ศูนย์/สาขา สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ จังหวัดกระบี่

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ จังหวัดกระบี่ อยู่ที่เลขที่ 441 หมู่1 บ้านทุ่ง ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทรศัพท์ (075)694301-7 โทรสาร (075)694070 E-mail : kb@pda.or.th   ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 อยู่ที่เลขที่ 441 หมู่ 1 บ้านทุ่ง ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทรศัพท์(075)694301-7 โทรสาร(075)694070 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ปตท.ในพื้นที่ภาคใต้...

Continue reading

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานราชบุรี  จังหวัดราชบุรี ที่ตั้งสำนักงาน   เลขที่  75 หมู่ 7  บ้านหุบมะกล่ำ  ถนนลำไย   ตำบลบ้านเลือก  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 70120 โทรศัพท์   (032) 234364 -5 โทรสาร (032) 234367 E-mail : rb@pda.or.th   ด้วยความตระหนักต่อความรับผิดชอบทางสังคมของโรงไฟฟ้าราชบุรี  และกลุ่มบริษัทในเครือ  บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  จึงมีแนวทางการดำเนินงานอย่างจริงจังในการดำเนินงานด้านสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามและความไว้วางใจต่อกัน   ด้วยการวางตนเป็น “หุ้นส่วน” ของชุมชนและสังคมเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดย เฉพาะชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี ...

Continue reading

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่เลขที่  269/1 บ้านพุน้อย  หมู่ 7  ตำบลลุ่มสุ่ม  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 71150 โทรศัพท์ (034) 591977 โทรสาร (034) 591979 E-mail : sy@pda.or.th     การจัดตั้งศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค สืบเนื่องมาจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-สหภาพพม่า และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนหมู่บ้านตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติฯ ผ่าน  จึงได้มอบหมายให้สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพ  ชีวิตของประชาชนตามแนวท่อก๊าซ โดยศูนย์ฯ ไทรโยค   เป็นศูนย์ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ดังกล่าว ศูนย์ฯ  ก่อตั้งเมื่อวันที่...

Continue reading

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่เลขที่ 30 หมู่ 13  ตำบลแก่งเลิงจาน  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ (043) 777160 และ (043) 777060 โทรสาร (043) 777520 E-mail : msk@pda.or.th   ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานมหาสารคาม (Community Based Integrated Rural Development Mahasarakham – CBIRD-MSK)  ก่อตั้งเมื่อวันที่  2 ตุลาคม พ.ศ....

Continue reading

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ เลขที่151 ถนนมิตรภาพ(กม.404) ตำบล บ้านไผ่ อำเภอ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110 โทร 043 242 032 ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ (Community Based Integrated Rural Development : CBIRD Ban Phai) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อตุลาคม 2524 ตั้งอยู่ที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 404 บริเวณปากทางเข้าบ้านหนองผือ  เลขที่151  หมู่ 1...

Continue reading

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่ ตู้ ป.ณ.1   อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์  31130 โทรศัพท์ (044) 661569 ,661574 โทรสาร (044) 661574 E-mail : lpm@pda.or.th   ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2540  ภายใต้ชื่อศูนย์สิ่งแวดล้อมชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจาก  DANISH  COOPERATION FOR  ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (DANCED) ประเทศเดนมาร์ค ภารกิจสำคัญ คือ...

Continue reading

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่  81 หมู่ 6  ถนนโชคชัย-เดชอุดม  ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  31110 โทรศัพท์ (044) 657145-7 โทรสาร  (044)  657084 E-mail : cbirdnr@pda.or.th   ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง (Community Based Integrated Rural Development – CBIRD-NR) ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2527   ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลแคนาดา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก...

Continue reading

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่ 505 หมู่ 1 บ้านพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทรศัพท์(044)689397 โทรสาร(044)689120 E-mail : pts@pda.or.th   อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอำเภอแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ดำเนินงานโครงการวางแผนครอบครัวชุมชน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517 การให้บริการด้วยระบบอาสาสมัครวางแผนครอบครัวชุมชน การให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้บริการยาเม็ดคุมกำเนิด และถุงยางอนามัยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และสมาคมฯ ได้ขยายงานด้านการฝึกอบรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจัดตั้งศูนย์วิทยาการพื้นบ้านขึ้นวันที่ 15 มิถุนายน 2523 โดยมีการดำเนินโครงการส่งเสริมวิทยาการชุมชนในระดับหมู่บ้าน...

Continue reading

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้   จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่98 หมู่6 บ้านซับใต้ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 31320 โทรศัพท์ (036)346219-20 โทรสาร(036)227066 E-mail : st@pda.or.th   ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2528 โดยได้เริ่มโครงการพัฒนาชนบทเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมขึ้น ร่วมกับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย และกรมป่าไม้ ที่หมู่บ้านซับใต้ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีระยะเวลาของโครงการ 10 ปี การดำเนินการใน 2 ปีแรกเป็นโครงการทดลองเพื่อหารูปแบบและวิธีการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมกิจกรรมเป็นการมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจนของชาวบ้านโดยการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่มีอยู่เดิม และหากิจกรรมเสริมรายได้ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับชาวบ้านเพื่อลดการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

Continue reading

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช  จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่146 หมู่14 บ้านโนนพฤกษ์ ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 โทรศัพท์(044) 399949 โทรสาร(044) 399949 E-mail : ck@pda.or.th ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช ตั้งอยู่เลขที่146 หมู่ 14 บ้านโนนพฤกษ์ ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  1  มกราคม พ.ศ. 2531 ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์กร GTZ ประเทศเยอรมัน มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในอำเภอจักราช...

Continue reading