สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (สปช.)

Population and Community Development Association (PDA)

จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2517 เพื่อดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบทและเขตเมือง และได้ดำเนินงานโครงการต่างๆ มามากกว่า 300 โครงการอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงสาธรณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ และทิศทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เป็นสถาบันเอกชนเพื่อการสาธารณประโยชน์ ที่ได้รับการพิจารณากำหนดให้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า

กิจกรรมที่ดำเนินงาน

  • การส่งเสริมสนับสนุนงานวางแผนครอบครัวและการสาธารณสุขมูลฐาน
  • การสร้างความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์
  • การพัฒนาและส่งเสริมรายได้ของชาวชนบท
  • การส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจเอกชนเข้าร่วมในการพัฒนาชนบท
  • การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
  • การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพของสตรีและเด็ก
  • การบรรเทาสาธารณภัยชุมชน