะกิจอีก 6 กิจกรรม เช่น การให้ความรู้ด้านสุขภาพ การส่งเสริมอาชีพสตรี และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เป็นต้น17,10,1,3,4,5,6,12,1518,19,20,212550-2560
256.            Village Development Partnership ProjectSkoll Foundationเป็นโครงการคู่ขนานกับโครงการ 25517,10,1,3,4,5,6,12,1518,19,20,212551-2554
257.            โครงการธนาคารหมู่บ้านPhilip Morris Internationalมีการจัดตั้งธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมการออมและเป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพของประชาชนใน 8 หมู่บ้าน อำเภอแม่สรวย และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย1,4,518,19,202552
258.            การศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรีบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัดเป็นการศึกษาวิจัย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนรอบพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 27 หมู่บ้าน 3 ตำบล 2 อำเภอ (อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอศรีมหาโพธิ์) ด้วยขั้นตอนการศึกษา 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน (2) การประเมินคุณภาพชีวิตด้วยเทคนิคบันได (Ladder) (3) การทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่ (4) การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วม (AIC) (5) การสนทนากลุ่มกับตัวแทนส่วนราชการ และเอกชนในพื้นที่4182552
259.            วัยทีนรู้ทันเอดส์กองควบคุมโรคเอดส์เป็นการอบรมเยาวชน (ผู้ที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี) ทั้งชายและหญิง ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อให้รู้ทันการติดต่อ การป้องกันตนเองจากโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล3,4,5182552
260.            โครงการเงินกู้ชีวิต “ปาท่องโก๋”นิตยสารแอล ประเทศไทยเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการเงินกู้เพื่อชีวิต โดยการจัดคอนเสิร์ต ELLE FASHION FOR LIFE โดยนิตยสาร ELLE ประเทศไทย จำกัด ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก17182552
261.            โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีบริเวณพื้นที่ชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชาบริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ 10 ชุมชน เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง รอบโรงกลั่นน้ำมัน เอสโซ่ ศรีราชา เพื่ออบรมความรู้ในการพัฒนาชุมชน และเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนอย่างยั่งยืน มีการจัดตั้งกลุ่มสตรีเป็นแกนนำในการพัฒนา และมีการส่งเสริมการประกอบอาชีพรายเดี่ยวทั้ง 10 ชุมชน รวมทั้งมีการจัดตั้งห้องสมุดของเล่นประจำโรงเรียน 4 โรงเรียน สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน 5 แห่ง และช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม 3 แห่ง5,1,3,4,10182552-2553
262.            โครงการป้องกันการติดเชื้อ HIV โดยส่งเสริมการบูรณาการและการสร้างเครือข่ายการเข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ายากGlobal Fund (Champion R.8-SW)เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มแรงงานตามบ้าน คนไร้สัญชาติ ชนกลุ่มน้อย พื้นที่ดำเนินการได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ปทุมธานี และนครราชสีมา3,4,5182552-2553
263.            โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งการควบคุมวัณโรคอย่างมีคุณภาพในกลุ่มประชากรด้อยโอกาสและการเสริมสร้างพลังชุมชนเพื่องานวัณโรคโครงการวัณโรค รอบ6Global Fund (TB R.8 ด้านวัณโรค) GLOBAL FUND ผ่าน TBCAเป็นโครงการคู่ขนานกับโครงการที่ 262 ดำเนินการต่อเนื่อง และเพิ่มเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับวัณโรค มีการทำแบบทดสอบ check list โดยให้ผู้เข้าอบรมสำรวจตอนเอง และครอบครัว เพื่อทราบสถานการณ์อันจะนำไปสู่การดูแล ป้องกัน รักษา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม3,4,5,10182552-2554 2555
264.            โครงการร่วมพัฒนาโรงเรียนกับสมาคมฯบริษัท ภูเก็ตลากูน่า จำกัดศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ ได้รับเชิญจากบริษัท ลากูน่าภูเก็ต จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาในด้านการพัฒนาโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม โดยจัดกิจกรรมการเข้าค่าย พบปะระหว่างพนักงานและเด็กในชุมชนที่บ้านเจ้าขรัว ตำบลคลองเคียง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนให้ใหม่ รวมทั้งจัดการอบรมบริหารพัฒนาครูและบุคคลากรในโรงเรียนต่อไป3,4,10182553 - 2554
265.   โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยธนาคารพัฒนาหมู่บ้านPhilip Morris Internationalเป็นการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน รวมถึงการส่งเสริมการแบ่งปันผลประโยชน์จากธนาคารไปสู่ชุมชน นอกจากนี้ เป็นการจัดทำเครือข่ายธนาคารพัฒนาหมู่บ้านเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการเงินของธนาคารรวมถึง การสร้างกองทุนประกันความเสี่ยงของเครือข่ายธนาคาร ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพะเยา1,3,4,5182553-2554
266.   โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยแนวคิดการพัฒนาอย่างผสมผสาน Capacity building to improve livelihood through integrated approachบ.เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดเป็นกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านท้องตมใหญ่ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แบบผสมผสานเพื่อเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยโครงการได้สนับสนุนเรื่องการพัฒนาอาชีพและรายได้ จัดตั้งธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน จัดทำปะการังเทียมชั่วคราว (ซั้ง) ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และปะการังเทียมแบบถาวร ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล รวมถึงได้ขยายกิจกรรมไปสู่ชุมชนรอบข้าง14,1,3,4,5,6182553-2555
267.            โครงการพัฒนารูปแบบการรณรงค์เรื่องโรคเอดส์ที่ยั่งยืนสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในการสร้างตัวคูณสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)เป็นโครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ ประชาชน ดำเนินงานครอบคลุมใน 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน พะยา แพร่ พิษณุโลก บุรีรัมย์ มหาสารคาม ขอนแก่น นครราชสีมา และกรุงเทพ4,3,5182553
268.            โครงการรณรงค์เพื่อการสื่อสารสาธารณะและขับเคลื่อนสังคมเพื่อป้องกันเอดส์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)เป็นโครงการคู่ขนานกับโครงการที่ 267 เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ ประชาชน ดำเนินงานครอบคลุมใน 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน พะยา แพร่ พิษณุโลก บุรีรัมย์ มหาสารคาม ขอนแก่น นครราชสีมา และกรุงเทพ4,3,5182553
269.            โครงการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กทม.เป็นการประเมินผลการดำเนินงานการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและปรับพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคเอดส์ ซึ่งสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินงานในเขตกรุงเทพมหานคร4182553-2554
270.   โครงการการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (โครงการเชฟรอนพัฒนา)บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดเป็นการศึกษาวิจัย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 50 หมู่บ้าน 9 ตำบล 3 อำเภอ (อำเภอเมือง พรหมคีรี และท่าศาลา) ด้วยขั้นตอนการศึกษา 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน (2) การประเมินคุณภาพชีวิตด้วยเทคนิคบันได (Ladder) (3) การทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่ (4) การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วม (AIC) (5) การสนทนากลุ่มกับตัวแทนส่วนราชการ และเอกชนในพื้นที่418,19,20,212553
271.   โครงการการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (โครงการเหมืองแร่ทองคำ)บริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัดเป็นการศึกษาวิจัย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ทองคำ จังหวัดพิจิตร จำนวน 27 หมู่บ้าน 3 ตำบล 3 อำเภอ 3 จังหวัด (อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร อำเภอวังโปร่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก) ด้วยขั้นตอนการศึกษา 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน (2) การประเมินคุณภาพชีวิตด้วยเทคนิคบันได (Ladder) (3) การทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่ (4) การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วม (AIC) (5) การสนทนากลุ่มกับตัวแทนส่วนราชการ และเอกชนในพื้นที่4182553
272.   โครงการการศึกษาการเพิ่มการเข้าถึงถุงยางอนามัยในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและสวนสาธารณะ ของกรุงเทพมหานครกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กทม.เป็นการศึกษาพฤติกรรมการเข้าถึงการใช้ถุงยางอนามัย ของนักเรียนและประชาชนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและสวนสาธารณะ (สวนสราญรมย์ และสวนรมมณีนาถ) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสำรวจความเห็นและสนทนากลุ่มจากกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง อาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 469 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีทัศนคติในทางบวกกับการติดตั้งเครื่องจำหน่ายถุงยางอนามัยหยอดเหรียญในโรงเรียน และสวนสาธารณะ เพราะช่วยเพิ่มการเข้าถึงถุงยางอนามัย และ ช่วยให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย4,318,212553
