รางวัลที่สมาคมฯ ได้รับ

 1. รางวัลมีชัย วีระไวทยะ สาขาการพัฒนาสังคมชนบท ในโครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมโดยการสนับสนุนของ  มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2550-2559
 2. รางวัลโครงการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ปี 2545 จาก UNEP สำหรับโครงการพัฒนาหมู่บ้านซับใต้ซึ่งเป็น 1 ใน27 โครงการทั่วโลก
 3. รางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองกึ่งศตวรรษ การสถาปนา องค์การอนามัยโลก 2541
 4. รางวัล The International Co-Operation Prize of the All China Population Award  จากคณะกรรมการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  เมื่อ  6 พฤศจิกายน 2541
 5. รางวัลโครงการผู้รักษาสิ่งแวดล้อม ปี 2535 หรือ Global 500 จาก United Nations Environment Programme (UNEP)  สำหรับ โครงการพัฒนาหมู่บ้านซับใต้  จ.นครราชสีมา
 6. รางวัลดีเด่น ด้านการตลาดประจำปี 2527 สาขาส่งเสริมสังคม ของ Thailand Marketing Award จากโครงการรณรงค์
  การทำหมันชาย

รางวัลที่ผู้ก่อตั้งได้รับ

 1. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาสาธารณสุข  ประจำปี  2552
 2. รางวัลผู้นำด้านธุรกิจเพื่อสังคม ปี 2551 จากมูลนิธิสกอลล์ (Skoll) เพื่อนำไปขยายโครงการธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย
 3. รางวัล Gates Award for Global Health 2007 จาก The Bill & Melinda Gates Foundation
 4. รางวัลนิเคอิเอเซีย (Nikkei Asia Prizes) สาขาการพัฒนา ปี 2550  จากหนังสือพิมพ์นิเคอิ แห่งประเทศญี่ปุ่น
 5. รางวัลเอกบุรุษ ประจำปี 2550 จากสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
  โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 6. รางวัล Asian Hero Award (2549) จากนิตยสาร Time Magazine เป็นหนึ่งในฮีโร่ 60 คน  จากทวีปเอเชีย  มีผลงานความก้าวหน้าด้านการแก้ปัญหาความยากจนในชนบท มีบทบาทในงานวางแผนครอบครัว และการป้องกันการแพร่ขยายของโรคเอดส์ ทั้งทางด้านการสร้างนโยบายและการให้การศึกษากับระดับรากหญ้า
 7. รางวัล Special Lifetime Achievement Award from Asian Forum on Corporate Social Responsibility ประจำปี  2549
 8. รางวัลดีเด่น ด้านประชากรแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (The Third All China Population Award) ประจำปี 2541 ในฐานะที่อุทิศตนต่องานด้านประชากร และการวางแผนครอบครัวอย่างจริงจังตลอดจนความพยายามที่จะส่งเสริมมิตรภาพ และความร่วมมืออันดีต่อกันระหว่างประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รางวัลนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 และเป็นครั้งแรกที่ทางรัฐบาลจีนได้มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้แก่บุคคลจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 9. รางวัลประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำปี 2540 (ยู เอ็น เอฟ พี เอ)  จากองค์การสหประชาชาติ
 10. รางวัล Twenty Great Asians Award (2538) จากนิตยสาร Asia week Magazine เป็นหนึ่งในชาวเอเชียผู้โดดเด่น 20 คน ระหว่างปี 2518 – 2538 ผู้ริเริ่มในงานด้านการวางแผนครอบครัว การป้องกันโรคเอดส์ รวมทั้งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ในการชักชวนภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานพัฒนาชนบท หรือที่เรียกว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเอกชน(Corporate  Social  Responsibility” or “CSR”).
 11. รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ประจำปี 2537 จากมูลนิธิ รามอน แมกไซไซ
 12. รางวัล International Health Award For Leadership (2533) ผลงานดีเด่นด้านสาธารณสุข ประชากร และการพัฒนา
  ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา จากสภาแห่งชาติ เพื่อการอนามัยระหว่างประเทศ (National Council for International Health)
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 13. รางวัลเกียรติคุณ “วางแผนครอบครัวดีเด่น” (2533) (Friend of Family Planning) จากสมาคมวางแผนครอบครัวและสุขภาพทางการเจริญพันธุ์ (National Family Planning  and Reproductive Health Association)   แห่งสหรัฐอเมริกา
 14. รางวัลเกียรติคุณ Hugh Moor Award (2532) ความคิดเห็นริเริ่ม และความเข้าใจในปัญหาประชากร โดยคณะกรรมการ Population Crisis
 15. รางวัลเกียรติคุณ Margaret Sanger Award (2532) ผลงานดีเด่นในการวางแผนครอบครัวของโลก โดยสหพันธ์วางแผนครอบครัวแห่งอเมริกา
 16. รางวัลเกียรติคุณสังข์เงิน (2525) ผลงานดีเด่นในการใช้วิทยาการประชาสัมพันธ์ สาขาสร้างสรรทัศนคติที่ถูกต้อง
  โดยสมาคมประชาสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย (พล.อ.เปรม ติณณสูลานนท์  นายกรัฐมนตรี)
 17. รางวัล United National Gold Peace Medel (2524) เป็นรางวัลร่วมกับรางวัลสรรเสริญจากกองทุน Paul G. Hoffman
 18. รางวัลสรรเสริญจากกองทุน Paul G. Hoffman (2524) ผลงานความก้าวหน้าด้านการวางแผนครอบครัวผสมผสาน
  งานสาธารณสุข  และการปรับสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทไทยให้ดียิ่งขึ้น