โครงการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง SDGs และพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจ
เพื่อสังคมให้แก่สตรีและเยาวสตรีในพื้นที่ชนบท

ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP)  มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง SDGs และ SDG Localization และสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้นำสตรี และเยาวสตรีในชนบท

โดยเน้นให้กลุ่มอาชีพสตรี และเยาวสตรีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยเสริมทักษะด้านธุรกิจเพื่อสังคม ที่สอดคล้องกับหลักการ SDGs  และอบรมความรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างโอกาส และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และความรู้ทั้งด้านเทคโนโลยี การจัดการ การตลาด และทักษะ และส่งเสริมการเข้าสู่ระบบการผลิตและการตลาดดิจิทัลของกลุ่มสตรี และเยาวสตรี  รวมทั้งส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้กลุ่มองค์กรชุมชน ที่แกนนำสตรีเป็นสมาชิก พัฒนาไปสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนของภาครัฐและเอกชน และการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน  โครงการฯ นี้มีระยะเวลาดำเนิน 7 เดือน (ต.ค.2566 – เม.ย.2567) จะดำเนินการนำร่องในพื้นที่ 5 หมู่บ้านของอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ บ้านหินโคน บ้านโนนมะนาว ตำบลหินโคน บ้านตะกุดเครือปลอก ตำบลจักราช บ้านลุงถ่อน ตำบลศรีละกอ และบ้านม่วง ตำบลหนองพลวง โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่

  1. การจัดอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายหลักใน 2 หลักสูตร หลักสูตรที่ 1 ความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGsการพัฒนาศักยภาพ และบทบาทของสตรีในด้านเศรษฐกิจ ในด้านอาชีพและรายได้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด และหลักสูตรที่ 2 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce)
  2. การจัดกิจกรรมโดยให้กลุ่มเป้าหมายหลักที่ผ่านการอบรมนำความรู้ไปขยายผลในชุมชน
  3. การจัดประชุมสรุปบทเรียน เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปความก้าวหน้า ปัญหาและข้อจำกัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ในด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพ รายได้ รวมทั้งประเมินความพร้อมและจัดทำแผนในการเป็นวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย

มีส่วนร่วมกับเรา

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของโครงการที่เว็บไซต์ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และช่องทางออนไลน์ต่อไปนี้

โครงการนี้สนับสนุนโดย
UNDP Thailand