ข่าวประชาสัมพันธ์

Water Go Green 2022: ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดทำ“ระบบจัดการน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างอาหารและรายได้” โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี

Water Go Green 2022: ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดทำ“ระบบจัดการน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างอาหารและรายได้” โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี วันที่ 15 กันยายน 2565 คุณวิชิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานกว่า 40 คน ร่วมกิจกรรม Water Go Green 2022: “โครงการจัดการน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสร้างอาหารและรายได้” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7...

การอบรม “โครงการสูงวัยทันสมัย โลกปัจจุบัน” ร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตหนองแขม

นายวิลาส เตโช ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนได้กล่าวเปิดการอบรม “โครงการสูงวัยทันสมัย โลกปัจจุบัน”ณห้องประชุมโคราช ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จาก 4 ชมรมในเขตหนองแขมจากชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 48นาควัชระอุทิศชมรมผู้สูงอายุบ้านเอื้ออาทร เพชรเกษม 81 ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านพุดตาน และชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 4 (หลักสูตร 2 วัน) ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ได้มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ รู้วิธีป้องกันโรค เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม ส่งผลดีต่อภาวะโภชนาการที่ดี พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพให้เข้าถึงสื่อออนไลน์ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย...

การอบรม “โครงการสูงวัยทันสมัย โลกปัจจุบัน” ร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตเขตมีนบุรี และ เขตบางเขน

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจัดอบรม“โครงการสูงวัย ทันสมัย โลกปัจจุบัน” ณ ห้องประชุมโคราช ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคมจัดให้ชมรมผู้สูงอายุเขตมีนบุรี 4 ชมรม จากชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี ชมรมผู้สูงอายุศูนย์กีฬา 72 พรรษา ชมรมผู้สูงอายุเขตมีนบุรี และชมรมผู้สูงอายุชุมชนหมู่บ้านสินธานี 2 วันที่ 20-21 กรกฎาคมจัดให้ชมรมผู้สูงอายุเขตบางเขน 2 ชมรม จากชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านพร้อมสุข และชมรมผู้สูงอายุเคหะรามอินทรา กม.4(หลักสูตร2 วัน) เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ได้มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพรู้วิธีป้องกันโรคเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม ส่งผลดีต่อภาวะโภชนาการที่ดีพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพให้เข้าถึงสื่อออนไลน์ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครอันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย...

การอบรม “โครงการสูงวัยทันสมัย โลกปัจจุบัน” ร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจาก 4 ชมรมในเขตประเวศ

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจัดอบรม“โครงการสูงวัย ทันสมัย โลกปัจจุบัน” ณ ห้องประชุมโคราช ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตประเวศ 4 ชมรมจากชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านเสรีอ่อนนุช ชมรมผู้สูงอายุทุ่งเศรษฐี 555 ชมรมผู้สูงอายุเปรมฤทัย 20 และชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 57 (บุญเรือง ล้ำเลิศ) หลักสูตร2 วัน หลักสูตรที่ 1 การดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงวัย “สร้างเสริมสุขภาพด้านกาย จิตใจ และอารมณ์ ของผู้สูงอายุและ การใช้สมาร์โฟนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”...

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนรับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบท และขจัดความยากจน ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน กรุงเทพมหานคร ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเภทองค์นอกภาครัฐ / องค์การประชาสังคม (NGOs / CSOs) จากประเทศไทย เพื่อเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 (The 5th ASEAN Rural Development and Poverty Eradication (RDPE) Leadership Awards) ผ่านระบบการประชุมทางไกล  โดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน กรุงเทพมหานคร ถือเป็นหน่วยงานที่มีความโดดเด่นมาตั้งแต่...

“เขาไม้แก้วแฟร์ ครั้งที่ 1” ณ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 นายอัมพร ไชยบุตร เจ้าหน้าที่โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ผู้เชี่ยวด้านการเกษตรมีชัยฟาร์มพัทยาพร้อมคณะทำงานได้ต้อนรับ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน "เขาไม้แก้วแฟร์ ครั้งที่ 1" ณ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง ชลบุรี"เขาไม้แก้วแฟร์ ครั้งที่ 1"เป็นการจัดครั้งแรกของโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เพื่อสอนให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ โดยการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพขีวิตของคนในชุมชนรอบโรงเรียน เป็นโครงการนวัตกรรมการศึกษาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

การอบรม “โครงการสูงวัยทันสมัย โลกปัจจุบัน” ร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจาก 4 ชมรมในเขตบางนา-พระโขนง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายวิลาส เตโช ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนได้กล่าวเปิดการอบรม“โครงการสูงวัยทันสมัย โลกปัจจุบัน”ณห้องประชุมโคราช ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจาก 4 ชมรมในเขตบางนา-พระโขนง (หลักสูตร2 วัน)ในวันที่ 29-30 มิถุนายน หลักสูตรที่ 1 การดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงวัย “สร้างเสริมสุขภาพด้านกาย จิตใจ และอารมณ์ ของผู้สูงอายุและ การใช้สมาร์โฟนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” หลักสูตรที่ 2 โภชนาการและสวนผักของเรา“โภชนาการที่เหมาะสม การปลูกผักใช้น้ำน้อย ใช้พื้นที่น้อย”เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ได้มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพรู้วิธีป้องกันโรคเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม ส่งผลดีต่อภาวะโภชนาการที่ดีพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพให้เข้าถึงสื่อออนไลน์...

การประชุม โครงการสูงวัยทันสมัย โลกปัจจุบันพร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ 20 ชมรม

เมื่อวันที่15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโคราช สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน นายวิลาส เตโช ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้กล่าวเปิดการประชุม โครงการสูงวัยทันสมัย โลกปัจจุบันพร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ 20 ชมรม ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักเขตกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย และศูนย์บริการสาธารณสุข ในพื้นที่เขตบางเขน เขตประเวศ เขตพระโขนงเขตบางนา เขตหนองแขม และเขตมีนบุรี โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม - ธันวาคม 2565 ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้เข้าถึงสื่อทุกประเภท ส่งเสริมคุณค่าให้ผู้สูงอายุ สามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านเศรษฐกิจ...

คณะจากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มธุรกิจในโครงการ KAS-BSE

เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2564 นายวิลาส เตโช ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน พร้อมด้วย นายสิทธิพงษ์ สิริบุญ  ผู้อำนวยการสมาคมฯ สาขาเชียงราย นางปฤษณา จิยะพงศ์ หัวหน้าศูนย์ พัฒนาชนบทผสมผสานเวียงป่าเป้า ได้ต้อนรับคณะจากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ดร. เซลีน อแก็ธ คาโร (Dr. Celine-Agathe Caro) ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย คุณอรพรรณ สุวรรณวัฒนกุล ผู้จัดการโครงการ คุณภัคฐิภา นิลแก้ว...