การประชุมปฎิบัติการจัดทำร่างแบบประเมินและคู่มือสำหรับผู้ประเมิน โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ วันที่ 6-8 เมษายน 2564

Continue reading

เจ้าหน้าที่โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา นำคณบดีและคณาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้การเกษตร “Mechai Farm Pattaya” เบิร์ด แอนด์ บี รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี  

Continue reading

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โครงการธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิ Konrad  Adenauer วันที่ 5 – 7 เมษายน 2564

Continue reading

โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนชนบท ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมหลักสูตร “ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

Continue reading