โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณพื้นที่ตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติจังหวัดกาญจนบุรี

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน โดยศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค ได้เริ่มดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณพื้นที่ตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติจังหวัดกาญจนบุรี ควบคู่มากับการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ต่อมาจากประเทศสหภาพเมียนมาร์ เข้าสู่ประเทศไทย ณ บ้านอีต่อง ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 โดยการสนับสนุนของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือ “บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)”ในปัจจุบัน และดำเนินงานโครงการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบพื้นที่ตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติผ่านควบคู่ไปกับการดูแลรักษาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามหลักการสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างสมดุลระหว่างพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชน ส่งเสริมบทบาทภาคีในสังคม เข้ามามีส่วนร่วมการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง ที่ผ่านมาของการดำเนินโครงการฯ ประชาชนในพื้นที่ได้รับโอกาสการพัฒนาที่หลากหลายทั้งภาครัฐ เอกชน เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรมที่ก่อให้เกิดเป็นรูปธรรมส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น ในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ อำเภอทองผาภูมิ อำเภอไทรโยคและอำเภอด่านมะขามเตี้ย รวม 30 หมู่บ้าน 7,372 ครัวเรือนครอบคลุมประชากร 25,324 คน และหมู่บ้านตามภาระกิจการพัฒนาของศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 8 กาญจนบุรี

โครงการฯ มีรูปแบบของการดำเนินงานที่ผสมผสานกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชนด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ส่งผลต่อการสร้างทัศนคติความพึงพอใจด้วยเป้าหมายการดำเนินกิจกรรมดังนี้

  1. พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพเกษตรปลอดภัย เพิ่มผลผลิต ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ครัวเรือน และกลุ่มอาชีพ มีช่องทางการตลาด การใช้ภูมิประเทศศักยภาพของชุมชนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  2. พัฒนาสังคม ส่งเสริมโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสู่ชุมชน เสริมสร้างการเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
  3. พัฒนาชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืนแก่ “ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน” เป็นองค์กรขยายผลพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และกลุ่มอาชีพทำกิจกรรมเพื่อสังคม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (ธุรกิจแบ่งปัน)
  4. พัฒนาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณที่ระบบนิเวศน์ฟื้นตัว กลับสู่สภาพเดิมได้ สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนในการจัดการดิน ป่าไม้ น้ำ และขยะ
  5. การมีส่วนร่วม ส่งเสริมบทภาคี เครือข่ายสถาบันการศึกษา ภาครัฐ เอกชน เข้ามามีส่วนร่วมการขับเคลื่อนชุมชน และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน