โครงการธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Business for Social and Environmental Development Project: BSE)

เป็นโครงการที่สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Konrad Adenauer Stiftung (KAS) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยจัดอบรมแนวคิดระบบเศรษฐกิจการตลาดเพื่อสังคม (Concept of Social Market Economy) ซึ่งระบบ “การตลาดเพื่อสังคม” นั้นเป็นแนวคิดที่ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มธุรกิจชุมชน ให้มีโอกาสได้เรียนรู้และเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อออนไลน์ ตอบโจทย์การตลาดแห่งยุคสมัยใหม่ โครงการนี้เริ่ม (ปี 2562-2564) ระยะเวลา 3 ปี โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจการตลาดเพื่อสังคมตามความต้องการของท้องถิ่น” ให้กับ 35 กลุ่มธุรกิจ (ศูนย์ฯ ละ 5 กลุ่ม) ในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงาน 7 ศูนย์ฯ สาขา ของสมาคมฯ ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ เชียงราย บุรีรัมย์ มหาสารคาม ขอนแก่น นครราชสีมา และกาญจนบุรี เพื่อทบทวนแนวคิดในระบบเศรษฐกิจการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์ฯ ได้จัดหาวิทยากรจัดอบรมความรู้ด้านต่างๆ ให้กลุ่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจของกลุ่ม เช่น อบรมการพัฒนากลุ่ม การพัฒนาด้านการตลาด อบรมเพิ่มกลยุทธ์ เทคนิคการตลาดออนไลน์ การไลฟ์สดขายสินค้า เทคนิคการสร้างเพจให้น่าสนใจเพื่อเพิ่มยอดขาย เทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ การตลาดออนไลน์สู่มืออาชีพให้กับกลุ่มธุรกิจ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “บทเรียนและแนวทางปฏิบัติงานที่ดีที่สุด” ให้กับตัวแทนสมาชิกกลุ่ม พร้อมด้วยตัวแทนภาครัฐ ภาคท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

โครงการKAS-BSE ระยะที่ 2 (ปี2565-2567)

ปัจจุบันมีสมาชิก 56 กลุ่มธุรกิจ แต่ละศูนย์ฯ สาขา มีสมาชิกเพิ่มจาก 5 กลุ่มเป็น 8 กลุ่มธุรกิจ เพิ่มความเข้มข้นของกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมอย่างมีนวัตกรรมและยั่งยืน และในปี2565 ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่โครงการ 2 ครั้ง และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง เรื่องการสื่อสารดิจิทัลและกฎเกณฑ์เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างมีนวัตกรรม ความยั่งยืนในทางปฏิบัติเพื่อเป้าหมายการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จัดทัศนศึกษาดูงานธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ – การศึกษาดูงานเพื่อธุรกิจที่ก้าวหน้าอย่างมีนวัตกรรมและยั่งยืน เพื่อต่อยอดสนับสนุนการทำธุรกิจของกลุ่ม พัฒนาศักยภาพกลุ่มให้สามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตของกลุ่มให้เน้นการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น อีกทั้งสร้างโอกาสเท่าเทียมกันให้กลุ่มธุรกิจชุมชน ได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน ในสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

ปี 2566 นี้ โครงการKAS-BSE วางแผนจัดประชุมเจ้าหน้าที่โครงการ 2 ครั้ง และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง
เริ่มในเดือนมิถุนายน (7 ศูนย์ฯ สาขา) เตรียมแผนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่องการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม จัดอบรมเรื่องการยกระดับศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจชุมชน ครั้งที่ 3 ในเดือนกันยายน-ตุลาคม) จัดอบรมเรื่องแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการสร้างความร่วมมือเพื่อธุรกิจที่มีนวัตกรรม ซี่งปีนี้ได้เพิ่มตัวแทนเยาวชนของแต่ละกลุ่มเข้าร่วมอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจด้านกฎระเบียบ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ให้มีความตระหนัก เพิ่มจิตสำนึก มีทักษะรู้วิธีปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีองค์ความรู้เพื่อดำเนินธุรกิจกลุ่ม โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 25-28 เมษายน 2566 จัดสัมมนาแผนการดำเนินงานปี 2566 ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในโครงการKAS-BSE ณ ห้องประชุม ซี แอนด์ ซี กระบี่ ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อสร้างความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติงานในโครงการร่วมกัน

โครงการKAS-BSE ได้พัฒนาศักยภาพกลุ่มธุรกิจ ให้มีโอกาสเรียนรู้การใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านตัวสินค้า ช่องทางการจัดจำหน่าย ให้ทันต่อสถานการณ์การตลาด อีกทั้งเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดจำหน่ายสินค้าของชุมชนโดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์บนเว็บไซต์ Cottageoutlet.com ตลาดสินค้าชุมชนของโครงการเป็นการช่วยเพิ่มจำนวนสินค้าของชุมชนเข้าสู่ระบบการตลาดออนไลน์ ให้กับกลุ่มธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิต และผู้บริโภค ให้ทันต่อสถานการณ์การตลาดในปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้น

มีส่วนร่วมกับเรา

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของโครงการที่เว็บไซต์ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และช่องทางออนไลน์ต่อไปนี้

โครงการนี้สนับสนุนโดย
Konrad Adenauer Stiftung (KAS)