สรุปผลงานโครงการ

การฝึกอบรมนานาชาติ

การฝึกอบรมนานาชาติ

The Asian Center for Population and Community Development – ACPD

ศูนย์พัฒนาประชากรและชุมชนแห่งเอเซีย หรือ The Asian Center for Population and Community Development (ACPD) ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2521 เพื่อเป็นศูนย์จัดการอบรมแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้ความรู้เผยแพร่ประสบการณ์และความสำเร็จของสมาคมฯ ในด้านต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเริ่มต้น Pathffiinder Fund, Japanese Organization for International Cooperation in Family Planning (JOICFP) และรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ (Royal Netherlands Government) ประกอบด้วยหลักสูตรการอบรม อาทิ

  1. ด้านการวางแผนครอบครัวและสาธารณสุขมูลฐาน
  2. การส่งเสริมรายได้
  3. การป้องกันโรคเอดส์
  4. การอบรมนักฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน
  5. การฝึกอบรมนักฝึกอบรมขั้นสูง ผู้หญิงกับการพัฒนาและการสร้างรายได้
  6. การพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ำ
  7. การส่งเสริมอุตสาหกรรมในชนบท
  8. การสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนขององค์กร หรือ NGO Financial Sustainability

โดยการอบรมจะมีทั้งภาคทฤษฎีในห้องเรียน การทัศนศึกษาดูงานกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ และกิจกรรมของภาครัฐในรอบ 30 ปี ของการดำเนินงานของศูนย์ฯ มีผู้เข้ารับการอบรมไปแล้วกว่า 3,000 คน จากกว่า 50 ประเทศ ในหลักสูตรต่างๆ ประเทศที่เข้ารับการอบรมมากที่สุดคือ บังคลาเทศรองลงมาคือ ฟิลิปปินส์ เนปาล ไทย เวียดนาม อินเดีย และ อินโดนีเซีย ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจมาเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปกิจกรรมของสมาคมฯ กว่า 9,800 คนจาก 54 ประเทศ