มาร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลง
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ที่รอโอกาสในสังคม
สมาคมฯ ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ มาแล้วมากกว่า 350 โครงการ อย่างต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน ที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มพลังในการพึ่งตนเอง ทำให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับและถูกนำไปประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
366
โครงการ
1572
กลุ่มอาชีพ
9600
ทุนการศึกษา

ในความสำเร็จ ตลอดระยะ 50 ปี ที่ผ่านมา
สมาคมฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดียิ่ง
จากองค์กร หน่วยงาน และบุคคลหลายๆ ภาคส่วน
ทั้งในและต่างประเทศ

ร่วมบริจาคให้กับโครงการที่คุณสนใจ

ร่วมสนับสนุนการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ให้แก่เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

เด็กและเยาวชนกว่า 2 ล้านคน ในประเทศไทย ยังไม่อาจจะเข้าถึงการเรียนรู้ในอีกหลายๆ ด้าน เพราะความยากจน ร่วมกันมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากการเรียนรู้ให้เขาเหล่านั้น ด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแรงบรรดาลใจให้แก่เด็กๆในการพัฒนาตัวเองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมมอบโอกาสในการศึกษาต่อให้กับเด็กที่ยากจน ด้อยโอกาส

ประเทศไทยยังมีเด็กและเยาวชนมากกว่า 2.5 ล้านคน กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก เพราะความยากจนของครอบครัว ทำให้ขาดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไปสู่มีชีวิตที่ดีกว่าด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆเหล่านี้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจนในชนบทไทย

40% ของผู้สูงอายุในชนบทของประเทศไทย หรือประมาณ 5.1 ล้านคน ไม่มีรายได้ ไม่มีอาชีพ และมีข้อจำกัดด้านสุขภาพและกายภาพในการดำเนินชีวิต  พวกเขายังคงต้องการจะมีงานและมีเงิน ที่จะช่วยให้ดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคง

มาร่วมกันต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการต้นไม้เพื่อเรา

ในสภาวะที่ภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากภัยธรรมชาติ และโรคภัยไข้เจ็บ มาร่วมกันบรรเทาความรุนแรงของสถาณการณ์นี้ ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับชุมชนชนบทในการปลูกและดูแลต้นไม้แทนพวกเรา ที่ไม่มีเวลาและไม่มีสถานที่ ให้ต้นไม้ได้เติบโตยืนต้นช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดอุณหภูมิความร้อน และเพิ่มออกซิเจน เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ร่วมสนับสนุนโครงการจัดการน้ำเพื่อชุมชน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในชนบท

ในแต่ละปี มีพื้นที่กว่า 2 แสนไร่ ในชนบทของประเทศไทยต้องประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ชุมชนชนบทจำนวนไม่น้อย ต้องประสบกับสภาวะการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมไปถึงน้ำสำหรับการเกษตรกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านสุขภาพอนามัย และการประกอบอาชีพ
หนทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ คือ การช่วยให้ชุมชนได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เหมาะสมและ มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน