ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยราชสุดาดูงาน PSP.พัทยาระยอง_๒๑๐๔๐๙_7

เจ้าหน้าที่โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา นำคณบดีและคณาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้การเกษตร “Mechai Farm Pattaya” เบิร์ด แอนด์ บี รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี  

news-konrad-team-6

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โครงการธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิ Konrad  Adenauer วันที่ 5 – 7 เมษายน 2564

news-digital-06

โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนชนบท ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมหลักสูตร “ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”