ศูนย์/สาขา

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ตั้งอยู่ที่ เลขที่151 ถนนมิตรภาพ(กม.404) ตำบล บ้านไผ่ อำเภอ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
โทร 043 242 032
ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ (Community Based Integrated Rural Development : CBIRD Ban Phai) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อตุลาคม 2524 ตั้งอยู่ที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 404 บริเวณปากทางเข้าบ้านหนองผือ  เลขที่151  หมู่ 1  ถนนมิตรภาพ  ตำบลบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น   มีพื้นที่ 21 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา  เดิมมีงานพัฒนาแหล่งน้ำในชื่อ ศูนย์พัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งต่อมาได้รวมเข้ากับศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเสริมงานภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในกิจกรรมการพัฒนาชนบท  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและพึ่งตนเองของชุมชนเป็นสำคัญ

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่  มีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุมเขตจังหวัดต่างๆ  ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ  กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ คือ งานวางแผนครอบครัว  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาแหล่งน้ำ  การอนุรักษ์ป่าและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท การส่งเสริมอุตสาหกรรมชนบทการส่งเสริมองค์กรประชาชน  การส่งเสริมประชาธิปไตย  การวางแผนครอบครัวและการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์