สรุปผลงานโครงการ

โครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม

โครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม

รางวัลมีชัย วีระไวทยะ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สาขาการพัฒนาสังคมชนบท เกิดขึ้นจากโครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมเป็นหนึ่งใน 6 รางวัล ซึ่งมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ริเริ่มเพื่อยกย่องเชิดชูให้เกียรติแก่บุคคล หรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชนและสังคมตั้งแต่ปี 2550 โดยกำหนดให้รางวัลปีละ 1 ล้านบาท อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี นอกจากการให้รางวัล มีชัย วีระไวทยะฯ แล้ว มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังให้การสนับสนุนสมาคมฯ เพื่อคัดเลือกบุคคล หรือองค์กรที่ทำความดีเพื่อสังคมในสาขาเดียวกันทุกปี เพื่อรับรางวัลปีละ 1 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมในการสร้างสรรค์สังคมไทยที่ต้องชมเชยเป็นอย่างยิ่งในปี 2550 ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ “เครือข่ายอินแปง” ซึ่งเป็นเครือข่ายองค์กรชาวบ้านต้นแบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และชุมชนในจังหวัดสกลนคร อุดรธานี กาฬสินธ์ มุกดาหาร และนครพนม
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน การสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ และสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กในชุมชน

ปี 2551 ได้แก่ “พลโทพิเชษฐ์ วิสัยจร” แม่ทัพภาค 4 (อดีตแม่ทัพภาค 2) เป็นบุคคลตัวอย่างที่ทำความดีเพื่อสังคม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ อย่างต่อเนื่อง

และในปี พ.ศ.2552 นี้ได้แก่ นายสงวน มงคลศรีพันเลิศ ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำงานเพื่อสังคมชนบทอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม โดยใช้ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงบ้านเขากลม ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นฐานการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับการยอมรับ และเป็นแบบอย่างอันดีงามต่อเกษตรกร และประชาชนทั่วไปในการคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัล มีชัย วีระไวทยะ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงาน หรือผู้สนใจ สามารถส่งชื่อบุคคลหรือองค์กร พร้อมรายละเอียดผลงานได้ที่สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี