ข่าวประชาสัมพันธ์

LINE_ALBUM_11-12 ก.ค. เขตประเวศ_๒๒๐๗๑๒_35

การอบรม “โครงการสูงวัยทันสมัย โลกปัจจุบัน” ร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจาก 4 ชมรมในเขตประเวศ

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจัดอบรม“โครงการสูงวัย ทันสมัย โลกปัจจุบัน” ณ ห้องประชุมโคราช ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตประเวศ 4 ชมรมจากชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านเสรีอ่อนนุช ชมรมผู้สูงอายุทุ่งเศรษฐี 555 ชมรมผู้สูงอายุเปรมฤทัย 20 และชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 57 (บุญเรือง ล้ำเลิศ) หลักสูตร2 วัน หลักสูตรที่ 1 การดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงวัย “สร้างเสริมสุขภาพด้านกาย จิตใจ และอารมณ์ ของผู้สูงอายุและ การใช้สมาร์โฟนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”...
ASEAN 5th

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนรับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบท และขจัดความยากจน ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน กรุงเทพมหานคร ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเภทองค์นอกภาครัฐ / องค์การประชาสังคม (NGOs / CSOs) จากประเทศไทย เพื่อเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 (The 5th ASEAN Rural Development and Poverty Eradication (RDPE) Leadership Awards) ผ่านระบบการประชุมทางไกล  โดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน กรุงเทพมหานคร ถือเป็นหน่วยงานที่มีความโดดเด่นมาตั้งแต่...
S__2760718

“เขาไม้แก้วแฟร์ ครั้งที่ 1” ณ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 นายอัมพร ไชยบุตร เจ้าหน้าที่โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ผู้เชี่ยวด้านการเกษตรมีชัยฟาร์มพัทยาพร้อมคณะทำงานได้ต้อนรับ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน "เขาไม้แก้วแฟร์ ครั้งที่ 1" ณ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง ชลบุรี"เขาไม้แก้วแฟร์ ครั้งที่ 1"เป็นการจัดครั้งแรกของโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เพื่อสอนให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ โดยการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพขีวิตของคนในชุมชนรอบโรงเรียน เป็นโครงการนวัตกรรมการศึกษาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
LINE_ALBUM__๒๒๐๖๓๐_75

การอบรม “โครงการสูงวัยทันสมัย โลกปัจจุบัน” ร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจาก 4 ชมรมในเขตบางนา-พระโขนง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายวิลาส เตโช ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนได้กล่าวเปิดการอบรม“โครงการสูงวัยทันสมัย โลกปัจจุบัน”ณห้องประชุมโคราช ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจาก 4 ชมรมในเขตบางนา-พระโขนง (หลักสูตร2 วัน)ในวันที่ 29-30 มิถุนายน หลักสูตรที่ 1 การดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงวัย “สร้างเสริมสุขภาพด้านกาย จิตใจ และอารมณ์ ของผู้สูงอายุและ การใช้สมาร์โฟนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” หลักสูตรที่ 2 โภชนาการและสวนผักของเรา“โภชนาการที่เหมาะสม การปลูกผักใช้น้ำน้อย ใช้พื้นที่น้อย”เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ได้มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพรู้วิธีป้องกันโรคเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม ส่งผลดีต่อภาวะโภชนาการที่ดีพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพให้เข้าถึงสื่อออนไลน์...
IMG_1136

การประชุม โครงการสูงวัยทันสมัย โลกปัจจุบันพร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ 20 ชมรม

เมื่อวันที่15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโคราช สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน นายวิลาส เตโช ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้กล่าวเปิดการประชุม โครงการสูงวัยทันสมัย โลกปัจจุบันพร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ 20 ชมรม ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักเขตกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย และศูนย์บริการสาธารณสุข ในพื้นที่เขตบางเขน เขตประเวศ เขตพระโขนงเขตบางนา เขตหนองแขม และเขตมีนบุรี โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม - ธันวาคม 2565 ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้เข้าถึงสื่อทุกประเภท ส่งเสริมคุณค่าให้ผู้สูงอายุ สามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านเศรษฐกิจ...
KAS Act news 2021-01

คณะจากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มธุรกิจในโครงการ KAS-BSE

เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2564 นายวิลาส เตโช ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน พร้อมด้วย นายสิทธิพงษ์ สิริบุญ  ผู้อำนวยการสมาคมฯ สาขาเชียงราย นางปฤษณา จิยะพงศ์ หัวหน้าศูนย์ พัฒนาชนบทผสมผสานเวียงป่าเป้า ได้ต้อนรับคณะจากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ดร. เซลีน อแก็ธ คาโร (Dr. Celine-Agathe Caro) ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย คุณอรพรรณ สุวรรณวัฒนกุล ผู้จัดการโครงการ คุณภัคฐิภา นิลแก้ว...
Water Go Green 2021_01

กิจกรรมโครงการ Water Go Green วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายวิลาส เตโช ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก ประเสริฐสม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย และตลาดอาเซียน ร่วมเปิดการอบรมสร้างอาชีพสู้โควิด-19 ในโครงการฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต (Regenerating Life)  ให้กับผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสูญเสียรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยอง โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการปลูกพืชผักโดยใช้พื้นที่น้อย น้ำน้อย แรงน้อย และให้ผลผลิตเร็ว ผ่านการปฏิบัติจริงในฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย การเตรียมดิน การเพาะปลูกเห็ดนางฟ้า การเพาะถั่วงอก การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน วิธีการดูแลรักษา และการเก็บผลผลิต พร้อมมอบอุปกรณ์เพาะปลูกเพื่อให้มีแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพไว้บริโภคในครัวเรือน รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการขายสินค้าออนไลน์ ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนมีชัยพัทยา จังหวัดชลบุรี
S__7471106

การอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตอาหารเพื่อบริโภคและสร้างรายได้ “โครงการฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต : Regenerating Life” เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษจิกายน 2564

เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายวิลาส เตโช ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก ประเสริฐสม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย และตลาดอาเซียน ร่วมเปิดการอบรมสร้างอาชีพสู้โควิด-19 ในโครงการฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต (Regenerating Life)  ให้กับผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสูญเสียรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยอง โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการปลูกพืชผักโดยใช้พื้นที่น้อย น้ำน้อย แรงน้อย และให้ผลผลิตเร็ว ผ่านการปฏิบัติจริงในฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย การเตรียมดิน การเพาะปลูกเห็ดนางฟ้า การเพาะถั่วงอก การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน วิธีการดูแลรักษา และการเก็บผลผลิต พร้อมมอบอุปกรณ์เพาะปลูกเพื่อให้มีแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพไว้บริโภคในครัวเรือน รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการขายสินค้าออนไลน์ ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนมีชัยพัทยา จังหวัดชลบุรี
S__46833705

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564  นายมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ได้เข้าพบ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารของหน่วยงานภาคเอกชน นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล  นายชาติชาย  นรเศรษฐาภรณ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล และนายสุรพงษ์ เป้ากลาง รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ร่วมให้การสนับสนุนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) เพื่อรายงานความเป็นมา และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา...