ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โครงการธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิ Konrad  Adenauer วันที่ 5 – 7 เมษายน 2564

ฝ่ายธุรกิจเพื่อสังคม  (Corporate Social Responsibility: CSR)  สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

ที่รับผิดชอบและดำเนินงาน โครงการธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม (Business for Social and Environmental Development Project: BSE) ปี 2562-2564

จัดสัมมนาให้กับเจ้าหน้าที่โครงการจากพื้นที่ 7 ศูนย์ฯ สาขา คือ  ศูนย์ฯ เวียงป่าเป้า  ศูนย์ฯ นางรอง  ศูนย์ฯ มหาสารคาม  ศูนย์ฯ บ้านไผ่  ศูนย์ฯ จักราช  ศูนย์ฯ กระบี่ และศูนย์ฯ ไทรโยค

เพื่อให้ทราบแผนงานกิจกรรมของโครงการปี 2564 และฝึกอบรมเพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกัน ตลอดจนรับทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของการดำเนินงานโครงการ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิ Konrad  Adenauer แห่งประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 5 – 7 เมษายน 2564 ณ  ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานราชบุรี ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี