สรุปผลงานโครงการ

การรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

การรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เริ่มดำเนินโครงการป้องกันโรคเอดส์ตั้งแต่ พ.ศ. 2529 หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อเอดส์รายแรกเมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยมีโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์มากกว่า 100 โครงการ สิ่งสำคัญคือสอดแทรกความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์ เข้ากับโครงการต่างๆ ของ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในโครงการนั้นๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ การดูแลและอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อได้ โดยลดช่องว่าง หรือ การรังเกียจ ระหว่างคนปกติ และผู้ติดเชื้อHIV ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่รังเกียจ

ลักษณะโครงการที่สมาคมฯ ดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประชาชนกลุ่มเปาหมายที่หลากหลาย ได้แก่ ประชาชนทั่วไป หญิง/ชายขายบริการ ผู้ต้องขัง นักเรียน นักศึกษา ผู้ขับรถแท็กซี่ ผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ชาวประมงและผู้อพยพลี้ภัยตามชายแดนไทย–กัมพูชา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน โดยมีรูปแบบกิจกรรม ได้แก่

  1. การอบรมให้ความรู้ การสร้างความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์แก่กลุ่มต่างๆ
  2. การสร้างแกนนำ เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้สู้กลุ่มเพื่อนๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรียนเรียน ในโรงงาน ในสถานบริการ
  3. การจัดตั้งองค์กรและตั้งมูลนิธิเพื่อป้องกันโรคเอดส์
  4. การผลิตสื่อต่างๆ การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
  5. การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ติดเชื้อเพื่อเป็นทุนในการประะกอบอาชีพ

จากการให้ความรู้..สู่การปฏิบัติขยายผล

โครงการ AIDS ปาท่องโก๋ หรือ โครงการ “เงินกู้เพื่อชีวิต”

โครงการปาท่องโก๋ มีพัฒนาการมาจาก การที่สมาคมฯ มุ่งหวังให้ผู้ติดเชื้อมีโอกาสทางสังคม ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการ AIDS ปาท่องโก๋ขึ้น ตั้งแต่ปีพ.ศ.2544 มีการสนับสนุนเงินทุนกู้ยืม ให้แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้มีแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ โดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ คือ ผู้กู้ยิมเงินทุนนี้ได้ต้องเป็น คนปกติ จับคู่กับ ผู้ที่ติดเชื้อHIV (ลักษณะเหมือนคู่ปาท่องโก๋) ซึ่งอาจจะเป็นญาติ เป็นเพื่อน หรือเป็นพ่อแม่ก็ได้

โดยมีหน่วยงานที่ให้คามสนใจและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการนี้ ได้แก่ UNAIDS ต่อมาได้มีหน่วยงานและองค์กรที่สนใจเข้ามาร่วมสนับสนุนเพิ่มเติมอีก เช่น สถานทูตอังกฤษ ธนาคารกรุงเทพ กลุ่มสตรี APEC NOVARTIS NORWAY FHI PFIZER USAID และ PACT

เงินที่ให้กู้จะใช้เป็นทุนประกอบอาชีพ ซึ่งที่ผ่านมามีอัตราการคืนเงินกู้ร้อยละ 87 นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก UNDP Regional Office ประเทศศรีลังกาให้ดำเนินโครงการด้านโรคเอดส์ใน 3 ประเทศ คือ ประเทศ จีน อินเดีย และกัมพูชา

สมาคมฯ ยังคงดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ในรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐและเอกชนนำไปพัฒนาปรับใช้ในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่อไป