สรุปผลงานโครงการ

การสร้างจิตสาธารณะ

การสร้างจิตสาธารณะ

ห้องสมุดของเล่นประจำหมู่บ้าน

ห้องสมุดของเล่นประจำหมู่บ้านเป็นจุดเริ่มต้นของ “การสร้างจิตสาธารณะ” ของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการเป็นผู้นำการช่วยเหลือสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมให้พ่อแม่แนะนำและสอนให้เด็กสนใจที่จะบริจาคของเล่นบางส่วนให้แก่เด็กในชนบท หลังจากพ่อแม่ช่วยสอนให้ลูกหลานสนใจที่จะบริจาคของเล่นแล้วสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population & Community Development Association : PDA) จะนำของเล่นไปส่งที่หมู่บ้านในชนบทโดยให้เด็กในหมู่บ้านอายุตั้งแต่ 8 ปี ถึง 14 ปี เป็นผู้บริหารจัดการดูแลห้องสมุดของเล่นประจำหมู่บ้านของตนเด็กในหมู่บ้านที่สนใจจะขอยืมของเล่น จะต้องตอบแทนด้วยการทำงานสาธารณประโยชน์ เช่น เพาะกล้าไม้ ปลูกต้นไม้ หรือ เก็บขยะ เช่น พลาสติก กระดาษ กระป๋อง ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) มาแลกกับของเล่น กล้าไม้ที่เด็กๆ รวบรวมก็จะเกิดเป็นธนาคารกล้าไม้ โดยจะชักชวนผู้ใหญ่มาร่วมปลูกและบริจาคต้นไม้สบทบด้วย ส่วนขยะที่เก็บมาจะนำมาตั้งเป็นธนาคารขยะ ซึ่งบริหารจัดการ โดยเด็กและเยาวชน เพื่อนำรายได้มาใช้ในการดำเนินงานของห้องสมุดของเล่นประจำหมู่บ้าน และศูนย์คอมพิวเตอร์ของเด็ก