“โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนขยายของโรงเรียนประชารัฐ โดยทุกฝ่ายได้เข้าใจตรงกันและมีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ได้เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2560 โดยได้รับการอนุมัติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 กำหนดให้จัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School โดยมอบหมายให้นายมีชัย วีระไวทยะ และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันท์ เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ หลักการสำคัญของโครงการคือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตสำหรับนักเรียนและสมาชิกในชุมชนและให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ในพื้นที่รอบโรงเรียน โดยส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา หรือร่วมบริหารโรงเรียนอย่างจริงจัง

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนามีเป้าหมายจะดำเนินการให้ครบทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งได้เริ่มดำเนินการ รุ่นที่ 1 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ จำนวน 50 โรงเรียน จาก 34 จังหวัด มีผู้สนับสนุนที่เป็นภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆ จำนวน 12 หน่วยงาน ในจำนวนนี้ มีสถานศึกษาที่มูลนิธิมีชัยฯ เป็นผู้สนับสนุน 1 แห่ง และได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม จำนวน 84 โรงเรียน มีผู้สนับสนุน 27 หน่วยงาน

ปัจจุบันมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ รวมทั้ง 2 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 134 โรงเรียน จาก 61 จังหวัดทั่วประเทศ มีผู้สนับสนุน 34 หน่วยงาน ในจำนวนนี้ เป็นสถานศึกษาที่สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ เป็นผู้สนับสนุน จำนวน 68 แห่ง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิ อีเกียมาดำเนินโครงการฯ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานอื่นๆ มาร่วมสนับสนุนโครงการฯ ด้วย กว่า 30 หน่วยงาน