273.   โครงการเชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง จ.นครศรีธรรมราชบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากโครงการ 270 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใน 50 หมู่บ้าน 9 ตำบล 3 อำเภอ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการดำเนินงานมีผู้ได้รับประโยชน์มากกว่า 58,000 คน มีหน่วยงาน องค์กรภาคีความร่วมมือ มากกว่า 140 องค์กร มีการจัดตั้งธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน 50 แห่ง ซึ่งรวมตัวกันเป็นเครือข่ายชื่อว่า “เครือข่ายเชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง จ.นครศรีธรรมราช” จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ มีการพัฒนากลุ่มอาชีพ 102 กลุ่ม มีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย และส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน มีการให้ทุนการศึกษามากกว่า 1,500 ทุน สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนห้องคอมพิวเตอร์ โดยมีนักเรียนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้กว่ากว่า 20,000 คน16,1,11,3,4,5,10,1318,19,20,212554-2559
274.  โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกาะพะลวยเป็นต้นแบบเกาะพลังงานสะอาดของประเทศไทย จ.สุราษฏร์ธานีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานสมาคมฯร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยแนวคิดการพัฒนาอย่างผสมผสาน เพื่อทำให้ประชาชนบนเกาะพะลวย ได้รวมตัวทำกิจกรรมต่างๆ และมีความเข้าใจในการเป็นเกาะพลังงานสะอาดแห่งแรกของประเทศไทย7,14,11,16,1,3,4,5,18,19,202554-2555
275.  โครงการการเพิ่มความสามารถของชุมชน ivil Society Capacity Building Project : CSCKONRADเป็นโครงการเพิ่มศักยภาพของชุมชน เน้นการมีส่วนร่วม การส่งเสริมประชาธิปไตย การส่งเสริมอาชีพ มีการจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ อบรมสมาชิก อบม.เยาวชน จัดค่ายเยาวชนส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนเงินกองทุน เพื่อการประกอบอาชีพ และจัดตั้งมูลนิธิระดับตำบลเป็นการกพัฒนาองค์กรระดับตำบลให้มีความเข้มแข็ง จัดทำวารสาร เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เช่น ต้นกล้าประชาธิปไตย ปีกฝัน ตักศิลาสาร และอันดามันกระบี่ ดำเนินการในจังหวัดเชียงราย บุรีรัมย์ มหาสารคาม ขอนแก่น และกระบี่16,10,11,4,518,19,202554-2556
276.  การศึกษาวิจัยชุมชนนำร่อง โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำกทม. ร่วมกับNIDAสมาคมฯประสานความร่วมมือกับ กทม. และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ในระดับชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสมาคมฯเป็นหน่วยงานต้นแบบของการศึกษาวิจัยใน 2 ชุมชน (ชุมชนสวนอ้อยและชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา) โดย 25 สถาบันการศึกษามาศึกษาเรียนรู้วิธีการและนำไปปฏิบัติ4,1018,19,202554
277.  โครงการเงินกู้เพื่อชีวิต “ปาท่องโก๋”บริษัท ลอริอัล(ประเทศไทย) จำกัดเป็นการดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ติดเชื้อและบัดดี้ (Buddy) โดยมีกองทุนเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพให้แก่สมาชิก เพื่อนำไปสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว10,1,3,4,5182554
278.  โครงการพลังงานทางเลือก Energy Environment Partnership Program (EEP)รัฐบาลฟินแลนด์เป็นโครงการต้นแบบแห่งการเรียนรู้ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทน การใช้กระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำประปา และระบบน้ำเพื่อการเกษตร มีการดำเนินการในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา7,13,11182554
279.  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในประเทศลาวบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัดมูลนิธิโคคาโคลาเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาแหล่งน้ำให้กับประเทศลาว โดยจัดการอบรมคณะบริหารราชการประเทศลาว และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ และอบรมช่วงเทคนิคการปั้นโอ่งน้ำ พร้อมจัดทำคู่มือให้กับ อาสาสมัครในประเทศลาว6,3,4,17182554-2560
280.  โรงเรียน SCHOOL-BIRDบ.ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)บ.กรุงไทยธุรกิจ บริการเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในขุมชน เป็นศูนย์กลางทั้งด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประชาธิปไตยโดยโรงเรียนเป็นจักรกลในการขับเคลื่อนชุมชน เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วม การเสริมศักยภาพของชุมชน อย่างยั่งยืน และลดการย้ายถิ่นฐาน4,1,3,5,9,1518,19,20,212554 2554
281.  โครงการเสริมทักษะด้านเอดส์และเพศศึกษาPDFเป็นการอบรมสร้างแกนนำเยาวชนด้านเอดส์และเพศศึกษา และการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จำนวน 120 คน เพื่อทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ใน 20 โรงเรียน เขตพื้นที่กรุงเทพ เชียงราย นครราชสีมา กระบี่ มหาสารคาม มีกิจกรรมการเข้าค่ายและจัดอบรมในโรงเรียนอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี3,4,518,212554-2557
