การประชุมนานาชาติด้านการวางแผนครอบครัว
International Conference on Family Planning (ICFP 2021)

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมนานาชาติด้านการวางแผนครอบครัว (ICFP 2021) โดยร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ การประชุมครั้งนี้จะเป็นการหารือด้านสุขภาพอนามัย และการเจริญพันธุ์เพื่อคุณภาพชีวิตของประชากรโลก คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 5,000 คน สนับสนุนโดยสถาบันบิลและเมลินดาเกตส์เพื่อประชากรและสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ ระหว่างวันที่ 8 – 11พฤศจิกายน 2564 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี