ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“บูรณาการแนวทางพัฒนาผู้สูงอายุ”เพื่อถอดบทเรียนการทำงาน โครงการสูงวัย ทันสมัย โลกปัจจุบัน ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ใน 4 ชมรม

เมื่อวันที่ 27มกราคม 2566นายวิลาส เตโช ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“บูรณาการแนวทางพัฒนาผู้สูงอายุ”เพื่อถอดบทเรียนการทำงาน โครงการสูงวัย ทันสมัย โลกปัจจุบัน ณ ห้องประชุมโคราช ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ใน 4 ชมรมจากชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านเสรีอ่อนนุช ชมรมผู้สูงอายุทุ่งเศรษฐี 555 ชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข57 (บุญเรือง ล้ำเลิศ) และชมรมผู้สูงอายุเปรมฤทัย20