โครงการ Water Go Green –การจัดการน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สมาคมฯ พัฒนาประชากรและชุมชน โดยศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ฟอร์ด ประเทศไทย จำกัด อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 จนปัจจุบัน ย่างเข้าสู่ปีที่ 8มุ่งเน้นที่จะสร้างต้นแบบการจัดสรรทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพสำหรับใช้ในการเกษตรการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ จ.ระยองกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ มีมากกว่า 2,000 ครัวเรือน โดยมีทั้งโรงเรียน ครู นักเรียน ชุมชน และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล ได้แก่ โรงเรียนคลองน้ำแดง โรงเรียนบึงดาต้า ต.หนองไร่   อ.ปลวกแดง  โรงเรียนสองพี่น้อง  ชุมชนบ้านจำรุง   โรงเรียนวัดเกาะลอย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตะวันออก (เกาะมันใน) อ.แกลง โรงเรียงแก่งหวาย อ.วังจันทร์   โรงเรียนวัดเกาะ อ.บ้านค่าย โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

กิจกรรมที่ส่งเสริม และสนับสนุนในโครงการมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเช่นการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการเกษตรสำหรับเครื่องปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ เครื่องตีน้ำเติมอากาศ และไฟฟ้าส่องสว่างรถเข็นพลังแสงอาทิตย์สำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลและไฟฟ้าเข้าไม่ถึงการสร้างถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่  การติดตั้งเครื่องกรองน้ำสำหรับน้ำดื่ม การสร้างแปลงเกษตรแบบใช้พื้นที่น้อย น้ำน้อย และแรงน้อย   ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโครงการได้เกิดประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมายเป็นอย่างมากในด้านการช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า  และช่วยให้สามารถดำเนินกิจกรรมการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อนำมาบริโภคและจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังเป็นต้นแบบของการทำเกษตร ที่มีการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิให้กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่มาศึกษาดูงาน

มีส่วนร่วมกับเรา

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของโครงการที่เว็บไซต์ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และช่องทางออนไลน์ต่อไปนี้

โครงการนี้สนับสนุนโดย
Ford Thailand