วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับการดำรงชีพของประชาชนในชุมชนต่างๆ ให้ดีขึ้น
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ เกิดความคิดริเริ่มที่จะเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
  • เพื่อเสริมงานในด้านการพัฒนาแก่ชุมชนต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับฐานะการครองชีพ การสาธารณสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานของประชาชนในชุมชน ต่างๆ ให้ดีขึ้น
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติในด้านประชากรศึกษา การวางแผนครอบครัว และการพัฒนาชุมชนกับประเทศต่างๆ
  • เพื่อจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานสงเคราะห์เด็ก
  • เพื่อจัดให้ได้มาในการถือกรรมสิทธิและจำหน่ายจ่ายโอน ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพัฒนาในเขตชนบทและเขตเมือง
  • เพื่อการจัดทำนิติกรรมใดๆ อันรวมถึงการค้ำประกัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของทางราชการ หรือกิจการในเครือสมาคมฯ หรือ หน่วยงานอื่น เพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์ ต่องานด้านพัฒนาชุมชน การสร้างงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น