โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนชนบท ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล

ความเป็นมา

เนื่องด้วยปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของอุปกรณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ถูกบรรจุลงในเครื่องมือสื่อสารอย่างอุปกรณ์มือถือ หรือสมาร์ทโฟน (Smart Phone)  ซึ่งที่นิยมเป็นอย่างมาก  และมีกระจายตัวของการใช้งานอย่างรวดเร็วออกไปในวงกว้างในทุกพื้นที่ของประเทศทั้งในเขตเมืองและชนบท   ทำให้การใช้เทคโนโลยีของคนทั่วไปจึงไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ราคาแพง หรือเข้าถึงได้ยากอีกต่อไป   ทำให้การสื่อสารเชื่อมต่อกันระหว่างคนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดเครือข่ายทางสังคม หรือโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค (Social Network) ด้านต่างๆ อย่างมากมาย  โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบาทมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 45 ปี   ได้เห็นถึงข้อจำกัดของภาคการผลิตในชนบท และตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชน และกลุ่มอาชีพในชนบทในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลมากยิ่งขึ้น   จึงได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดำเนินงาน โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนชนบท ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินกิจกรรมผ่านกระบวนการอบรมที่สื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และมีการฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานให้กลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การยอมรับ และมีการใช้งานจริงให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมและอื่นๆ  เป็นการเพิ่มโอกาสทางอาชีพให้กับประชาชนในชนบท และเพิ่มโอกาสการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

 วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างบุคลากรในท้องถิ่น ให้เป็นวิทยากรเพื่ออบรมความรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างการยอมรับในเทคโนโลยีดิจิทัล
  2. เพื่ออบรมความรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างการยอมรับในเทคโนโลยีดิจิทัล และมีการใช้งานจริงให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมและอื่นๆ  ให้แก่กลุ่มอาชีพและประชาชนในชนบท
  3. เพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ระบบการผลิตและการตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของกลุ่มอาชีพและประชาชนในชนบท
  4. เพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรสู่การเกษตรนวัตกรรม Smart Farming

ขอบเขต และกิจกรรมการดำเนินงาน

โครงการนี้ มีระยะเวลาดำเนินการ 8 เดือน ในพื้นที่ที่เป็นเครือข่ายการทำงานของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่  เชียงราย นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม บุรีรัมย์ กาญจนบุรีนครศรีธรรมราช (และพังงา)  และกระบี่ กิจกรรมหลัก คือ การอบรม โดยจะมีการพัฒนาหลักสูตการอบรมให้เหมาะสม และสอดคล้องกับพื้นฐานความรู้และทักษะดิจิทัลของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด 4 หลักสูตร

หลักสูตรการอบรมและกลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตร

กลุ่มเป้าหมายหลัก จำนวน (คน)
1.หลักสูตร   “ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน”

วิทยากรแกนนำ

25

2.หลักสูตร  “ดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”

ผู้นำ หรือประชาชน

1,600

3.หลักสูตร “ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการผลิตและรายได้”

สมาชิกกลุ่มอาชีพ

400

4.หลักสูตร “การเกษตรนวัตกรรม (Smart Farming)

เกษตรกร

128

เป้าหมายของโครงการ

  1. กลุ่มเป้าหมายของโครงการเกิดความรู้ สร้างความเข้าใจ การยอมรับในเทคโนโลยีดิจิทัล และมีการใช้งานจริงให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมและอื่นๆ
  2. กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าสู่ระบบการผลิตและการตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และมีการดำเนินกิจกรรมที่เกิดรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
  3. กลุ่มเป้าหมายของโครงการเกิดการใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา และใช้การเกษตรแผนใหม่ในการผลิตและสร้างรายได้

 ความยั่งยืนของโครงการหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

– สมาชิกในชุมชน สมาชิกกลุ่มอาชีพ และเกษตรกร  ที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้และฝึกทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน และการเกษตรนวัตกรรม (Smart Farming) และเกิดการนำไปใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในพัฒนาคุณภาพชีวิต การผลิต การเพิ่มรายได้ และการเศรษฐกิจในครอบครัวและชุมชนในภาพรวม และได้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดที่สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล

– ชุมชนในพื้นที่ดำเนินงาน มีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และได้นำไปใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในพัฒนาคุณภาพชีวิต การผลิต การเพิ่มรายได้และเศรษฐกิจในครอบครัวและชุมชนในภาพรวม เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด

– เกิดชุมชนนวัตกรรมอย่างน้อย 80 ชุมชน ที่สามารถพัฒนาการพึ่งตนเองและจัดการตัวเอง เพื่อคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

– เกิดเครือข่ายเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด และการค้า ระหว่างชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอย่างเป็นรูปธรรม

ติดตามข้อมูล ข่าวสารของโครงการ

Facebook ดิจิทัลเพื่อชุมชน

project-digital-facebook