ศูนย์/สาขา

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์

ตั้งอยู่เลขที่ 505 หมู่ 1 บ้านพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

โทรศัพท์(044)689397

โทรสาร(044)689120

E-mail : pts@pda.or.th

 

อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอำเภอแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ดำเนินงานโครงการวางแผนครอบครัวชุมชน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517 การให้บริการด้วยระบบอาสาสมัครวางแผนครอบครัวชุมชน การให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้บริการยาเม็ดคุมกำเนิด และถุงยางอนามัยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และสมาคมฯ ได้ขยายงานด้านการฝึกอบรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจัดตั้งศูนย์วิทยาการพื้นบ้านขึ้นวันที่ 15 มิถุนายน 2523 โดยมีการดำเนินโครงการส่งเสริมวิทยาการชุมชนในระดับหมู่บ้าน ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดย APPROPRIATE TECHNOLOGY INTERNATIONAL (ATI) และโครงการอบรมการเกษตรการจัดการฟาร์มและสุขภาพอนามัย โดยมูลนิธิ KONRAD ADENEUR FOUNDATION (KAF) สนับสนุนงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2525 สมาคมฯ ได้ดำเนินการงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติม จึงได้ตั้งศูนย์พัฒนาแหล่งน้ำขึ้นอีก 1 แห่ง โดย GERMAN AGRO ACTION (GAA) สนับสนุนงบดำเนินการโครงการน้ำดื่ม น้ำใช้ชุมชน ส่งเสริมการจัดหาอุปกรณ์กักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค และการบริโภคที่ถูกสุขอนามัย โดยการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (ถังน้ำฝนมีชัย) ขนาด 11.3 ม3 โอ่งน้ำ  ตลอดจนถังเก็บน้ำฝนอีกหลายรูปแบบ ซึ่งสมาคมฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ.2530 ได้รวมศูนย์พัฒนาวิทยาการพื้นบ้านและศูนย์พัฒนาแหล่งน้ำเข้าเป็นศูนย์เดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานพุทไธสง และมีกิจกรรมจนถึง ณ ปัจจุบัน ดังนี้ โครงการฝาย โครงการปฏิรูปการพัฒนาหมู่บ้านชนบทผสมผสาน โครงการอบรมผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม โครงการธุรกิจเพื่อสังคม โครงการริเริ่มการป้องกันเอดส์ในประเทศไทย โดยภาคเอกชน โครงการบาดาลลอยฟ้า โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและพัฒนาสุขาภิบาล โครงการพัฒนาลุ่มน้ำขนาดเล็ก โครงการธนาคารผัก โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการเรือนเพาะชำกล้าไม้ โครงการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน