โครงการสร้างถังน้ำฝน/โอ่ง (ระดับครัวเรือน)

ความหมาย 

ในชนบทที่แห้งแล้งกันดาร ภาวะขาดแคลนน้ำสะอาดในการบริโภคยังคงมีให้เห็นได้ทั่วไป โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น้ำผิวดินส่วนใหญ่ไม่สะอาด ส่วนน้ำใต้ดินหลายแห่งก็เป็นน้ำเค็มคุณภาพไม่เหมาะสมสำหรับการดื่มโดยเฉพาะในฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาดมาก การแก้ไขปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำดื่มของประชาชนที่สามารถทำได้ด้วยการกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพราะตามสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณน้ำฝนเกินความต้องการในฤดูฝน แต่ในช่วงฤดูแล้งจะยาวนานกว่า 6 เดือน แต่เนื่องจากภาชนะที่ประชาชนใช้กักเก็บน้ำฝนมีขนาดเล็กจึงมีน้ำดื่มไม่พอเพียง จึงควรดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาดังกล่าว

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้เล็งเห็นความรุนแรงของปัญหาจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดสร้างถังเก็บน้ำฝนขนาดใหญ่ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนมาโดยตลอด

แต่ยังไม่สนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนต่างๆ ที่มีนักเรียนจำนวนมากยังขาดแคลนภาชนะกักเก็บน้ำอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อใช้ในการบริโภค (เมื่อปี 2545

กลุ่มบริษัทแสงโสม ได้เข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุนการก่อสร้างถึงน้ำฝนให้แก่โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ และโรงเรียนบ้านคลองเดื่อ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รวม 3 ถัง ช่วยให้นักเรียนได้บริโภคน้ำสะอาดตลอดทั้งปี อันจะทำให้สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคจากการที่ดื่มน้ำไม่สะอาดต่อไป

ในปี 2548 สมาคมฯ จึงขอเสนอโครงการถังน้ำฝนเพื่อนักเรียนชนบทต่อกลุ่มบริษัทแสงโสม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสร้างถึงเก็บน้ำฝนให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนภาชนะรองรับน้ำดื่มอีก 4 แห่งในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดมหาสารคาม ต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างโอกาสให้โรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลนงบประมาณมีภาชนะเก็บกักน้ำฝน
 2. เพื่อให้นักเรียนในชนบทมีน้ำสะอาดบริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดปี
 3. เพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาของภาครัฐ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. โรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลนงบประมาณมีภาชนะเก็บกักน้ำฝนที่สะอาดถูกสุขอนามัย
 2. นักเรียนมีน้ำสะอาดบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี
 3. โรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

 

จำนวนหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด

ก่อสร้างถังน้ำฝนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่งๆ ละ 2 ถัง รวม 8 ถัง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ศึกษาข้อมูลและเตรียมพื้นที่

 1. สำรวจข้อมูลโรงเรียนเบื้องต้นเพื่อกำหนดพื้นทีเป้าหมายที่ขาดแคลนน้ำดื่ม
 2. ประชุมชี้แจงโครงการกับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูในการวางแผนการดำเนินโครงการร่วมกัน
 3. คัดเลือกโรงเรียนที่จะให้การสนับสนุนโดยพิจารณาจากสภาพปัญหาของแต่ละโรงเรียนและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการฯ

 

เตรียมอุปกรณ์ / แรงงาน

 1. ติดต่อช่างเทคนิคก่อสร้างที่สมาคมฯได้ฝึกเป็นช่างก่อสร้างที่มีความชำนาญไปดำเนินการก่อสร้างถังน้ำ   ฝนในโรงเรียนต่างๆ
 2. จัดส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างลงพื้นที่เป้าหมาย
 3. จัดหาแรงงานสมทบในพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างร่วมกับช่างเทคนิค

 

การดำเนินการ

 1. ก่อสร้างถังน้ำฝนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 11.30 ลบ.ม.พร้อมติดรางน้ำฝนและแนะนำวิธีการใช้ ประโยชน์ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่งๆ ละ 2 ถัง รวม 8 ถัง
 2. ทาสี พ่นข้อความและตราสัญญาลักษณ์ของหน่วยงานหรือผู้ให้การสนับสนุนที่ถังน้ำฝน

 

ติดตามและประเมินผล

 1. ติดตามนิเทศงานและติดตามผลการก่อสร้างและคุณภาพของถังน้ำฝน
 2. ติดตามการใช้ประโยชน์และตรวจสอบคุณภาพน้ำตามโครงการของสมาคมฯ
 3. รายงานผลการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนโครงการ