สรุปผลงานโครงการ

การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

มูลนิธิคอนราด อเดนาวร์ จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Konrad Adenauer Foundation) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน ระยะแรก โครงการเน้นจัดการฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้ในด้านการเกษตรและการจัดการฟาร์ม การสร้างผู้ประกอบการขนาดเล็ก และขนาดย่อมให้มีความรู้ในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรีในด้านธุรกิจและสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน โครงการได้มุ่งส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เริ่มจากโครงการนำร่องด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อหารูปแบบผสมผสานความคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนด้วยการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมชุมชน “ส่งเสริมประชาธิปไตยในรูปแบบการพึ่งพาตนเอง” และการต่อยอดการพัฒนาธุรกิจชุมชน ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม ให้มีมาตรฐานเป็นเครือข่ายในการพัฒนาธุรกิจต่อไป

นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรีและเยาวชนในหมู่บ้านให้มีบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง ได้มีการจัดตั้ง “องค์การ
บริหารหมู่บ้านเยาวชน” (อบต.เยาวชน) ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2541 ด้วยวิธีเลือกตั้ง ที่ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 14 หมู่บ้าน และตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 15 หมู่บ้าน เพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และร่วมเสนอความคิดเห็นต่างๆ ต่อองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ปัจจุบันได้มีการขยายจำนวน อบต.เยาวชนไปยังหมู่บ้านต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินงานของสมาคมฯ