คณะผู้บริหาร

management-wilas-techo-200x200

วิลาส เตโช
ผู้อำนวยการ

management-booncherd-200x200

บุญเชิด โพธิ์หมื่นทิพย์
รองผู้อำนวยการ

management-praween-200x200

ประวีณ พยับวิภาพงศ์
ที่ปรึกษา

management-saruda-200x200

ศรุดา แจ้งศิริเจริญ
ที่ปรึกษา

management-sophon-200x200

โสภณ ศิริวงษ์
ที่ปรึกษา

management-chusak-200x200

ชูศักดิ์ จงสมัคร
ที่ปรึกษา

management-sunida-200x200

สุนิดา จิตตานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาชนบท 1

management-boongit-200x200

บุญกิต กงทองลักษณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาชนบท 2

management-aurai-200x200

อุไร หอมทวี
ผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพชุมชนและจัดหาทุน

management-tharinee-200x200

ธาริณี ศรีเรือนทอง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเพื่อสังคม