ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสยามพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานอาชีพเรื่องเกษตรแนวทฤษฎีใหม่และฝึกอบรมอาชีพการทำหน้ากากผ้าที่มีคุณภาพและถูกสุขอนามัย

โครงการสยามพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานอาชีพเรื่องเกษตรแนวทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อของ มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช และอาชีพการปลูกไม้ผลยืนต้นประเภท โกโก้ ณ สวนโกโก้แลนด์ จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเป้าหมายมีอาชีพและรายได้ทีมั่นคงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และสนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพการทำหน้ากากผ้าที่มีคุณภาพและถูกสุขอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับกลุ่มเย็บผ้า หมู่บ้านทุ่งโป่ง หมู่ 9 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 10 ครอบครัว และได้นำหน้ากากผ้าจากการฝึกอบรมไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางแพทย์และอาสาสมัครที่ประจำด่านคัดกรองโรคต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวมจำนวน 1,000 ชิ้น