โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนที่ยากจน และด้อยโอกาสในประเทศไทย

ร่วมสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนทั้งในชนบท และชุ...

Continue reading