โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบน้ำเพื่อผลิตผักปลอดสาร พิษ สูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์

ความหมาย 

ในแผนการพัฒนาฯของประเทศไทยนั้น ได้เผชิญกับปัญหาต่างๆและมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จักต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบริหารจัดการภาครวมของประเทศ เพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีมีสุขและให้สามารถอยู่ได้ยั่งยืนภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมากระทบ

โดยภาพรวมแล้วประเทศไทยยังมีสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่อิงกับภาคเกษตรเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพื้นที่ทำการเกษตรมากถึง 1 ใน 3 ของประเทศ แต่มีผลผลิตทางการเกษตรต่อพื้นที่ต่ำ ด้วยขาดแคลนระบบชลประทาน

ซึ่งในภาพรวมแล้ว ระบบชลประทานในภาคนี้มีเพียง 20% ของพื้นที่ จึงเห็นได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนหรือมีแหล่งน้ำในพื้นที่ แต่เกษตรกรขาดความรู้ และเทคโนโลยีนำน้ำมาใช้ จึงเห็นได้ว่าใน 1 ปีหรือ 12 เดือนเกษตรกรทำนา 4 เดือนอีก 8 เดือนจึงไม่รู้จะทำอะไร ด้วยไม่มีน้ำทำการเกษตร สิ่งเหล่านี้ทำให้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมตามมาอย่างมากมาย

ดังนั้นสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาชนบทมากกว่า 40 ปี ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมเกษตรให้ลดลง ด้วยการดำเนิน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบน้ำเพื่อผลิตผักปลอดสารพิษ สูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ เพื่อการสร้างงาน สร้างตลาด สร้างรายได้ ที่มาจากภาคการเกษตรซึ่งลักษณะของการดำเนินงานเป็นการสนับสนุนให้เกิดระบบน้ำเพื่อการเกษตรสูบด้วยพลังงานโซล่าเซลล์ในแปลงรวม ที่จะให้เกษตรกรมาร่วมกันทำกิจกรรม เช่น ปลูกผักปลอดสารพิษ ที่จะสามารถทำการเกษตรได้ตลอด
โดยจะสนับสนุนให้มีน้ำไหลสู่พื้นที่การเกษตรทุกแปลงในโครงการตลอดทั้งปี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนการสูบน้ำด้วยระบบโซล่าเซลล์ สำหรับปลูกผักปลอดสารพิษในแปลงรวม
 2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปลูกพืชผักในแปลงรวม ก่อให้เกิดอาหารและรายได้
 3. เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการกิจกรรมโดยกลุ่มเกษตรกร
 4. เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตผักปลอดสารพิษให้เกิดรายได้

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. มีระบบน้ำปลูกผักปลอดสารพิษสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ ในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ มีเกษตรกรได้รับประโยชน์แห่งละ 40 ครอบครัว
 1. เกษตรกร 40 ราย หรือ ครัวเรือน รวมทั้งสมาชิกที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม 160 ราย มีผักไว้บริโภคตลอดปี และมีรายได้ 4,000 บาท/ราย/เดือน รวม 160,000 บาท/เดือน มีรายได้ทั้งสิ้น 1,920,000 บาท/ปี บนที่ดินเกษตรที่ได้รับการจัดสรร 800 ตารางเมตร/ราย
 1. มีกลุ่มเกษตรกร ที่บริหารจัดการน้ำและระบบโซล่าเซลล์ รวมทั้งกลุ่มปลูกผักและพัฒนาไปเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักปลอดสารพิษต่อไป
 1. มีการใช้พลังงานทดแทน คือพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปสร้างเงินได้ สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าได้ 48,000 บาทต่อปีต่อระบบ
 1. เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ การตลาด การบริหารจัดกลุ่มและพลังงานทดแทน

 

จำนวนหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด

 1. ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น, มหาสารคาม และกาฬสินธุ์
 2. เกษตรกรเข้าร่วม 40 ครัวเรือน รวมทั้งสมาชิกที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม 160 ราย
 3. พื้นที่ 25 ไร่ ต่อ 1 ระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานโซล่าเซลล์

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการดำเนินโครงการ ได้แก่ มีที่สาธารณะประโยชน์ มีแหล่งน้ำผิวดินหรือน้ำใต้ดิน ที่เหมาะสมต่อการทำเกษตร
 2. ประชุมหมู่บ้านเพื่อชี้แจงโครงการ และชี้แจงหลักเกณฑ์ของกลุ่มที่จะเข้าร่วมโครงการ
 3. นำไปศึกษาดูงาน การผลิตผักปลอดสารพิษในแปลงรวมที่สูบน้ำด้วยระบบโซล่าเซลล์
 4. ประชุมเพื่อฟังความคิดเห็น มีการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ พร้อมเลือกคณะกรรมการกลุ่ม
 5. ดำเนินการก่อสร้างระบบน้ำในแปลงผักรวมสูบน้ำด้วยระบบโซล่าเซลล์
 6. อบรมเพิ่มความรู้และทักษะแก่สมาชิก ได้แก่
  (1) การจัดการและบริหารระบบโซล่าเซลล์
  (2) การผลิตผักปลอดสารพิษ
  (3) การตลาด
 7. เกษตรกรดำเนินการปลูกผัก การจัดการระบบให้น้ำ และการตลาด
 8. ติดตามและประเมินผล