ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน
Village Development Bank (VDB)

ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน คือ สถาบันการเงินที่ตั้งในหมู่บ้าน โดยชุมชนเป็นเจ้าของและบริหารจัดการด้วยตนเอง ดำเนินกิจกรรมมากกว่า การรับฝากเงิน ถอนเงิน และบริการสินเชื่อ แต่ยังจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก ส่งเสริมการทำธุรกิจชุมชน และเป็นแกนกลางในการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน เกิดจากคนในชุมชนรวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยการออมเงินร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมไปบรรเทาความเดือดร้อน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี หรือร้อยละ 1 ต่อเดือน และนำเงินกำไรที่ได้มาจัดสรรคืนให้แก่สมาชิก จัดสวัสดิการ และจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน