ศูนย์/สาขา

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้   จังหวัดนครราชสีมา

ตั้งอยู่เลขที่98 หมู่6 บ้านซับใต้ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 31320

โทรศัพท์ (036)346219-20

โทรสาร(036)227066

E-mail : st@pda.or.th

 

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2528 โดยได้เริ่มโครงการพัฒนาชนบทเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมขึ้น ร่วมกับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย และกรมป่าไม้ ที่หมู่บ้านซับใต้ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีระยะเวลาของโครงการ 10 ปี การดำเนินการใน 2 ปีแรกเป็นโครงการทดลองเพื่อหารูปแบบและวิธีการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมกิจกรรมเป็นการมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจนของชาวบ้านโดยการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่มีอยู่เดิม และหากิจกรรมเสริมรายได้ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับชาวบ้านเพื่อลดการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ อันจะส่งผลต่อการป้องกันและควบคุมดูแลมิให้มีการกระทำในสิ่งที่ทำลายสภาวะแวดล้อม และระบบนิเวศโดยการจัดตั้งกลุ่มในรูปแบบของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง โครงการได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก German Agro Action (GAA) และสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2538

ในปี พ.ศ.2538 ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนโครงการโดย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT) จำนวนพื้นที่ 1,520 ไร่ ปี พ.ศ.2541 – ปัจจุบัน ได้ดำเนินกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านการเกษตร และบริการที่พัก – อาหาร

นอกจากนี้ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ เหมาะสำหรับเป็นสถานที่สำหรับการจัดการดูงาน จัดประชุม สัมมนา และการทัศนศึกษาด้วยบรรยากาศธรรมชาติ ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาติดกับเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

กิจกรรมสำหรับผู้สนใจธรรมชาติ

  • กิจกรรมการเกษตรเช่น การปลูกผัก การเพาะเห็ด
  • การส่งเสริมอาชีพและสิ่งแวดล้อม
  • การรีดนมวัว
  • การอนุรักษ์ธรรมชาติ
  • การเดินป่า