โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณพื้นที่ตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการ ปตท.พัฒนาหมู่บ้านตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จำนวน 30 หมู่บ้าน จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินงานในพื้นที่ 3 อำเภอที่ตั้งอยู่ตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติจังหวัด กาญจนบุรี ได้แก่อำเภอไทรโยค อำเภอทองผาภูมิและอำเภอด่านมะขามเตี้ย สนับสนุนโครงการโดย ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 8 กาญจนบุรี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มี คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีขึ้นคนในสังคมอยู่ดีมีความสุข มีการรวมกลุ่ม ของชุมชน ร่วมกันดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ประชุมระดมความคิดเพื่อพิจารณาดำเนินโครงการตามความเหมาะสมของแต่ละหมู่บ้าน ร่วมกับประชาชนเป้าหมายในพื้นที่ มีผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ประกอบด้วย

กิจกรรมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ดำเนินการพัฒนาอาชีพในรูปแบบของกลุ่มอาชีพ จำนวน 16 กลุ่มได้แก่ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มทำพริกแกง กลุ่มสตรีทำสมุนไพรและกลุ่มผลิตไม้กวาด โดยเน้นการสร้างเครือข่ายกลุ่ม และการใช้เทคโนโลยีลดพลังงาน การสร้างรายได้ จากการจำหน่ายวัตถุดิบ การพัฒนาอาชีพครัวเรือน 700 ครัวเรือน ผ่านการอบรมให้ความรู้เกษตรพื้นที่จำกัด การใช้เทคโนโลยี การลดพลังงานและการสนับสนุนเงินทุน การส่งเสริมการตลาดออนไลน์ จำนวน 12 หมู่บ้าน ที่ได้รับการเรียนรู้การตลาดออนไลน์ การสร้างเพจ เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อนำเสนอสินค้า

กิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม

ส่งเสริมโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสู่ชุมชน เสริมสร้างการเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน

เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืนแก่ “ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน” เป็นองค์กรขยายผลพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และกลุ่มอาชีพทำกิจกรรมเพื่อสังคม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (ธุรกิจแบ่งปัน)

กิจกรรมด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณที่ระบบนิเวศน์ฟื้นตัว กลับสู่สภาพเดิมได้ สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนในการจัดการดิน ป่าไม้ น้ำ และขยะ

มีส่วนร่วมกับเรา

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของโครงการที่เว็บไซต์ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และช่องทางออนไลน์ต่อไปนี้

โครงการนี้สนับสนุนโดย
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)