282.  โครงการค่ายเสริมทักษะเยาวชนPDFเป็นการอบรมเสริมทักษะด้านการป้องกันเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม รวมถึงส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ มีการเข้าค่ายเยาวชนฝึกทักษะการอยู่ร่วมกันและทำกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษาของมูลนิธิพัฒนาประชากรและอาหาร จำนวน 70 คน3,4,5182554-2558
283.  โครงการประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์สถานฑูตเยอรมันเป็นการสร้างระบบประปาหมู่บ้านโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน และใช้สำหรับการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ ดำเนินการโดยศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช6,7,1182554
284.  โครงการชุมชนดอทเน็ตบ.ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ธ.กรุงศรีอยุธยา จก.(มหาชน)เป็นการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอที เพื่อชุมชน (ชุมชนดอทเน็ต) เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบไอที ในการพัฒนารายได้ มีพื้นที่ดำเนินการ 20 หมู่บ้านในอำเภอจักราช จังหวัดนคราชสีมา อำเภอนางรองและอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีโรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการอบรม รวมทั้งมีการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 370 เครื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้9,4182554
285.  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเขตเมืองPDF / Sanofi Espoir Foundationเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุใน 6 ชุมชนเขตเมือง ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โภชนาการ และการออกกำลังกาย รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุข มีการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ3,1,10182554-2557
286.  โครงการสุราพื้นบ้าน Thailand : ICAP Non-commercial AlcoholTFRD/ICAPสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจาก TFRD/ICAP (Thai Foundation for Responsible Drinking และ The International Center for Alcohol Policies ให้ดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสุราพื้นบ้าน ของคนไทย ดำเนินการใน 4 ภาคของประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย มหาสารคาม ราชบุรี นครศรีธรรมราช4182554
287.  โครงการอาชีวะเพื่อนรักเพื่อน- สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่1 กทม.เป็นการอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ ด้านการวางแผนครอบครัว โรคเอดส์ และประชากรศึกษาแก่นักศึกษาอาชีวะในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อเป็นแกนนำในการรณรงค์ให้ความความรู้แก่เพื่อนนักศึกษาในสถาบัน3,4,518,212554-2557
288.   โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุบริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเคลื่อนที่ในชุมชนของกรุงเทพมหานคร จำนวน 600 คน เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีของบริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และมีการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่ชุมชนในการป้องกันพิบัติภัยในกรณีน้ำท่วม จังหวัดกรุงเทพมหานครและพิษณุโลก3,1,10182555-2556
289.   โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น Community Empowerment for Quality of Life Improvement Projectบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดเป็นการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันภัยพิบัติ ดำเนินการใน 8 หมู่บ้าน อำเภอทุ่งใส จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการจัดตั้งธนาคารพัฒนาหมู่บ้านจำนวน 8 แห่ง มีกิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ สนับสนุนทุนการศึกษา 80 ทุน และมีการจัดทำแผนป้องกันภัยพิบัติของตำบลทุ่งใส พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ และประสบการณ์ในการป้องกันภัยพิบัติ13,15,11,1182555-2557
290.   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเป็นการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ซึ่งผู้ปกครองติดเชื้อเอดส์ และมีปัญหาในการประกอบอาชีพ3,2,10182555
291.   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางSkoll Foundation , ธ.กรุงไทย,Thai Beverageเป็นโครงการพัฒนาต่อยอดจากโครงการ 280 โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในขุมชน เป็นศูนย์กลางทั้งด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประชาธิปไตยโดยโรงเรียนเป็นจักรกลในการขับเคลื่อนชุมชน เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วม การเสริมศักยภาพของชุมชน อย่างยั่งยืน และลดการย้ายถิ่นฐาน1,2,3,4,5,6,10,12,15,16,1718,212555-2556
292.            โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนSanofi Espoir Foundationเป็นกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในชุมชน พื้นที่ดำเนินการ ได้แก่ ชุมชนเขตกรุงเทพ ปทุมธานี รวม 4 ชุมชน13,3,11182555-2556
293.   โครงการ กทม.นักเรียนวัยทีนสมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย (สพอท.)เป็นการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนำในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเน้นเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์เป็นหลัก3,4,518,212555
294.   โครงการต้าน HIV/AIDS – SSFGLOBAL FUND ผ่าน TBCAเป็นการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนำในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเน้นเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์3,4,518,212555
295.   โครงการศึกษาการจัดตั้งองค์กรธุรกิจชุมชนของกลุ่ม ปตท.MSI (Sub) ปตท.สมาคมฯร่วมกับ บ.แมเนจเมนท์ โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดในการศึกษา การจัดตั้งองค์กรธุรกิจชุมชนเพื่อดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบ.ปตท. ที่จังหวัดระยอง มีการสำรวจและคัดเลือกองค์กรชุมชนในท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดอบรมดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานธุรกิจต่อไป4182555
296.   โครงการคนพันธุ์อาร์สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กทม.(สคร.)เป็นการพัฒนาสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันอาชีวะศึกษา เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สนใจมาศึกษาต่อในสายวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น โดยสมาคมฯได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพของตัวแทนนักเรียนอาชีวะที่ผ่านการคัดเลือก3,4,5182555-2556
297.   โครงการดื่มอย่างรับผิดชอบและขับอย่างปลอดภัยCommunity Based Safe and Civilized Drinking (CBCD)ICAP/ TFRDเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำต้นแบบในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล เนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ โดยสนับสนุนให้ชุมชนร่วมกันจัดทำแผน และกิจกรรมที่ช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดำเนินการในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนจาก TFRD/ICAP (Thai Foundation for Responsible Drinking และ The International Center for Alcohol Policies3,4,12182555
298.   โครงการการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาบ้านฉางกลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย จำกัดเป็นการศึกษาวิจัยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวน 22 หมู่บ้าน 3 ตำบล ด้วยขั้นตอนการศึกษา 7 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน (2) การประเมินคุณภาพชีวิตด้วยเทคนิคบันได (Ladder) (3) การทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่ (4) การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วม (AIC) (5) การสนทนากลุ่มกับตัวแทนส่วนราชการ และเอกชนในพื้นที่ (6) การจัดประชุมสังเคราะห์แผนการพัฒนาระดับตำบล (7) การนำเสนอผลการสังเคราะห์แผนโครงการให้กับตัวแทนชุมชน4182555-2556
299.   โครงการ Microsoft YouthSparkMicrosoftเป็นการอบรมให้ความรู้ด้าน ICT แก่เยาวชนที่ต้องการนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจ สมาคมฯร่วมกับศูนย์วิจัยการจัดการความรู้ การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน จำนวน 680 คน เป็นการเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพ เพื่อผลักดันให้เกิดเป็นธุรกิจ4,92553-2558
300.   โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รักอย่างปลอดภัยใส่ใจสุขภาพPDFเป็นการสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 20 แห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยการจัดค่ายฝึกอบรมสัมมนานักศึกษาแกนนำ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ และจัดตั้ง Youth Friendly Center เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและให้คำแนะนำในมหาวิทยาลัย3,4,518,212556-2558
301.  โครงการค่ายเสริมทักษะเยาวชนPDFเป็นการขยายผลต่อจากโครงการ 286 เพื่อเสริมทักษะด้านการป้องกันเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม รวมถึงส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ มีการเข้าค่ายเยาวชนฝึกทักษะการอยู่ร่วมกันและทำกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษาของมูลนิธิพัฒนาประชากรและอาหาร3,4,518,212556-2557
302.  โครงการเยาวชนปลอดเอดส์กองควบคุมโรคเอดส์วัณโรคโครงการเยาวชนปลอดเอดส์เป็นการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร3,4,518,212556
303.  โครงการ เราคนไทยห่วงใยคุณสนง.สคร.เป็นการอบรมให้ความรู้กับแรงงานข้ามชาติ เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การวางแผนครอบครัว และโรคเอดส์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อรวมถึง ขั้นตอนในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี3,4,5182556-2559
