สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
02 2294611-28
pda@pda.or.th

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่  จังหวัดกระบี่

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2548  อยู่ที่เลขที่ 441 หมู่ 1  บ้านทุ่ง  ตำบลเขาคราม   อำเภอเมือง   จังหวัดกระบี่  81000   โทรศัพท์ (075)694301-7  โทรสาร (075)694070  โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่  และโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ปตท. ในพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชกระบี่และสุราษฎร์ธานี

เมื่อเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติ ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต  พังงา  กระบี่  ตรัง  ระนอง  และสตูล  เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2547  ทำให้มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกว่า 200 แห่ง มีความประสงค์จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย  สมาคมฯ จึงจัดทำ โครงการชีวิตใหม่หลังสึนามิ  เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ  ซึ่งโครงการนี้มิได้มุ่งเพียงการช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้กลับมาดังเดิม  แต่ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยรวมให้มีความสามารถพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

การดำเนินงานโครงการฯ ครอบคลุมพื้นที่ 55 โรงเรียน และ 64 หมู่บ้านในจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี  (พ.ศ. 2548 – 2552) ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นมา

จากผลสำเร็จในการดำเนินงาน โครงการชีวิตใหม่หลังสึนามิดังกล่าวข้างต้น ทำให้สหภาพยุโรป (EU) ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินโครงการสนับสนุนด้านสังคม (Social Support Project-Tsunami Extension) โดยมีพื้นที่ดำเนินการในจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต และตรัง ระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2550-31 ธันวาคม 2551 กิจกรรมหลักของโครงการ คือ การฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพ และเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มอาชีพ และกลุ่มการเงิน ในพื้นที่ 100 หมู่บ้าน ถึงแม้ว่าปัจจุบันทั้ง 2 โครงการ ดำเนินการครบในเรื่องเป้าหมายของระยะเวลาโครงการ แต่ภารกิจของศูนย์ฯ กระบี่ ในการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาให้มีความยั่งยืนและเข้มแข็งยังคงอยู่ต่อไปและปัจจุบันได้ดำเนินโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยแนวคิดการพัฒนาอย่างผสมผสาน” ที่ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร