โครงการ BSE

การประชุมโครงการธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมKAS-BSE วันที่ 21 มิ.ย. 2566 ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช จ.นครราชสีมา

เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช จ.นครราชสีมา ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทักษิณ อาชวาคม อดีตผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับตัวแทนสมาชิก 8 กลุ่มธุรกิจ ในการประชุมโครงการธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมKAS-BSE ที่ศูนย์ฯ จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา