โครงการธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
Business for Social and Environmental Development Project (BSE)

หลักการและเหตุผล
จากระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่เผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
มีภาวะแข่งขันที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังเพียงผลกำไรโดยไม่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นับวันยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
การดำเนินโครงการโดยการขยายความรู้เรื่องแนวคิดระบบเศรษฐกิจการตลาดเพื่อสังคมสู่การพัฒนาธุรกิจในชุมช
น จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะเป็นแนวทางในดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
จากการดำเนินกิจกรรมของโครงการที่ผ่านมา
ได้จัดประชุมเพื่อขยายแนวคิดและการบูรณาการจัดการกลุ่มภายใต้ระบบเศรษฐกิจการตลาดเพื่อสังคม ให้กับ 5
กลุ่มธุรกิจในชุมชนไปแล้ว ดังนั้นจึงได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสรุปผลการขยายแนวคิดสู่กลุ่มธุรกิจในชุมชน และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านธุรกิจ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนหาแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เหมาะสม
เพื่อนำไปสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ และเป็นการช่วยพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อระดมความคิดและสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการ
2.เพื่อสรุปบทเรียนจากการนำแนวคิดไปใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ
3.เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการร่วมกัน