304.  โครงการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาบุตรชาวไร่ยาสูบGlobal Giving FoundationFord Motor Thailandเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ยาสูบ โดยการสนับสนุนทุนการศึกษา เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบุตรหลานชาวไร่ยาสูบ เพื่อให้ได้เข้าถึงการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น ดำเนินการในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุโขทัย น่าน แพร่ เพชรบูรณ์ พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง3,4,5,12182556-2560
305.  โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน Community – Based Integrated Energy Initiatives (CBEI), KAFเป็นการจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและโรงแรม โดยกำหนดเป้าหมาย จังหวัดกระบี่เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว ที่มีความพร้อม มีคุณภาพทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ภายใต้การเจริญเติบโตที่มีความยั่งยืนและสมดุล ตามนโยบาย “Krabi Goes Green” กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการรวม 107 คน ซึ่งเป็นสมาชิกตัวแทนผู้ประการธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน และตัวแทนชุมชน7,4,6,13,16,17182557-2560
306.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม (วัยเรียน วัยรุ่นป้องกันการไม่ท้องก่อนวัย)PDFเป็นการอบรมบรรยายให้ความรู้ เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ การคุมกำเนิด ทักษะปฏิเสธ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป็นโรงเรียนอาชีวะเอกชน 12 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการจัดอบรมครูและนักเรียนแกนนำ 96 คน และสนับสนุนงบประมาณจัดทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องสุขภาพทางเพศ และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน สถาบันละ 2,400 บาท3,4,518,212557-2559
307.  โครงการสถานประกอบการยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพพนักงานแรงงานข้ามชาติPDFเป็นการสร้างเครือข่ายในการทำงาน ด้านวัณโรค อนามัยการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว และสิทธิการบริการด้านสุขภาพ โดยการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครแกนนำแรงงานข้ามชาติ เพื่อเป็นตัวแทนในการรณรงค์ให้ความรู้แก่เพื่อนในสถานประกอบการ3,4,5,818,212558
308.  โครงการศึกษาความต้องการและปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน บริเวณพื้นที่เหมืองแร่ทองคำ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)บริษัท อัครา รีสอร์เซส จำกัด (มหาชน)เป็นการศึกษาวิจัยต่อเนื่องจากโครงการ 271 เพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ทองคำ จังหวัดพิจิตร จำนวน 27 หมู่บ้าน 3 ตำบล 3 อำเภอ 3 จังหวัด (อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร อำเภอวังโปร่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก)4182558
309.  โครงการคิดกันไว้ รักปลอดภัยป้องกันเอดส์สำนักงาน สคร.13 กทม.เป็นโครงการอบรมให้ความรู้ และทักษะในการเป็นวิทยากรแกนนำอบรมเรื่องเอดส์ การดูแลสุขภาพทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ทางเลือกในการป้องกันเอดส์ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษา ในวิทยาลัยอาชีวะเอกชน เขตกรุงเทพ จำนวน 11 สถาบัน3,4,518,212558-2559
310.  โครงการทุนการศึกษา Go Further InnovationGlobal Giving Foundation Ford Motor Thailandเป็นการจัดประกวดออกแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ให้กับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีเวทีแสดงผลงานสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมนักประดิษฐ์ และสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวไปข้างหน้า จากการพัฒนาคนและพัฒนาผลิตภัณฑ์4,9182560-ปัจจุบัน
311.  โครงการน้ำสะอาดสำหรับชุมชนระบบขับเคลื่อนพลังงานแสงอาทิตย์Coca-Cola Foundationเป็นโครงการที่มุ่งเน้นเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้มีน้ำใช้มี่สะอาดและพอเพียง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ดำเนินงาน 3 หมู่บ้าน บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง บ้านนาโน ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และบ้านห้วยฮวก ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น6,7,13182558-2559
312.  โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีบ.ฟิลลิป มอร์ลิส ไทยแลนด์) ลิมิเต็ดเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีที่อยู่ในพื้นที่ปลูกยาสูบจำนวน 800 คน ที่เป็นกลุ่มอาชีพ ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน เนื้อหาการอบรมเป็นเรื่องการจัดการกลุ่ม การจัดการการผลิต การปลูกและการตลาด รวมถึงจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และศึกษาดูงาน พื้นที่ดำเนินงาน จังหวัดน่าน พะเยา ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม4,5,1218,192558-2562
