การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง

School-Based Integrated Rural Development Project (School-BIRD)

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ School BIRD เป็นการบูรณาการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมเข้ากับการฝึกทักษะอาชีพ ตามกลยุทธ์ของ “โรงเรียนมีชัยพัฒนา” ด้วยการทำให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และเกิดประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าการเป็นเพียงสถานที่สอนหนังสือ คือ เป็นทั้งสถานที่สอนหนังสือ ปลูกฝังความซื่อสัตย์ การมีจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปัน และเป็นสถานที่ฝึกทักษะชีวิต ฝึกอาชีพ และการทำธุรกิจ รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
School-Based Integrated Rural Development Project (School-BIRD)

บูรณาการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมเข้ากับการฝึกทักษะอาชีพ ตามกลยุทธ์ของ “โรงเรียนมีชัยพัฒนา” ด้วยการทำให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และเกิดประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าการเป็นเพียงสถานที่สอนหนังสือ

การสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งให้กับชุมชนบริเวณรอบโรงเรียน

การสร้างการมีส่วนร่วม และการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบริเวณรอบโรงเรียน โดยเริ่มจากการชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน เพื่อเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์

การจัดตั้งแปลงเกษตรเพื่อขจัดความยากจนสำหรับโรงเรียน

การจัดตั้งแปลงเกษตรเพื่อขจัดความยากจนสำหรับโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพการเกษตร ฝึกทักษะการดำเนินธุรกิจการเกษตร ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise) และสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

การฝึกอบรมครูและนักเรียน

การฝึกอบรมครูและนักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น

  • การอบรมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน เรื่องทักษะการทำธุรกิจการเกษตร และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • การอบรมนักเรียนและผู้ปกครอง เรื่องทักษะการทำธุรกิจการเกษตรและแหล่งเงินกู้
  • การอบรมครู เรื่องการขจัดความยากจน เรื่องธุรกิจการเกษตรแบบใหม่ เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม เรื่องการปลูกฝังจิตสาธารณะ รวมทั้งการอบรมทักษะการสอนในรูปของแบบโรงเรียนมีชัยพัฒนา

การจัดตั้งกองทุนเงินกู้ และเงินออมเพื่อทำธุรกิจ

การจัดตั้งกองทุนเงินกู้ และเงินออมเพื่อทำธุรกิจ สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชนบริเวณรอบโรงเรียน เพื่อให้เกิดการออมและแหล่งเงินทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชน

การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และน้ำดื่มน้ำใช้สำหรับนักเรียน

การจัดตั้งกองทุนเงินกู้ และเงินออมเพื่อทำธุรกิจ สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชนบริเวณรอบโรงเรียน เพื่อให้เกิดการออมและแหล่งเงินทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชน