ศูนย์/สาขา

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ที่ตั้งสำนักงาน   เลขที่  75 หมู่ 7  บ้านหุบมะกล่ำ  ถนนลำไย   ตำบลบ้านเลือก  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์   (032) 234364 -5

โทรสาร (032) 234367

E-mail : rb@pda.or.th

 

ด้วยความตระหนักต่อความรับผิดชอบทางสังคมของโรงไฟฟ้าราชบุรี  และกลุ่มบริษัทในเครือ  บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  จึงมีแนวทางการดำเนินงานอย่างจริงจังในการดำเนินงานด้านสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามและความไว้วางใจต่อกัน   ด้วยการวางตนเป็น “หุ้นส่วน” ของชุมชนและสังคมเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดย เฉพาะชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี  จึงได้มอบหมายให้สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน    เป็นผู้ศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลสามเรือน ตำบลพิกุลทอง   ตำบลท่าราบ   ตำบลบางป่า ตำบลบ้านสิงห์  ตำบลดอนทราย  ตำบลแพงพวย  และตำบลบ้านไร่  อำเภอเมือง   อำเภอโพธาราม   และอำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  รวมทั้งสิ้น 72 หมู่บ้าน  ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2546   ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2547   และดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลวัดแก้ว รวม 11 หมู่บ้าน ในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550  หลังจากดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนแล้วเสร็จ สมาคมฯ   ได้เสนอแผนพัฒนาต่อ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)  และได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ  “โครงการโรงไฟฟ้าราชบุรีพัฒนา”   โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 5  ปี   ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2547   ถึงเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2552  ครอบคลุมพื้นที่ 84 หมู่บ้าน 9 ตำบล 4 อำเภอ ของจังหวัด โดยสมาคมฯ  ได้ก่อตั้ง “ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานราชบุรี” ขึ้นเมื่อวันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรีพัฒนา และดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี   โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานภายในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ให้บริการกับประชาชนในด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การอบรม สัมมนา  การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร รวมถึงเป็นสถานที่เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ   และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2549  สมเด็จพระราชินีอาชิ เชอริง เป็มวังชุก  แห่งประเทศภูฏาน  ได้ทรงเสด็จเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานราชบุรี เป็นการส่วนพระองค์  ศูนย์ฯ ราชบุรี จึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการด้วย