313.  โครงงานวิจัย Research on Network Integration at Provincial Level for Responsible Drinking ProjectInternational Alliance for Responsible Drinking (IARD)เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ 297 ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล เนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีการขยายพื้นที่มาดำเนินการในจังหวัดเชียงใหม่ โครงการสนับสนุนให้ชุมชนร่วมกันจัดทำแผน และกิจกรรมที่ช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์3,4,12182559
314.  โครงการบูรณาการเครือข่ายระดับจังหวัดเพื่อการดื่มอย่างรับผิดชอบบริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิก บริวเวอรี่ จำกัดเป็นโครงการคู่ขนานกับโครงการ 313 ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล เนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ โดยสนับสนุนให้ชุมชนร่วมกันจัดทำแผน และกิจกรรมที่ช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดำเนินการในพื้นที่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก3,4,12182559
315.  โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและสิ่งแวดล้อมชุมชน Extension of Democracy and Environmental Community Development Project : DECKAFเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมผสมผสานกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมเยาวชน การปลูกป่าบก การจัดค่ายเยาวชน และการการซ่อมป่าชายเลน โดยมีเยาวชนและประชาชนมากกว่า 300 คน จาก 14 หมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วม16,10,11,4,5,1318,19,202559-2561
316.  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเมืองสำนักงาน สคร.13 กทม.เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเมือง ด้วยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การดูแลป้องกันตนเองจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง3,4,5182559
317.  โครงการแรงงานข้ามชาติยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพและร่วมป้องกันสำนักงาน สคร.13 กทม.เป็นการอบรมให้ความรู้ และสร้างเครือข่ายในการทำงาน ด้านวัณโรค อนามัยการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว และสิทธิการบริการด้านสุขภาพ แก่อาสาสมัครแกนนำแรงงานข้ามชาติ เพื่อเป็นตัวแทนในการรณรงค์ให้ความรู้แก่เพื่อนในสถานประกอบการ3,4,5,8182559
318.  โครงการโภชนาการและเสริมรายได้สำหรับผู้สูงอายุPDFเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ 285 เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุใน 4 ชุมชนเขตเมือง โดยรณรงค์ในชุมชนด้านการบริโภคอาหารที่ถูกหลักอนามัย 4 ชมรม สนับสนุนงบประมาณชมรมละ 2,000 บาท เพื่อส่งเสริมการปลูกผัก เพื่อขจัดความยากจน รวมทั้งจัดอบรมผู้นำชุมชน 40 คน ผู้สูงอายุ 200 คน และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โภชนาการ การออกกำลังกาย เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน และการดูแลผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุข มีการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ2,3,4,5182559
319.  โครงการเถ้าแก่วัยเด็กPDFเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา เยาวชนใน10 โรงเรียน อบรมนำเรียนแกนนำ 30 คน นักเรียนในโรงเรียน 300 คน เพื่อประกอบอาชีพเป็นเถ้าแก่วัยเด็ก โดยจัดตั้งกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ เช่น การทำขนม งานหัตถกรรม การค้าขายออนไลน์ เพื่อสร้างทักษะในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต1,12, 4182559
320.  โครงการสื่อสารเรื่องเพศของผู้ปกครองกับลูกเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์PDFเป็นการอบรมครูและผู้ปกครอง 60 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการของวัยรุ่น สำหรับนักเรียน มีการอบรมเรื่องเพศศึกษา การอนามัยเจริญพันธุ์ การคุมกำเนิด การฝึกทักษะปฏิเสธ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และจัดทำคู่มือเรื่องการสื่อสารเรื่อเพศ3,4,518,212559
321.  โครงการน้ำเพื่อชีวิต Water Go Green ProjectGlobal Giving Foundation Ford Motor Thailandศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ มหาสารคาม และพุทไธสง 3 ศูนย์ ร่วมมือกันจัดสร้างระบบการจัดการน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียน พร้อมวางท่อระบบน้ำตามแปลงปลูก เพื่อช่วยให้โรงเรียนได้มีกิจกรรมด้านการเกษตรแบบพอเพียง เช่น การปลูกมะนาวในวงบ่อ การปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่จำกัด การนำผลผลิตมาใช้เป็นโครงการอาหารกลางวัน รวมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน6,7,3182559-2562
322.  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบริษัทผู้ผลิต (Producer Company) พื้นที่เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดอุดรธานีกระทรวงการคลังเป็นการศึกษาวิจัยและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยมีวัตถุประสงค์จะพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยการสนับสนุนการสร้างองค์กรชุมชน ในรูปของวิสาหกิจ การผลิตชุมชน “Producer Company” ดำเนินการรอบเขื่อนลำปาว 12 หมู่บ้าน 9 ตำบล 7 อำเภอ 2 จังหวัด (จังหวัดอุดรธานี และกาฬสินธุ์) ด้วยขั้นตอนการศึกษา 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน (2) การประเมินคุณภาพชีวิตด้วยเทคนิคบันได (Ladder) (3) การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วม (AIC) (4) การสนทนากลุ่มกับตัวแทนส่วนราชการ และเอกชนในพื้นที่4182559
323.  โครงการ After SchoolPhilip Morris Internationalเป็นการจัดค่ายอบรมเกี่ยวกับ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้แก่บุตรหลานชาวไร่ยาสูบ ในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อไม่ให้เด็กไปเป็นแรงงานในไร่ยาสูบ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดำเนินการในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุโขทัย น่าน แพร่ เพชรบูรณ์ พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง3,4,5182560-2562
324.  โครงการค่าย STEM Education Campโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสมาคมฯได้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบแนวคิด “แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยจัดทำค่ายที่รวบรวมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าเป็นกิจกรรมเดียวกัน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างสนุกสนาน และมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน และสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีโรงเรียนเข้าร่วม 52 แห่ง จำนวนครูนักเรียน จำนวน 5,278 คน (ณ ธันวาคม 2561) จากการประเมินผล พบว่า มากกว่าร้อยละ 95.0 มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากต่อการเข้าร่วมกิจกรรม สถานที่จัดค่ายได้แก่ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ จังหวัดกระบี่4,7,9,13182560-ปัจจุบัน
325.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาSTAVROS NIARCHOS FOUNDATIONเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ให้กับชาวเขาเผ่าม้ง และเผ่าลาหู่ โดยหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการตรวจสายตาพร้อมตัดแว่นให้กับผู้สูงอายุชาวเขา ตรวจสุขภาพร่างกาย และตรวจสุขภาพฟัน ส่งเสริมอาชีพ การศึกษา ความรู้ เรื่องโรคเอดส์ แก่ยุวสตรีและครอบครัว ส่งเสริมบทบาทสตรี เพื่อให้มีบทบาทในการส่งเสริมงานด้านสุขภาพในชุมชน1,2,3,4,6182560-2562
326.  โครงการส่งเสริมชุมชนและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักเกี่ยวกับกิจการไฟฟ้าและมีส่วนร่วมในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงด้านไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสมาคมฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการไฟฟ้า ในการจัดการอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งวิทยากรแกนนำ ได้นำความรู้ไปจัดการอบรมให้แก่ ชุมชนเป้าหมาย 80 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 2,108 คนใน 4 ภาคของประเทศไทย ผลจากการดำเนินงานพบว่า ประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า และได้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมาคมฯได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานให้แก่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนผู้สนใจ 4,7182561-2562
327.  โครงการธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม Business for Social and Environmental Development Project (BSE)KAFเป็นโครงการเพื่อเผยแพร่แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม สู่ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานวางแผนด้านนโยบายของรัฐ โดยการจัดอบรมแนวคิด “การตลาดเพื่อสังคม” (เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่ ชุมชน และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) ปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มอาชีพในระดับท้องถิ่น ปีที่ 2 –ปีที่3 กลุ่มเป้าหมายจะขยายไปสู่ภาคธุรกิจเอกชน เช่น สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด และภาคธุรกิจอื่นๆในจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ขอนแก่น มหาสารคาม บุรีรัมย์ นครราชสีมา กาญจนบุรี และกระบี่ โครงการฯ11,10,12,13182562-2564
328.  โครงการต้นไม้เพื่อเรากองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ในระดับครัวเรือนและชุมชน พื้นที่ปลูกมีทั้งบริเวณบ้านเรือน ไปจนถึงพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน เช่น วัด โรงเรียน ดำเนินการในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น15,132563-2565