โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เริ่มดำเนินงาน เมื่อ พ.ศ2560 จัดกิจกรรมค่ายภายใต้หมวดความรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมถึงมัธยมศึกษา สำหรับเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ นอกห้องเรียนโดยใช้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน สมาคมฯ ดำเนินงานกิจกรรมค่ายฯ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้แก่ เชียงราย นครราชสีมา บุรีรัมย์ กาญจนบุรี และกระบี่ มีการจัดกิจกรรมค่ายไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 351 ครั้ง มีนักเรียนระดับต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมรวม 27,516 คน

คุณจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
เราขอรับรองว่าการบริจาคของคุณจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมพัฒนาและชุมชนโดยตรง
กิจกรรมค่าย
ประสบการณ์พิเศษครั้งหนึ่งในชีวิต

ในแต่ละปีสมาคมฯ จะจัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงานและนวัตกรรม ให้กับเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2565-2566 ได้สนับสนุนงบประมาณให้เด็กๆ จากจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ กาญจนบุรี และกระบี่ จำนวน 500 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย

โดยในปี พ.ศ. 2566 นี้  ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็น 1 ในสถานที่จัดกิจกรรมค่ายของสมาคมฯ  ได้รับรางวัลกินนรี  “แหล่งท่องเที่ยงเพื่อการเรียนรู้ดีเด่น” (Learning & Doing Attraction) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย