ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมวิทยากรจากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการอบรมหลักสูตรเพศศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา : Workshop2 ระหว่างวันที่ 5-10 พฤษภาคม 2564

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส). จัดการอบรมหลักสูตรเพศศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา : Workshop2 ระหว่างวันที่ 5-10 พฤษภาคม 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาแบบรอบด้านสำหรับเนาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในโรงเรียนโสตศึกษา ( School-based Comprehensive Sexuality Education (CSE) for Youth with Hearing impairment)