สรุปผลงานโครงการ

การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท

การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท

โครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.)

มีแนวคิดที่ต้องการให้ภาคธุรกิจได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะสังคมชนบท ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2533 ด้วยการชักชวนให้หน่วยงานภาคธุรกิจอุตสาหกรรมได้ร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากประชาชนในชนบทจะได้รับประโยชน์แล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทอีกด้วย

จากการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ได้เกิดรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบทอย่างเป็นรูปธรรมขึ้น จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539

การดำเนินงานโครงการฯ จะเป็นในลักษณะของความร่วมมือ3 ประสาน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และชาวบ้านในท้องถิ่น รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน (์NGO) โดยทำการชักชวนหน่วยงานภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมด้านการผลิตที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่กลุ่มชาวบ้านหรือองค์กรชุมชนได้ มีการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อขอให้ “ขยายฐานการผลิตออกไปสู่ชนบท

สมาคมฯ เป็นผู้ประสานและเตรียมการในเรื่องของพื้นที่ แรงงาน รวมถึงการประสานงานกับภาครัฐ ในเรื่องขอรับการสนับสนุนด้านเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการฯ นอกจากภาพลักษณ์ที่หน่วยงานภาคธุรกิจจะได้รับ ยังจะเป็น “การลดค่าใช้จ่ายในด้านของค่าจ้างแรงงานและลดปัญหาของการย้ายถิ่น

ขณะเดียวกันยังทำให้ ประชาชนมี “ความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ” “มีทักษะในการผลิต”และ “ได้อยู่กับครอบครัวของตนเอง” ไม่ต้องอพยพไปเป็นแรงงานที่จังหวัดอื่น เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ “สถาบันครอบครัว” ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคม แต่กลับมีความสำคัญมากที่สุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ

จากการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2539–2552 โครงการสามารถสร้างรายได้จากการจ้างงานในชนบทแล้วกว่า 4.83 พันล้านบาท