ศูนย์/สาขา

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

ตั้งอยู่เลขที่ 30 หมู่ 13  ตำบลแก่งเลิงจาน  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ (043) 777160 และ (043) 777060

โทรสาร (043) 777520

E-mail : msk@pda.or.th

 

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานมหาสารคาม (Community Based Integrated Rural Development Mahasarakham – CBIRD-MSK)  ก่อตั้งเมื่อวันที่  2 ตุลาคม พ.ศ. 2524   มีพื้นที่ดำเนินงานครอบคลุมอำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  กาฬสินธุ์  และยโสธร กิจกรรมที่ดำเนินการ คือ  งานด้านการวางแผนครอบครัวชุมชน  การรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์  การพัฒนาแหล่งน้ำ และปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม   โดยการเน้นให้คนในชุมชนได้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ต่อมาศูนย์ฯ ได้มีการขยายขอบข่ายงานด้านการพัฒนาชนบท การให้บริการและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านรายได้   การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาองค์กรชุมชน   การชักชวนภาคธุรกิจเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานพัฒนาชนบทรวมทั้งการส่งเสริมอุตสาหกรรมชนบท