การปลูกผักสวนครัวแบบที่ใช้พื้นที่ น้ำ และพลังงานน้อย
“โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้สำหรับผู้สูงอายุ”  เป็นโครงการที่สมาคมฯ ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีอาชีพ ที่จะสร้างรายได้ด้วยตัวเอง และมีอาหารที่มีคุณภาพไว้รับประทานอย่างเพียงพอ  โดยส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวให้กับผู้สูงอายุ แบบที่ใช้พื้นที่น้อย น้ำน้อย แรงน้อย แต่ให้ผลผลิตที่เพียงพอต่อดำรงชีวิตได้  และยังมีผลผลิตส่วนหนึ่งไว้บริโภคเอง ได้นำส่วนที่เกินจากการบริโภคไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้สำหรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป
ผู้สูงอายุจะได้รับการอบรมและชุดปลูกต้นไม้ตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ชุดปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์(น้ำนิ่ง)

ชุดปลูกนี้ราคา 400บาท ประกอบด้วย ตะกร้า กะละมัง เมล็ดพันธุ์ มะพร้าวสับ และดินปลูก

ชุดดปลูกผักเข่ง

ชุดปลูกนี้ราคา 200บาท ประกอบด้วย เข่ง เมล็ดพันธุ์ มะพร้าวสับ และดินปลูก

ชุดปลูกถั่วงอก

ชุดปลูกนี้ราคา 200บาท ประกอบด้วย ถังปลูกแบบมีฝาปิด หัวบัวรดน้ำ เมล็ดพันธุ์

ชุดปลูกเห็ดนางฟ้า

ชุดปลูกนี้ราคา 300บาท ประกอบด้วย ก้อนเชื้อเห็ด วงบ่อปูน

คุณจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
เราขอรับรองว่าการบริจาคของคุณจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมพัฒนาและชุมชนโดยตรง
ชีวิตที่เติมเต็มของผู้สูงอายุ

คุณยายเพียร โพทอง
ผู้สูงอายุจากอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมโครงการความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้สำหรับผู้สูงอายุ เมื่อปี พ.ศ.2565
จากเดิมคุณยาย มีวิถีชีวิตเหมือยผู้สูงอายุในชนบทส่วนใหญ่ ที่มีเพียงรายได้หลักจากเบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาท และปลูกขายผักสวนครัวขายได้เดือนละ ประมาณ 400-500 บาท หลังจากการเข้าร่วมโครงการความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งสนับสนุนอุปกรณ์การปลูกผักเข่ง เมล็ดพันธุ์ รวมถึงการให้ความรู้และสอนเทคนิควิธีการปลูกผักในแบบที่ใช้แรงน้อย น้ำน้อย และพื้นที่น้อย ทำให้คุณยายมีรายได้จากการขายผักเพิ่มขึ้นอีก เดือนละประมาณ 800-1,000 บาท
คุณยายเพียร… “ยายรู้สึกดีใจ มีความสุข คุณภาพชีวิตดีขึ้น เพราะมีโครงการดีๆ มาช่วยเหลือผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุ มีรายได้ และมีกำลังใจ และยังได้ทำกิจกรรมร่วมกับหลานๆ ที่มาช่วยดูแลสวนผัก เช่น เตรียมดิน รดน้ำ ช่วยกันขายผัก โครงการสอนให้ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย รู้จักการลงทุน-กำไร-ขาดทุน ทำให้หลานๆ ได้ฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ กิจกรรมนี้เพราะกับผู้สูงอายุในชนบทมากๆ เพราะพอจะมีพื้นฐานอยู่แล้ว แต่ทำเกษตรแบบใหม่นี้ไม่เหนื่อย ไม่ต้องมีพื้นที่เยอะ และไม่เปลืองน้ำ ทำได้ต่อเนื่องทุกฤดู ไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องน้ำ มีน้ำน้อยก็ทำได้ มีผักขายได้ตลอดปี”