ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมปฎิบัติการจัดทำร่างแบบประเมินและคู่มือสำหรับผู้ประเมิน โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ วันที่ 6-8 เมษายน 2564

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมปฎิบัติการ เพื่อจัดทำร่างแบบประเมินและคู่มือสำหรับผู้ประเมิน โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณาจารย์จากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้แทนจากและตัวแทนจากภาคเอกชน เมื่อวันที่ 6-8 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ โดยการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรฐานการประเมินและออกแบบเครื่องมือสำหรับการลงพื้นที่เพื่อประเมินโรงเรียน รวมถึงจัดทำคู่มือการประเมินให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ 

รายละเอียดโครงการ