ศูนย์/สาขา

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ตั้งอยู่ที่ ตู้ ป.ณ.1   อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์  31130

โทรศัพท์ (044) 661569 ,661574

โทรสาร (044) 661574

E-mail : lpm@pda.or.th

 

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2540  ภายใต้ชื่อศูนย์สิ่งแวดล้อมชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจาก  DANISH  COOPERATION FOR  ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (DANCED) ประเทศเดนมาร์ค ภารกิจสำคัญ คือ การสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้ฝึกอบรมด้านการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย   วัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอำเภอลำปลายมาศ และใกล้เคียงให้สามารถดำเนินชีวิตในรูปแบบของความพอเพียงและยั่งยืน การดำเนินงานเน้นการชักชวนหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ด้านธุรกิจทั้งภายในและนอกประเทศเข้ามาสนับสนุนหมู่บ้านชนบท พร้อมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนเป็นหุ้นส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาตนเองและชุมชน

โครงการพัฒนาชนบท   ที่ได้ดำเนินการ ได้แก่

  1. โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน (VDP) เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตชนบท ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนและร่วมปฏิบัติในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง ในลักษณะเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาโดยศูนย์ฯ  ทำหน้าที่ประสานงานกับบริษัท สถาบัน ผู้สนับสนุนงบประมาณ
  2. โครงการวิทยาลัยข้าวไทย เพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิแดงและข้าวขาวดอกมะลิ 105
  3. โครงการเงินกู้สายสัมพันธ์สร้างอาชีพแก่ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS-PPPP (โครงการปาท่องโก๋) โดย PFIZER และ UNAIDS
  4. โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
  5. โครงการ การมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย (KONRAD / VDP)
  6. โครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.)
  7. ศูนย์ฯ สาธิตด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้สนใจทั่วไป โดยมี  กิจกรรมด้านพืช เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษ การขยายพันธุ์มะม่วง
    กิจกรรมด้านสัตว์ ปลา  เป็ด ไก่พื้นบ้าน ไก่ไข่  หมูหลุม  กบ  และกิจกรรมโรงสีข้าว การสีข้าวหอมมะลิแดง