คณะกรรมการ

board-mechai

นายมีชัย วีระไวทยะ
นายกสมาคมฯ

board-juree-200x200

รศ.ดร. จุรี วิจิตรวาทการ
อุปนายก

board-tavatchai-200x200

นายธวัชชัย ไตรทองอยู่
กรรมการและเลขาธิการ

board-prasit-200x200

นายประสิทธิ์ ตันสุวรรณ
กรรมการและนายทะเบียน

board-wilas-techo-200x200

นายวิลาส เตโช
กรรมการและเหรัญญิก

management-tharinee-200x200

นางธาริณี ศรีเรือนทอง
กรรมการและปฏิคม

board-kirin-200x200

นายกิรินทร์ ชัชวาลวงศ์
กรรมการ

board-thepanom-200x200

รศ.นพ. เทพนม เมืองแมน
กรรมการ

board-manoo-200x200

นายมนู เลียวไพโรจน์
กรรมการ

board-yoot-200x200

นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก
กรรมการ

board-chaipak-200x200

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
กรรมการ

board-sahas-200x200

นายสหัส ตรีทิพยบุตร
กรรมการ

board-booncherd-200x200

นายบุญเชิด โพธิ์หมื่นทิพย์
กรรมการ

board-sondhi-200x200

ดร. สนธิ เตชานันท์
กรรมการ

board-wuthinun2033-200x200

พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ
กรรมการ

management-praween-200x200

นายประวีณ พยับวิภาพงศ์
กรรมการ

management-sunida-200x200

นางสาวสุนิดา จิตตานนท์
กรรมการ