ช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษา ค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ

โครงการทุนการศึกษาของสมาคมฯ มีมาแล้วมากกว่า 30 ปี มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนที่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนจบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (สายสามัญ) ปวช. ปวส.(สายอาชีพ) และระดับปริญญาตรี

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมน สนับสนุนการใช้จ่ายของนักศึกษาด้วยทุนการศึกษาประจำปี

ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา

6,000บาท มอบให้เป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนสำหรับปี

ทุนการศึกษาระดับมัธยมต้น

7,000บาท มอบให้เป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนสำหรับปี

ทุนการศึกษาระดับมัธยมปลาย

9,000บาท มอบให้เป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนสำหรับปี

ทุนการศึกษาระดับปวช. และปวส.

12,000บาท มอบให้เป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนสำหรับปี

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

30,000บาท มอบให้เป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนสำหรับปี

คุณจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
เราขอรับรองว่าการบริจาคของคุณจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมพัฒนาและชุมชนโดยตรง
ปัจจุบันมีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท ให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในปี 2566

ความสำเร็จของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีผู้บริจาคที่มีน้ำใจเช่นคุณ ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความมุ่งมั่นและความเมตตาของคุณ