ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน

สถาบันการเงินที่ตั้งในหมู่บ้าน โดยชุมชนเป็นเจ้าของและบริหารจัดการด้วยตนเอง

ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน
Village Development Bank (VDB)

ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน คือ สถาบันการเงินที่ตั้งในหมู่บ้าน โดยชุมชนเป็นเจ้าของและบริหารจัดการด้วยตนเอง ดำเนินกิจกรรมมากกว่า การรับฝากเงิน ถอนเงิน และบริการสินเชื่อ แต่ยังจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก ส่งเสริมการทำธุรกิจชุมชน และเป็นแกนกลางในการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน เกิดจากคนในชุมชนรวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยการออมเงินร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมไปบรรเทาความเดือดร้อน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี หรือร้อยละ 1 ต่อเดือน และนำเงินกำไรที่ได้มาจัดสรรคืนให้แก่สมาชิก จัดสวัสดิการ และจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน

Video โครงการธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน

ความเป็นมาของโครงการธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน Village Development Bank (VDB) ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ

ความสำเร็จในการจัดตั้งธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน

จัดตั้งธนาคารไปแล้วกว่า
500
แห่ง

สมาชิกธนาคาร
67,000
คน

เงินออมสมาชิก
333.1
ล้านบาท

เงินทุนหมุนเวียน
487.6
ล้านบาท

เงินสมทบจากโครงการ
154.5
ล้านบาท

ปล่อยเงินกู้สะสมให้แก่สมาชิกไปแล้ว
1,035.1
ล้านบาท

พัฒนาธุรกิจชุมชนให้เติบโต

ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน ช่วยพัฒนาธุรกิจชุมชนให้เติบโต ด้วยการสนับสนุนเงินลงทุนให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในหมู่บ้าน เช่น

  • กลุ่มแปรรูอาหาร
  • กลุ่มหัตถกรรม
  • กลุ่มทำนาอินทรีย์
ธนาคารฯ หลายแห่งได้ลงทุนทำธุรกิจ เช่น ธุรกิจร้านค้าชุมชน ธุรกิจจำหน่ายปุ๋ย ธุรกิจน้ำประปา และธุรกิจน้ำดื่มชุมชน เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่ธนาคารฯ แล้วยังช่วยให้ชุมชนได้รับบริการสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

การดำเนินงานของธนาคารฯ ไม่ได้มุ่งเน้นการแสวงหากำไรเป็นหลัก แต่เน้นการส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยใช้กลไกการทำงานของธนาคารฯ เป็นเครื่องมือในการ “รวมคน รวมเงิน รวมใจ” คณะกรรมการธนาคารฯ ได้รับการอบรมด้านการบริหารจัดการ การเงิน-การบัญชี ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ธนาคารพัฒนาหมู่บ้านกับบทบาทในการพัฒนาหมู่บ้าน

นอกเหนือจากภารกิจด้านการเงินแล้ว ธนาคารพัฒนาหมู่บ้านยังมีบทบาทในการพัฒนาหมู่บ้าน โดยส่งเสริมให้สมาชิกร่วมมือกันปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่อาศัย เช่น การปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดหมู่บ้าน ถนนหนทาง ขุดลอกคูคลอง ซ่อมแซมอาคารสถานที่สาธารณะของหมู่บ้าน วัด โรงเรียน สนามเด็กเล่น และศาลาอเนกประสงค์