Uncategorized

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม “หลักสูตรเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา”

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม “หลักสูตรเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา”  

(โครงการการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาแบบรอบด้านสำหรับเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในโรงเรียนโสตศึกษา) ณ ห้องประชุมชั้นใหญ่ 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563  ร่วมกับทีมวิทยากรจากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ซึ่งมีหัวข้อการอบรมฯ ดังนี้ 

  • การพัฒนาการของร่างกาย (เด็กและวัยรุ่น)
  • การเกิดอย่างมีคุณภาพ 
  • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
  • การสร้างครอบครัวอบอุ่น 
  • การออกแบบกิจกรรมและเทคนิคการสอนเรื่องเพศศึกษา

วัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถ สร้างความมั่นใจในการเป็นวิทยากรในเรื่องเพศศึกษาให้กับครู หรือวิทยากรผู้ทำหน้าที่สอนเพศวิถีศึกษา

ผู้เข้าอบรมจากวิทยาลัยราชสุดา รวมทั้งหมด 50 คน ประกอบด้วย ครู วิทยากรผู้ทำหน้าที่สอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศ และบุคลากรหูหนวก และล่ามภาษามือ